TARTALOMD

Doris

DwriV. – a. Személynév, 1. Nereus. – b. Ország-terület. – 1. Közép Görögországban az, a mely alig 220 km.2-nyi kiterjedésben az Oete, Callidromus, Corax hegységek és a Parnassus kiágazásai között húzódott, s a melyet Ny. felől Aetolia, É. felől Thessalia, D. felől Locri Ozolae és Phocis, K. felől az epicnemisi locrusok területe határolt. Területét a boeotiai Cephisus (m. Mavroneri) felső folyása, s ennek a mellékfolyója, a Pindus öntözte. Éghajlata zord és barátságtalan volt. Bérczes talaja a művelésére fordított munkát szegényesen fizette; ezért, mivel a tengertől is elzárták az Oete meredek szikalszálai, a jólét magasabb fokára nem emelkedhetett s lakosságát «az éhenkórász dorisiak» (LimodwrieiV) gúnynévvel illették. Ezt a területet korábban dryopsok lakták s ekkor Dryopis volt a neve. Négy városa: Pindus, a mely már korán elpusztult, Erineus, Cytinium és Boeum (m. Mariolatesz) az úgynevezett dór tetrapolist alkotta, a melynek alkotmányára vonatkozólag értesüléseink nincsenek. D. jelentőségét annak köszöni, hogy a dór államok bölcsője volt. Ezért vele bizonyos figyelemmel bántak s a lacedaemoniak ennek a lakosságát több izben megoltalmazták a phocisiak és oetaiak támadásai ellen. Sparta bukása után D. Aetoliával egyesült. Strab. 9. 427. V. ö. Bursian Geogr. v. Griechenl. 1, 152 s köv. – 2. Cariának az a része, mely a kisázsiai partvonalon terült el, valamint azok az ehhez közel eső szigetek, a melyekre dór eredetű lakosságuk Kr. e. 950 körül vándorolt be és városi szövetségbe, az úgynevezett dór hexapolisba volt egyesülve. Ezek a városok: Cnidus és Halicarnassus a kontinensen, Ialysus, Lindus, Camirus Rhodus szigetén, és Cos a vele egy nevű szigeten. Hdt. 1, 144. Cnidus mellett a Triopicus hegyfokon levő hasonló nevű szentélynél (to TriopiVon ieron) tartották szövetségi gyűléseiket, valamint itt ülték meg Apollo és Demeter tiszteletére szövetségi ünnepeiket is. A szövetségi törvényeket oly szigorúan tartották meg, hogy kizárták a szövetségből még magát Halicarnassust is, midőn ennek egyik polgára Apollo ellen vétséget követett el. Hdt. u. o. Bár Rhodus és Halicarnassus jelentékeny hatalommal rendelkezett, ez a szövetség még sem vitt a történelemben jelentékenyebb szerepet. A dorisiak a perzsa háborúban úgy tünnek fel, mint Xerxes alattvalói (Hdt. 7, 93), a peloponnesusi háborúban pedig mint az athenaeiek szövetségesei. Thuc. 2, 9.

ZS. B.