TARTALOMD

DouloV, JouloVunh

szolga, rabszolga, rabszolgaság. A rabszolgaságnak, mint minden emberi és társadalmi intézménynek, egész története van. A legrégibb időben maguk a görögök nem ismerték a rabszolgaintézményt, ha ugyan betű szerint vehetjük Herodotus állítását, mikor (6, 137) azt mondja, hogy a pelasgusok folyton leselkedtek az athenaeiek fiaira és leányaira, ha ezek a forrásnál megtöltötték korsóikat, mert ebben a korban még nem voltak rabszolgáik (ou gar einai touton ton cronon sjisi cw oude toiV alloiV ’Ellhsi oicetaV). De már a homerusi korban a rabszolgaság általánosan el van terjedve. A háborúban elfogottak, a dorialwtoi, annak szolgái, a ki őket hatalmába kerítette. Sőt néhol már pénzen vásárolt rabszolgákról is történik említés. Így pl. Laërtes (Od. 15, 483) a phoeniciaiaktól pénzen vette meg Eumaeust. A történeti korban a rabszolga-intézmény mindinkább elterjedt. így Thessaliában a penesták, Spartában a heloták neve alatt rabszolgákat kell érteni. De az üzletszerű rabszolgakereskedést Chius szigetének lakóinál találjuk először. Természetesen első sorban barbár származású rabszolgákra kell gondolni, habár elvétve hellen rabszolgák is kerültek piaczra. Az idők folyamában odáig jutott a dolog, hogy szabadon született polgárok is kénytelenek voltak saját magukat rabszolgául eladni, ha nem birták hitelezőiknek megfizetni adósságukat. Solon törvénye Athenaeben megszüntette ezt a nyomasztó állapotot (daneizein epi swmati). Csakugyan feltünő, hogy oly kiváló és nemesen gondolkodó ókori írók, mint Plato és Aristoteles, teljesen igazolt és jogszerű intézménynek tartják a rabszolgaságot. Tudvalevőleg a görög nép tudatában mély gyökeret vert az a felfogás, hogy a hellen származású ember, már természeténél fogva, uralkodik a barbar fölött. Aristot. Pol. 1, 2. A szelidlelkű és igazán jóindulatú Plato az eszményi államból kizárt mindent, a mi természetellenesnek látszott, vagy a józan gondolkodással ellenkezett, de a rabszolgaintézményen legkevésbbé sem ütközött meg. Mint már említettük, a rabszolgák száma hovatovább emelkedett, mert a szabad állampolgár, a teljes jogú polithV méltóságával nem fért össze holmi közönséges kézi munkát végezni. A mindinkbáb fokozódó kereslet kifejlesztette a rabszolgakereskedést. Chiuson kívül különösen Delos szigetén és Athenaeben voltak nagy rabszolgapiaczok. Az eladásra kinált rabszolgák egy emelvényen állottak, melyet Aristophenes trapeza-nak nevezett. A rómaiaknál (Tibull. 2, 3, 60. Persius 6, 76) catasta vagy (Cic. de pet. cons. 2, 7) machina név alatt ismeretes. A rabszolgakereskedők, andrapodocaphloi, vagy szabad kézből,vagy árveréssel adták el portékáikat. A vásárt rendszerint újholdkor, a noumhnia alkalmával tartották meg. A közszemlére kitett rabszolgák meztelenül vesztegeltek, a míg az új gazda őket átvette. Egy rabszolgának az ára a kor és egyéni ügyesség szerint különböző volt. Rendszerint egy és tiz mina között váltakozott. Persze drágábbak voltak az olyan rabszolgák, kiket a gyárakban vagy a bányákban mint felügyelőket alkalmazhattak. A megvásárolt rabszolgák, az anamjiobhthtwV douloi mellett voltak a házban született rabszolgák, az oicotribeV. Athenaeben és egész Görögországban a rabszolgák száma sokkal nagyobb volt, mint az ember gondolná. Így pl. Demetrius Phalereus idejében Attica lakósai közül 21,000 szabad polgár és 10,000 metoecus mellett találunk 400,000 rabszolgát. Sőt Romában az egyes polgárok még sokkal több rabszolgát tartottak a ház körül, mint Görögorszgában. Demosthenes szónok édes atyjáról tudjuk, hogy fegyverkovács-műhelyében 50 rabszolga dolgozott; bányákban néhol ezren találtak alkalmazást. A görögök még a házban tartott és a házi teendőket végző rabszolgákban egy kamatot hajtó tőkeértéket láttak, míg Romában inkább a házi gazda és cselédje kényelméért, esetleg hiuságáért tartották őket. A római rabszolga, mint mesterember is, csak gazdája számára dolgozott, a görög douloV, mint gyári munkás, keze munkája után élt és gazdájának naponta apojora-t adott. Sőt arra is van eset, hogy a görög úr előre megállapított haszonbér fejében átadott szántóföldeket rabszolgáinak. Ezek természetesen függetlenebb rabszolgák voltak. Ha maga a tulajdonos gazdálkodott, akkora földmives munkát végző douloV-ok egy epitropoV felügyelete alatt állottak. Ehhez hasonló tiszte volt a házban a tamia-nak vagy oiconomoV-nak, a ki az egész háztartást végezte. A házi teendőkkel megbízott rabszolgák oinocooV, agorasthV, udrojoroV, lasanojoroV, JurwroV név alatt szerepelnek. A rabszolganők számra kevesebben voltak, mert az iparczikkek előállítására és a nehéz munkák elvégzésére nem igen lehetett őket használni, sőt még igen sok női munkát is férfi rabszolgák végeztek. Előkelő házakban a konyhában, a malom körül, a rend és tisztaság megőrzésére sok rabnőt alkalmaztak; a dajkák, ápolónők, az úrnő komornái, a commwtriai is rabszolganők császár. A kedvencz komornának a neve abra volt; a többi rabnők Jerapainai vagy doularia név alatt ismeretesek. Képzett vagy tudós rabszolgákról, kiket tudományos czélra lehetett volna használni, úgy mint Romában, nincsen tudomásunk. Egész kivételesen említtetnek (Plut. de nobil. 20) a grammateiV. A felolvasást végző anagnwsthV és a gyermekeket kisérő paidagwgoV is gyéren fordul elő. A későbbi korban találkozunk már olyan rabszolgákkal is, kik mint zenészek, tánczosok vagy színészek működtek. Egyes gazdag emberek szerecseneket és eunuchusokat tartottak, az utóbbiakat igen megbízhatóknak tartották (pistioV, eneca, Hdt. 8, 105). Ezek néha kincstárőrök (gazojulaceV) is voltak. A házban tartott rabszolgák lakást, ruházatot és ellátást kaptak. Általában véve a görög rabszolgák helyzete nem volt oly nyomasztó, mint a rómaiaké. Amott sokkal bízalmasabb volt a viszony úr és rabszolga között. A római rabszolgák néma engedelmességét tünteti fel az az adoma, melyet Plutarchus (de garr. 18) közöl. Görögországban azt az érdekes szokást találjuk, hogy az új rabszolga elé mindenféle nyalánkságokat (catacusmata, traghmata) szórtak szét, midőn az a házba lépett. A görög rabszolgák igen sok vallásos szertartásban is vettek részt; a Dionysia ünnepből sem voltak kizárva, sőt még az eleusisi mysteriumokhoz is hozzá bocsátották őket. De minden humanitas mellett egészen más szempontból bírálták el a rabszolgák hibáit és vétségeit. Az intést, figyelmeztetést vagy dorgálást csak szabad emberrel szemben szabad alkalmazni, ennél a testi büntetés a legvégső fok, de a rabszolgát mindig testi büntetéssel kell sújtani. Ha a rabszolga jogtalan és sérelmes bánásmódot szenvedett, gúyszólván sehol sem talált orvoslást vagy segítséget; az úr kegyetlensége elől egyetlen menekvése volt a Fhseion-ban vagy valamely oltárnál. Ilyenkor az urat arra lehetett kényszeríteni, hogy adja el rabszolgáját, vagy maga a rabszolga kérhette ezt (prasin aitein). Ha a törvényszék előtt mint tanúk vallomást akartak tenni, erre nem igen adtak semmit, legfőlebb főben járó bűnöknél, a mikor mint mhnutai léptek fel. A kínpadra feszítéssel és egyéb kegyetlenséggel sokszor terhelő vallomásra bírták a szegény nyomorultakat. A büntetések mindig testi fenyítések voltak bottal, szíjjal vagy ostorral, néha külső megbélyegzéssel is büntették őket. Ez különösen a szökevény rabszolgával történt meg (drapethV estigmenoV). A halálos büntetést csak hatóságilag lehetett végrehajtani, nem úgy, mint Romában, a hol néha az úr kényekedve szerint ölhette meg a szerencsétlen rabszolgát. A görög rabszolgák között is találkoztak néha derék, nemes érzületű és jellemű egyének. Hisz még Plato (leg. 6, 776) és Aristoteles (Pol. 1, 5) is kénytelenek voltak bevallani, hogy «a természet néha tévedésbe esett és egy rabszolgának a szabad ember tulajdonságait adta meg.» A Plautus Captivijében szereplő Tyndarus példája igazán megható és bizonyára a görög életből volt merítve. Másrészt az is igaz és lélektanilag megmagyarázható, hogy a rabszolgákat általában véve az aalcsony és nemtelen gondolkodásmód és érzület jellemzi; a hűtlenség, alávalóság és gonoszság példái épen nem ritkák. Aristoph. Ranae 745. A rabszolga gondolkodásmódja, a közfelfogás szerint, csak erkölcstelen és durva lehet. Ezért mondták a görögök a nemtelen élvezetről: hdonh andrapodwdhV, a cara andrapodwn és az andrapodon mindig a legnagyobb mértékben megbélyegző szólásmódok voltak. – Athenaeben az államnak is voltak rabszolgái (oicetai dhmosioi, dhmosioi), kiket alacsony teendők végrehajtására használtak fel; ilyen volt a scuJai nevű csapat, mely szervezőjéről, egy bizonyos Speusinusról Speusinioi-nak is neveztetett. 260. á.: rabszolgák hazaszállítják a vadászat zsákmányát (római relief).

PR. J.

260. Rabszolgák hazaszállítják a vadászat zsákmányát (relief, Róma).

260. Rabszolgák hazaszállítják a vadászat zsákmányát (relief, Róma).