TARTALOMA

Agoranomoi

vásárbirák, piaczi rendőrhatóság, mely igen sok görög városban volt szervezve. Athenaeban 10 embert választottak sorshuzás útján e tisztre, ötöt a városba, ötöt Piraeeus részére; feladatuk volt általában a piaczi kereskedés ellenőrzése és a piacztér rendben tartása. Későbbi írók a római aedilisekkel állítják párhuzamba. Hatáskörükbe tartozott a kereskedésnél a rendet (eukosmia) föntartani, a csalást büntetni (Theophr. Harpocratiónál cata thn agoran ayeudein), az árúczikkeket, súlyt, mértéket megvizsgálni; ügyelniök kellett, hogy jogosultság nélkül senki se áruljon, a mennyiben az idegeneknek és metoikos-oknak csak helypénz (xenikon teloV) fizetése mellett lehetett kereskedést űzniök. Beszedték a megszabott piaczi vámot (agoraV teloV), kisebb kihágásokban saját hatáskörükben bíráskodtak, míg a nagyobb vétségeket a törvényszék elé terjesztették.

D. I.