TARTALOME

Emancipatio

a fiúnak az apai hatalom alól való föloldása, háromsoros mancipatio és manumissio útján történt a magistratus előtt per aes et libram. Az apa t. i. a fiát, a kit a maga szárnyára akart ereszteni, egymásután háromszor adta el egyik bizalmi emberének, az ú. n. pater fiduciariusnak, a ki ideiglenesen apai szereppel volt ugyan megbízva, de megigérte, hogy a fiút nem akarja magának megtartani. A fiú a háromszoros jelképes eladás (mancipatio) által fölszabadult az apai hatalom alól a 12 táblás törvény alapján, a mely szerint si pater filium ter venum, duil, filius a patre liber esto. A pater fiduciarius mindegyik mancipatio után visszaadta a fiút az atyjának (fiducia inter bonos agier, Cic. off. 3, 15), a ki a haramdik visszaadás (remancipatio) után ily szavakkal ismerte el önállóságát. Hunc sui juris esse patior meaque manu mitto. E formaságok csak a császárság vége felé mentek ki a divatból.

CS. JÓ.