TARTALOME

ElcuclioV, paideia

l. Encyclius disciplina.