TARTALOME

Epicharmus

EpicarmoV, Cos szigetén Kr. e. 540 táján született görög vígjátékíró, kit siciliai tartózkodásáról Siculusnak neveztek. Cic. tusc. 1, 8, 16. Att. 1, 19, 8. Apja, Helothales orvos, fiának már 3 hónapos korában elhagyta a szigetet és állítólag a siciliai Megarában (Aristot. poët. 3, p. 1448A, 33) telepedett meg; lehet, hogy E. itt irta első vígjátékait. Midőn Gelo 485-ben Megarát elfoglalta s a polgárok egy részét Syracusaebe vitte át, úgy látszik, ő is oda került s művészete még kedvezőbb talajra jutott és Hiero uralkodása alatt ennek udvarában. Marm. Par. 71. Clem. Al. Storm. 1, 14. p. 353 P. Simonides, Pi darus és Aeschylus társasága különösen a művészies színszerűség és a drámai terv megalkotása tekintetében nagy befolyással lehetett művészetére, mely ekkor érte el virágkorát. Valószinűleg ott is halt meg 450 körül, tehát Aeschylus után 90 (Diog. 8, 78) vagy 97 (Ps.-Luc. Macrob. 25) éves korában, teljes szellemi erőben. Emlékére a syracusaeiek érczszobrot állítottak, melyre az epigrammát Theocritus irta. Fiatalabb éveiben állítólag a pythagoreusok kötelékébe tartozott (Diog. Iamblich. vit. Pythag. 36, 266. Clem. Al. Strom. 5, 708 P) és orvos is volt, később azonban teljesen a vígjátéknak élt; ő fejlesztette ki különösen s vele Phormis és Dinolochus az ú. n. dor siciliai comoediát művészi formává (Aristot. poët. 5, p. 1449B, b. Anon. de com. 3, 5), mely téren utána Sophron és Xenarchus működtek. – Darabjai közül, melyeknek száma 35–45 közt ingadozik (Suid. Anon. de com. 3, 5), még 30-nál többnek ismerjük a czímét s ezeknek mintegy fele mythikus v. heroikus tartalmat mutat: ilyenek: Pyrrha és Prometheus, A trójaiak, Philoctetes, A szökevény, Odysseus, A cyclops, A sirenek, Busiris, A Sphinx stb., s bennök részint comikus mythusokat tárgyal, részint komolyakat travestál, mint az attikai satyrdrámák. Ő ugyanis a monda isteneit és herosait mindennemű pajkosságukban s gyöngeségükben állítja kortársai elé s különösen a siciliaiak gourmandsága szolgáltatott neki bőséges anyagot az istenek és hősök ilyfajta fogyatkozásainak bemutatására; így például Hebe lakodalmában a múzsák Kövér úr és Étkes asszony lányaikép jelennek meg s halakat hoznak ajándékba, így egy tokot (elof) is, melyet Zeus rögtön lefoglal a maga számára s a konyhába küld elkészítés végett; kedvesen írja le a lakodalmi ebédet s bőven kijut az élczből a vőlegénynek Heraclesnek, ki ugyancsak hozzá lát a töltözködéshez. Más darabjai meg a közéletből nyujtanak vidám képeket s nevetéstkeltő jellemeket, minők pl. a Földmives, Ünneplátogatók, Megaris, Periallus, Föld és tenger, A követség, A fazekak, Remény vagy gazdagság stb. Egyedül csak a politikai vígjáték tere maradt előle elzárva, mert sem a tyrannusok alatt sem pedig a Gelo halálát (467) követő elkeseredett pártharczok idejében nem lehetett költőnek bátorsága a vezérlő államférfiak támadására. – Vígjátékaiból csak töredékek maradtak ránk, valódiak s hamisak vegyesen, a mennyiben nyilván kiszorították őket az attikai comoedia tökéletesebb alkotásai, úgyannyira, hogy Quintilianus pl. teljesen hallgat rólok, a mi egyes magasztalások daczára azt mutatja, hogy E. vígjátékairól valami magasabb képzetet nem szabad alkotnunk. A töredékekből terv és tartalom alig-alig ismerhető fel s e tekintetben csak a régi írók nyujtanak felvilágosítást, kik szerint comoediái egyszerű anyagukat mélyebb jellemzés és művészi bonyodalom nélkül adván, gyorsan felődnek ki s e szerint a fabulae motoriae közé számíthatók. Hor. epp. 2, 1, 58. Vígjátékainak nyelve, melyet a régiek jó dórnak ismertek el, a siciliai társalgási nyelv volt, versmértékei pedig, melyeket egyszerűen de nem pontosan kezelt, az iambikus trimeter, az anapaestikus tetrameter (carmen Epicharmium, Mar. Victorin. 2, 58). Comoediái telvék gondolatoktól terhes, velős mondásokkal s bölcseleti fejtegetésekkel, mik egyszersmind fő vonzóerejüket is alkották. Anon.de com. 3, 5. Theocr. epigr. 8 (17). Plat. Theaet. 152 E. – Ezek miatt a philosophusok különösen nagyra becsülték, így pl. Plato a legkiválóbb vígjátékírónak mondja (Theaet. 152 E; v. ö. Diog. Laërt. 1, 42. 3, 9 s k.); ennek a körülménynek pedig az lőn a következménye, hogy különféle tanító iratokat hamisítottak neve alatt versben és prózában is és azokat a valódiság minden ismertető jelével iparkodtak ellátni. Ilyen hamisítványok voltak az Állam (Athen. 14, 648 D. Clem. Al. Strom. 5, 719 P), Chiron tanai (Athen. i. h.), A természetről (= Ennius Epicharmusa), a Canon és a Gnomák (Athen. i. h.), sőt a mennyiben Empedoclesszel fölcserélték, orvosi tankölteményt (Diog. Colum. 7, 3, 6), gazdasági iratot (Colum. 1, 1, 8), álmoskönyvet (Tertull. de anim. 46) és szakácskönyvet (Plut. Num. 8) s tulajdonítottak neki; mindezeket aztán Apollodorus 10 könyvre osztotta. Porphyr. vit. Plotin. 24. Suidas. Diog. 8, 78. Ath. 14, 648 DE. Sajátságos azonban, hogy később mint költőről senki sem ír róla, míg a philosophusok és grammatikusok még a 11. században is foglalkoznak E. irataival. – V. ö. Polman Kruseman, Epicharmi fragm. Harlem, 1834. Lorenz, E. des Koers Leben und Schriften. Berlin, 1864. Haupt, Quaestiones Epicharmeae, opusc. 2.1876. Welcker, Über E. Kleine Schriften I. 1844. 52.

SZ. I.