TARTALOME

Erechtheus

ErecJeuV, athenaei törzsökös hős, kinek egyénisége szorosan összefüggött Athena istenasszonynak tiszteletével. Az őskorban egy és ugyanazon személy volt Erichthoniusszal (’EricJonioV), a kitől legelébb Euripides (Ion 280) választja őt külön. Homerusnál anyja a föld, nevelője Athena istenasszony (Il. 2, 547), mások szerint szülei Hephaestus és Atthis, Cranaus leánya. Az újszülött E.-t, a ki félig kigyó alakú volt, Athena istenasszony egy szekrénykében átadta Cecrops leányainak, Agraulusnak, Hersének és Pandrosusnak azzal a szigorú tilalommal, hogy a szekrénykét semmiféle körülmények között sem szabad felnyitni. A leányok kiváncsisága azonban nagyobb volt, mint az istenasszonytól való félelmök. Agraulus és Herse felnyitották a szekrénykét, melyben egy gyermeket találtak, a mely körül kigyó volt csavarodva. Ettől a kigyótól úgy megrémültek, hogy kétségbeesésökben a tengerbe ugrottak (más hagyomány szerint az a kigyó halálra marta őket). E. felnőtt, elűzte Amphictyont és Athenaenek királya lett. Mint ilyen meghonosította Athena istenasszony tiszteletét, s egy templomot is épített neki a fellegvárban, a melyben az utókor Athenán és Posidonon kívül neki is áldozott (l. Erechtheum) Állítólag ő döntötte el az a versenyt is, melyet az imént említett két istenség Atticának birtokáért folytatott. Ezzel aztán magára vonta Posidonnak bosszuját és gyülöletét, a mely kitört akkor, mikor E. mint Athenae királya megölte Posidon isten fiát, a thraciai Eumolpust, a ki Athenaenek Eleusisszel folytatott küzdelmében az utóbbinak állott volt pártjára. Posidon először azt kivánta, hogy engesztelő áldozatul haljon meg E. négy leánya (Procris, Creusa, Chthonia és Orithya) közül az egyik. Mikor pedig atyjukért mind a négyen önkéntesen feláldozták magukat, ezzel sem érte be, hanem addig sürgette Zeust, a míg az E.-t villámával agyon nem sujtotta. A genealogiai hagyomány szerint nejétől, Praxithea vizi nymphától következő gyermekei maradtak: Pandion, a ki tőle az uralmat örökölte, Cecrops, Pandorus, Metion és Orneus; azonkívül Zeuxippétől még két fiú (Zeuxippus és Butes, l. ezt, 2) és két leány (Procne és Philomele).

L. M.