TARTALOME

Eucleia,

Artemis Euclea ünnepe. Xen. Hell. 4, 4, 2.