TARTALOME

Eurynome

Eurunomh. – 1. L. Charis. – 2. Odysseus gazdasszonya. Od. 17, 495. 19, 96.

SCH. A.