TARTALOMG

GrammuateuV.

Athenaeben majdnem minden tisztviselőtestületnek volt jegyzője, kinek nevét az első tisztviselőével együtt az illető testület megkülönböztetésére használták az előbb és később hivataloskodott testületektől. Rendszerint alárendelt állású emberek voltak, kiket nem is számítottak a tisztviselőkhöz, s ezért fizetést is adtak nekik, mint a hivatalszolgáknak (uphretai). Tisztviselő jellege és tekintélye csak a tanács jegyzőinek volt, kikről azonban a feliratok zavaros nyelvhasználata miatt mai napig is bajos megbizható áttekintést nyujtani. Busolt szerint (Gr. Staats- u. Rechtsalterth. 254 skk.) a negyedik század második negyedéig még csak egy tanácsjegyző volt (grammateuV thc boulhV v. csak grammateuV), ki prytaniánként változott, s kit a prytaniához nem tartozó tanácstagok közül választottak. Az ő dolga volt a néphatározatok feljegyzése, kőbevésetése és elhelyezése, továbbá a tanácsülséek jegyzőkönyveinek és lelettáraknak készítése. Ugyancsak már az ötödik században választottak egy másik gr.-t is, gr. thVplewV czímen, kinek kötelessége az okiratoknak a tanácsban is népgyülésben való felolvasása volt (ezt Gilbert és Drerup a később említendő gr. thV boulhV kai tou dhmou-val azonosítják) 368/7 és 363/2 közt a gr. thV boulhV hivatala egyéves lett, s ettől kezdve a feliraotk egy másik gp o cata prutaneian nevű jegyzőt is kezdenek említeni (CIA 2, 61), kit Aristoteles idejében a prytanisok közt sorsoltak (pol. Ath. 54), előbb azonban a legtekintélyesebb polgárok közül választottak (az ugyanezen időben itt-ott említett o epi ta fhjismata v. o epi touV nououV nevű jegyző valószínűleg azonos a gr. thV boulhV-szal). 322/1-től kezdve azonbanez a gr. thV boulhV egészen eltünik az okiratokból, s ettől kezdve helyette egy antigrajeuV nevű évenkint választott jegyző szerepel, kinek czíme azonban már 319/8-tól kezdve gr. thV boulhV, kai tou dhmou v. csak gr. tou dhmou-ra változik; a gr. o cata prutaneian Aristoteles idejében az állami okirattárnak (Mhtrwon) is felügyelője volt, úgy látszik a negyedik század második harmadától kezdve. Azelőtt ez is a gr. thV boulhV tiszte volt, később (319/8-tól kezdve) pedig a gr. thV boulhV kai tou dhmou-ra szállott (antigrajeuV nevű tisztviselő volt egy másik is Atheneben, a valószinüleg csak 306-ban alapított o thV dioicsewV; ez volt a czíme továbbá egy régibb pézügyi tisztviselőnek is kiről Aesch. in Ctes. 25 és Demosth. in Androt. 38. emlékeznek meg). A tanácsjegyzőt feladata teljesítésében egy másodjegyző (upogrammateuV) támogatta. – Az aetoliai és achajai szövetségnek jegyzője vagy titoknoka szintén gr. czimet viselt. – Irodalom: Penndorf, de scribis republ. Atheniensium, diss. inaug. Leipziger Studien, 18, 1897. 101–208. lap.

GY. GY.