TARTALOMG

Grajh,

attikai jogi terminus. Tágabb értelemben jelenti a nyilvános érdekű tényállásra vonatkozó vádiratot, vagy magát az egész pörös (és bűnügyi eljárást) (másképen agwn dhmosioV, dich dhmosia). Szűkebb értelemben csak olyan nyilvános vádiratot vagy eljárást jelent, melyet a többi nyilvános vádformáktól és eljárásoktól (dokimasia l. o. euJmna l. o., apagwgh l. o., ejhghsiV l. o., endeixiV l. o., jasiV l. o., apograjh l. o., eisaggelia l. o., probolh l. o.) az a negativ ismertetőjel különböztet meg, hogy benne csak az összes nyilvános vádformákban közös elemek szerepelnek, minden egyéb különös formai sajátság nélkül: azért csupán olyan esetekben volt alkalmazható, melyek számára a törvények nem szabtak meg valami különös vád- és performát. V. ö. Per, és a magánperektől való különbségre nézve l. Dikh alatt. A legtöbb gr. tárgyát már neve is magyarázza. Ilyenek kivált: a gr agamiou, astrateiaV, deiliaV, dwrwn, epistatich, etairhsewV, cacwnsewV gonewn, clophV dhmsiwn vagy ierwn cohmatwn, lipotaxiou, moceiaV, xeniaV (a polgár jegyzékbe jogosulatlanúl felvett idegen ellen), paratresbeiaV, proedrich, feudoclhteiaV (tanukra való jogosulatlan, hazug hivatkozás esetén), sucojantiaV, ubrewV, jarmacwn, stb. A magyarázatra szorulók közül nevezetesebbek: ’Agrajiou gr., olyan tisztviselő ellen, ki még tartozó adóst kitörölt a közadósok lajstromából; u. a. az illető adós ellen is irányulhatott. Foruma: a thesmotheták (ellentéte a feudeggrajhV gt., hibás, jogtalan beirás esetén, és a bouleusewV gr adósságát törlesztett, de jegyzékéből ki nem törölt adós ügyében). ’Alogiou gr., hivataláról számot nem adott tisztviselő ellen (l. Logistai). ’Anaumaciou gr., olyan polgár ellen, a ki mint trierarchus vagy hajóskatona nem vett részt a csatában. Forum: a strategusok. Büntetés: atimia, ’Andrapodismou gr., az ú. n. anorapodiosthV-ek, azaz olyanok ellen, kik szabad polgárt rabszolgává tettek vagy idegen rabszolgát elraboltak. Az ilyenek, mint gonosztévők (cacourgoi) a tizenegyek foruma elé tartoztak. (l. Endeca). Büntetés: halál. ’Apostasiou gr., az úr vádja hálátlan felszabadított rabszolgája ellen. ’Aprostasiou gr., olyan athenaei zsellér (muetoicoV) ellen, ki a törvény ellenére nem választott magának a polgárok közül patronust prostathV), és maga kisérelte meg jogügyei intézését (ilyenek ellen esetleg apagwgh is). Forum: a polemarchus. ’ArgiaV gr. (a henyélés meggátlására), melyet már Dracónak tulajdonítanak. Foruma kezdetben, úgy látszik, az Areopagus, később az első archon utján a heliaea, ’AsebeiaV gr., mindenféle olyan természetű kihágás és bűntény megtorlására, mely (az attikai felfogás szerint nagyon tágkörű) vallásos kegyeletbe ütközött. Forum: a második archon. Arist. Ath. pol. 57. DwroxeniaV gr., olyan idegenek ellen, kik a bírák megvesztegetésével eszközölték ki vitás polgári joguk megerősítését. Forum: a thesmostheták. Legfontosabb és legismeretesebb azonban az efféle nyilvános vádformák közül: a paranomwn grajh. Ennek czélja az volt, hogy megoltalmazza a democratikus alkotmányt népgyülési határozat vagy törvényhozás útján való veszedelmesebb módosítása ellen. Minden teljes jogú athenaei polgár felléphetett ilyen váddal a themostheták előtt minden olyan polgár ellen (cata tinoV), ki a meglévő törvényekkel ellenkező, vagy káros, vagy formailag hibás néphatározatot indítványozott. Ilyenkor v. még a határozathozatal előtt, mindjárt az illető népgyűlésen, eskü mellett (upwmosia) ki kellett jelentenie a vádlónak, hogy az indítványtevő ellen p. gr.-t fog indítani (v. ö. Ekklhsia), s ez esetben vagy szavazásra sem került a sor, vagy ha a upwmosia a szavazás után történt, felfügesztették a határozat érvényességét egészen a döntő törvényszéki tárgyalás eredményéig. Szintén cata tinoV a neve az olyan p. gr-nak is, mely nem néphatározat, hanem valóságos törvény indítványozója ellen irányúlt. De a törvényhozást nem lehetett upwmosia útján megakasztani. Ilyen esetben a meglévő törvény védelmére, melyet az indítványtevő törvényjavaslata megszüntetett vagy módosított volna, maga a nép választott hivatalos «törvényvédőket» (sumhgoroi vagy sundicoi, l. Ekkilhsia I), s p. gr. törvényindítványozó ellen csak a törvény meghozatala után volt indítható. Az indítványozó személyes felelőssége a törvény meghozatala után egy évvel megszünt; azért, ámbár a törvényt azontúl is meg lehetett támadni p. gr.-val, az ilyen vádat már nem az indítványozó ellen, hanem csak «vele szemben» (proV tina) emelik. Demosth. Lept. 144. 146. Érvényre emelkedését azonban nemcsak néphatározatnak, hanem törvénynek is megakasztotta a törvény meghozatala után tett upwmosia, mely a kifogást tévő polgárt p. gr. indítására kötelezte. A néphatározat és törvény egymáshoz való viszonyáról Athenaeben l. Törvényhozás alatt.

GY. GY.