TARTALOMH

Hetaeriae

etakriai, azoknak a többnyire titkos szövetkezeteknek, egyesületeknek neve, melyeket a democratia elhatalmasodása idején a görög államokban, kivált Athenaeben a régi nemesség alakított, kezdetben csak a végből, hogy érdekeit az uralkodó néposztálylyal szemben, főkép a választásoknál és a törvényszék előtt megvédje; később aztán e h.-ák jól szervezett vádaskodás, rágalmazás, orgyilkosságok, izgatás által egyre fokozták az általános bizalmatlanság és bizonytalanság érzetét, s Athenaeben a 411. év tájára elkészítették a talajt az államcsíny számára. Jellemző az állapotok elmérgesedésének feltüntetésére az Aristotelesnél (pol. 5, 9) fenmaradt oligarcha esküminta: kai tw dhmw caconouV esomai, kai bouleusw o, ti an ecw cacon. Befolyásuk annál félelmesebb volt, mert a különböző államok szövetkezetei rendesen összeköttetésben álltak egymással. Lysander Athanea és a többi democratikus államok alkotmányának megbuktatásában tudvalevőleg főképen ezekre a szövetkezetekre támaszkodott. – Irodalom: Büttner, Gesch. der polit. H.-en in Athen, Leipzig, 1840. Vischer W., Die olig. Partei u. die H.-en in A. Kleine Schriften, 1, 153 skk.

GY. GY.