TARTALOMI

Iccius

Horatiusnak egyik jó barátja. Nagy buzgalommal foglalkozott bölcseleti tanulmányokkal, de aztán hirtelen kaotnai babérokra vágyódott, a mennyiben eltökélte, hogy részt vesz abban a hadjáratban, melyet Aegyptus helytartója Aelius Gallus indított volt Augustus parancsára az arabok ellen (24. Kr. e.). Horatius meg nem állotta, hogy e felett tréfás módon ne csodálkozzék és csodálkozásának kifejezést ne adjon (od. 1, 29). Vajjon I. aztán csakugyan részt vett-e a hadjáratban vagy sem, biztosan nem tudható; az azonban tény, hogy 20-ban Kr. e. Siciliában találjuk, a hol idejét a gazdálkodás és a philosophia közt osztotta meg (epist. 1, 12). Vajjon csak az Agrippa támogatása mellett élt-e ottan, avagy a maga emberségéből gazdálkodott egy acrillai kis birtokon, ép oly eldöntetlen kérdés, mint az a vita, melyet Horatius ujkori commentatorai I. jellemére nézve folytattak. Az egyiknek kapzsi, a másiknak kapaszkodó, holott talán nem volt egyéb jó pajtásnál, a ki a barátság mellett saját jövőjére is gondol.

L. M.