TARTALOML

Lentuli

E családhoz, mely a lencsetermeléstől vette nevét, a következők tarotznak: – 1. L. Cornelius Lent. Caudinus, Kr. e. 327-ben consul, a Claudiumnál (321) küzdő római hadsereg egyik legvitézebbike; javasolta, hogy önkéntes megadással mentsék meg a sereget a hazának. Liv. 8, 22. 9, 4. – 2. Cn. Corn. Lent., mint tribunus harczolt Cannaenál, Kr. e. 201-ben consul lett, háborút akart viselni Africában, de nem kapott rá engedélyt. Liv. 22, 49. 30, 40. – 3. Testvére L. Corn. Lent. Kr. e. 206-tól 200-ig viselt háborút Hispaniában, a nélkül, hogy consul lett volna, ezért nem is engedték meg neki a diadalmenetet. Csak 199-ben lett consul. Liv. 31, 20. 49. – 4. P. Corn. Lent., Lictinius alatt (Kr. e. 171) szolgált a macedoniai Perseus ellen s mint aedilis a circus-játékokn először alkalmazott vadállatokat. Liv. 44, 18. Utóbb 162-ben consul és princeps senatus (Cic. Brut. 28) lett s 121-ben erősen megsebesült a C. Gracchus alatti harczokban, a kit L. Opimius consul fegyveres csapatával az Aventinusra kergetett. Cic. Phil. 8, 4. – 5. P. Corn. Lent. Sura (mivel megmutatta lábikráját a biráknak, midőn csempészettel vádolták be), kevéssé tisztelt egyéniség. Kr. e. 71-ben consul, 70-ben kidobták a tanácsból s ezért Catilina pártára állt (Plut. Cic. 17. Sall. Cat. 47), ki Cicero megölését bizta reá (Plut. Cic. 18. Sall. Cat. 32), de nem volt bátorsága, hogy megtegye. Elfogták, hamarosan elítélték és kivégezték. Sal. cat. 55. – 6. Cn. Cor. Lent. Clodianus, Kr. e. 72-ben consultársával L. Gelliusszal több törvényt hozott, részint a Hispaniában adott polgári jog megerősítésére, részint oly jószágok árának kifizetésére, melyek Sulla idejében nem fizettettek ki. A manilusi törvényjavaslat buzgó támogatója volt. Sikertelenül küzdött Spartacus ellen, aztán Pompejus alatt szolgált a kalóz-háborúban. Cic. Balb. 8, 19. de imp. Cn. Pomp. 23, 68. Flor. 3, 20, 10. Gell. 18, 4. Mint szónok nagy hírben állt. Cic. Brut. 66. – 7. P. Corn .Lent. Spinther, Kr. e. 57-ben consul, hévvel buzgólkodott Cicero visszatérése érdekében. Cic. Mil. 15. Pis. 32. Plut. Cic. 33. Nem telt be az a vágya, hogy Aegyptus elűzött királyát Ptolemaeus Auletest visszahelyezzék országába. Praetor korában 60-ban fényes játékokat rendezett. Plin. 19, 6, 23. Val. Max. 2, 4, 6. Noha Caesar nagyon kegyelte, utóbb mégis Pompejushoz csatlakozott, de mindjárt kezdetben Caesar fogságába jutott, ki szabadon bocsátotta ugyan, de nem sokára elveszett a pharsalusi csatában. Cic. fam. 9, 18. 2. – 8. L. Corn. Lent. Crus, mint Pl. Clodius ellenfele és vádlója ismeretes (Kr. e. 61-ben), 49-ben consul és Caesar ellenfele, de csak önző czélból. Gyáva ember volt, a pharsalusi csata után Pompejusszal Aegyptusba ment s ennek halála után megölték. Caes. b. c. 3, 104. – 9. Cn. Corn. Lent., Kr. e. 18-ban consl. Augustus megbizásából harczolt a dacusok és geták ellen; behatolt Dacibáa a Maros mentén, Kr. u. 11-ben. Flor. 2, 28. Drusus a pannoniai legiók lázadásának lecsendesítésére küldte, de csak nehezen bírt megmenekülni a katonák dühétől (Tac. ann. 1, 27); 25-ben halt meg. Tac. ann. 4, 44. – 10. Cossus Corn. Lent., Kr. e. 1-ben mint consul legyőzte a gaetulusokat Africában s ezért Gaetulicus melléknevet kapott. Caligula 35-ben alaptalan vádaskodások folytán eltette láb alól. Igazságszerető, derék ember volt (Vell. Pat. 2, 116. Suet. Galb. 6); mint epigrammaírót is említik. Plin. ep. 5, 3.

B. G.