TARTALOML

Lex Gellia Cornelia

Kr. e. 72-ben, helybenhagyta Pompejusnak azt az intézkedését, hogy Hispaniában egyeseknek polgárjogot adott a saját consiliuma meghallgatásával. Cic. Balb. 8, 19.