TARTALOMM

Maximinus.

– 1. C. Julius Verus Max., 234 mart. 19 óta Alexander Severus utóda (az 527. á. arczképe bronzérem után). Thraciában született, fiatal korában juhász volt, a katonasághoz a praetorianusok közé Septimius Severus vette fel. Alexander Severus alatt kitünt a perzsák s alamannusok elleni harczokban. Az új császár teljesen műveletlen ember volt, latinúl sem tudott jól s a senatus azért sem rokonszenvezett vele, mert választását meg sem erősítette s fiát is, L. Verus Maximust, katonai gyűlésben ő maga nevezte ki uralkodó társává. Ezért s számos kegyetlenség miatt a senatus 238-ban a Gordianusok lázadásánál tüstént ezek pártjára állott, Maximianust száműzte és Pupienust, Balbinust s III. Gordianust választotta császárokká s az ellenállást nagy erélylyel szervezte. M. Italia ellen indúlt, azonban Aquileja ostrománál seregétől fiastól megöletett 238-ban. Capitol. Max. Herod. 6, 8 skk. 8, 1 skk. Zos. 1, 13 skk. – 2. Galerius Valerius max. Daza, M. Galerius Maximianus közeli rokona, 305-ben keleti Caesar lett (az 528. á. arczképe bronzérem után), aztán Augustus czímet vett fel. Harczba keveredvén Liciniusszal, bár kezdetben győzött, 313-ban Hadrianopolis közelében megveretett s menekülése közben Tarsusban meghalt. Eutr. 10, 3.

T. K.

528. Galerius Valerius Maximinus.

528. Galerius Valerius Maximinus.