TARTALOMN

Nexum

kötés, kötelező erejű szerződés, mely per aes et libram kötődött, mint a mancipatio; csakhogy míg a mancipium fogalma illik minden ügykötésre, mely per aes et libram megy végbe, a n. csak olyanokra, quae per aes et libram fiant, ut obligentur. Varr. l. l. 7. 105. Ha a lekötött fél, az adós (nexus), a kitűzött időre eleget nem tett kötelességének, akkor a 12 táblás törvény a kölcsönző hatalmába juttatta (addictus), a ki, ha 60 nap alatt sem tartozását nem rótta le, sem kezes vagy fizető nem akadt helyette, fogságba hurczolhatta (ductus), s bilincsbe verhette (vinctus) s tarthatta, míg ki nem váltották, vagy le nem dolgozta tartozását. L. Manus injectio. Az ilyen adósági fogság azonban nem fosztotta őt meg civitasától. Quint. 7, 3. 5, 10. A lex Poetilia Papiria megtiltotta az adós bebörtönzését vagy fogságban tartását, mivel a földmívelő osztályra nézve káros volt, az államra nézve pedig veszélyes lehetett. Liv. 8, 28. Vécsey, Római jog, 348. l.

CS. JÓ.