TARTALOMO

Officium.

A császárkori uj tisztviselők, ú. m. praefectus praetorio, pr. urbi, pr. vigilum, mellett alkalmazott katonai hivatalsegédekből a 3. században valóságos hivatalok (officia) fejlődnek ki, a melyeknek Constantinus egyöntetű szervezetet ad egy-egy princeps vagy principalis alatt álló s rang szerint beosztott személyzettel (cornicularius, adjutor, commentariensis, stb.). Officia volt a nevük ama kötelezettségeknek, a melyeket az egyes családok tágabb értelemben vett környezetére (cognati, affines, amici) a társadalmi szokás rótt; nevezetesen ide tartoztak a reggeli órákban naponkint, de ünnepies családi alkalmakkor is divatos tisztelgések.

CS. JÓ.