TARTALOMO

Oiwnistai, oiwnopoloi

l. Divinatio, I, B, a.