TARTALOMP

Patres

és Patricii. Patres eredetileg a gensfőkből lett senatorokat (pl. patres majorum és minorum, gentium, patres et conscripti), patricii pedig ezen senatorok ivadékait jelenti; tágabb értelemben azonban áll patres patricii helyett, de megfordítva sohasem. 1) Servius Tullius újításáig a patriciusok voltak az egyedüli polgárok (cives) Romában (l. Civitas); ők alkották a 3 ősi tribust (Ramnes, Tities, Luceres), a melyek mindegyike 30 curiából állt, l. Curia és Gens. 2) Servius Tullius újításaitól fogva patriciusokon a született nemeseket kell érteni ellentétben a polgárokká emelt plebejusokkal. A patricius csak patricius maradt, ha akárhogy elszegényedett is, a plebejus meg plebejus, bármily gazdagságra tett is szert. De patricius adoptio vagy balházasság által plebejussá lehetett s viszont plebejus is patriciussá senatus consultum által. De plebejus-családok fölvétele a patriciusok közé (lectus inter patricias familias) régebben csak igen ritkán fordult elő (pl. gens Claudia, Kr.e. 504); később azonban, minthogy a patricius gensek nagyon megfogyatkoztak, úgy hogy Caesar idejében már csak 50 volt fönn, hogy teljesen ki ne veszszenek, Caesar (lex Cassia 44), majd azután Augustus (lex Saenia, 30) több plebejus-családot vett föl a patriciusok közé, a mit olykor a többi császárok is megtettek. A Servius-féle alkotmány magánjogi tekintetben egyenlőkké tette ugyan a plebejusokat a patriciusokkal, mindazonáltal az utóbbiak politikai tekintetben több fontos elsőbbséget élveztek; nevezetesen eltekintve szavazataik nagyobb számától s befolyásuknál fogva is kedvezőbb helyzetüktől eleinte ők voltak kizárólagos birtokosai a jus honorumnak s csak lépésről lépésre sikerült végre az egyes hivatalokhoz hozzáférkőzniök a plebejusoknak, miután érdekeik védelmére és előmozdítására saját külön magistratusokat (tribuni és aediles plebei) nyertek (Kr. e. 494). A questura már 421-ben, azután 367-ben a consulatus, 365-ben a curulis aedilitas, 356-ban a dictatura, 351-ben a censura, 337-ben a praetura, majd 300-ban néhány papi hely nyilt meg a plebejusok előtt s ennek következtében a bírói állás is (l. Judex). Csak az interex, rex sacrificulus, Salii Palatini, azonkívül nagyobbrészt a flamines papi hivatala maradt elzárva a plebejusok elől. A comitia curiata (l. Comitia), bár jelentőségükben nagyon alászálltak, természetesen mindvégig patricius-gyülések voltak. A ludicrum Troiae nevű játékban is eredetileg csak patricius ifjak vehettek részt, csak később léphettek föl lovag s nobilis ifjak is. Tac. ann. 11, 11. Serv. ad Verg. Aen. 5, 545 skk. Gazdagságuknál fogva a patriciusok ragadták magukhoz az ager publicus (l. o.) legnagyobb részét. Kitüntető jelük a calcei lunati v. patricii, azaz magassarkú piros lábbeli volt. Constantinus császár személyi, nem öröklődő méltósággá tette a patriciatust s a legfőbb tisztviselőknek adományozta.

CS. JÓ.