TARTALOMP

Paulus Aegineta

PauloV, o AiginithV, hírneves orvos és szakíró a Kr. u. hetedik század első felében. Aegina szigetén született, orvosi tanulmányait Alexandriában végezte és ezen városnak az arabok által 640-ben történt elfoglalásáig az ottani orvosi iskolán mint tanár működött. Egy hét könyből álló orvosi tankönyvet írt, melynek upomnhmata (emlékkönyv) czímet adott. Noha ez a műve túlnyomó részben compilatio Dioscurides, Galenus, Oribasius, Aëtius és a trallesi Alexander műveiből, fejtegetései során eredeti megfigyeléseket is közöl és helyenként önálló felfogást is tanusít; a legbecsesebb ebből a szempontból a 6-ik könyv, mely a sebészetet tárgyalja. Behatóan művelte a nőgyógyászatot is, és erről egy önálló tankönyvet írt, ez azonban elveszett. P. munkáit már a kilenczedik században lefordították arab nyelvre, és azóta az arab orvosírók mint egyik legnagyobb szaktekintélyt igen sokszor idézgették és commentálták. P. tankönyvének eredeti görög szövege nyomtatásban legelőször Veneziában jelent meg 1528-ban Aldus Manutius kiadásában és azóta úgy görögül mint latin fordításban sokszor nyomtatták ki. Művének a sebészetet tárgyaló részét francziára is lefordították, 1845–47-ben pedig Francis Adams angol fordítással és bő magyarázatokkal adta ki összes fenmaradt műveit három kötetben. Handb. d. Gesch. d. Med. 1, 548–556.

TI. M.