TARTALOMP

Polemon

Polemwn. – 1. Andromenes fia, testvéreivel együtt gyanúba esett a N. Sándor ellen szőtt összeesküvés alkalmával, melyet Philotas szervezett, s ezért menekülnie kellett. Később kegyelmet kapott, de mivel Perdiccashoz szegődött, Antigonus Kr. e. 320-ban fogságba vetette. Arr. 3, 27. – 2. Ilyen nevű két macedoniai közül az egyik, Theramenes-fia, N. Sándor hajóskapitánya volt Aegyptusban, a másik, Megacles fia, a pelusiumi várőrség parancsnoka. Arr. 3, 5. – 3. P., o perighthV, a legkiválóbb útleirók egyike. Troas vidékén születet, utazásai után Athenaeben telepedett le, a hol Kr. e. 200 körül polgárjogot nyert. Itt dolgozta fel több művében az utazásai közben nagy szorgalommal gyüjtött adatait, így feliratokat, helyi mondákat, középületek és műtárgyak leirását. Főleg a feliratok kibetüzésében és magyarázásában buzgólkodott, ezért nyerte a sthlocopaV nevet. Athen. 234D. Műveiben részletesen leirta Athenae Acropolisát, az Eleusishoz vezető út emlékeit, Delphit, Olympiát, stb. Későbbi írók sokszor idéztek munkáiból s nagyon becsülték őt alapos tudásáért és archaeologiai meg műtörténeti adatainak hitelességeért. Összegyüjtött töredékei is nagy tudományosságáról tanúskodnak. – 4. Két ilynevű király uralkodott a pontusi és bosporusi királyságban. I. Polemon M. Antonius triumvirtól előbb egy kis pontusi területet kapott (Pontus Polemoniacus), melyet Augustus uralma alatt folyton nagyobbított. Kr. e. 33-ban megkapta Kis Armeniát, 14-ben a bosporusi földet is, de 15 év mulva egy csatában elesett. Utóda Kr. u. 37 vagy 38-ig neje Pythodoris volt, azután II. Polemon, de ez nem volt tehetséges uralkodó. Claudius császár idejében (Kr. u. 41-ben) elvesztette Bosporust, majd Pontus uralmáról is le kellett mondania. A görög anthologiában az egyik királynak három epigrammája van. – 5. Antonius Polemon, rhetor vagy sophista, Laodiceában született s virágzó rhetorikai iskolát alapított Smyrnában. Igen nagy tekintélyt szerzett, sokszor járt követségben Trajanus, Harianus és Antoninus Pius udvarában, s gyakran élvezte e császárok kegyét. Annyira kínozta köszvénybaja, hogy 56 éves korában őseinek laodiceai sírboltjában elevenen eltemetkezett. Hírét főleg eleven és ügyes rögtönzései alapították meg. Fennmaradt két marathoni hős, Cynegirus és Callimachus emlékére írt két declamatiója. – 6. P., cwn eggeiridion, fönmaradt. Valamivel később élt, mint a sophista, bár némelyek a kettőt azonosítják. – 7. P., athenai philosophus, Xenocrates tanítváyna és Zeno mestere. Ifjúságában nagyon kicsapongó volt, de 30 éves korában Xenocrates egy előadása annyira meghatotta, hogy többé nem ivott bort és nagy buzgósággal feküdt neki a philosophiának. Hor. sat. 2, 3, 253 skk. – 8. P., festő Alexandriában. Plin. n. h. 35, 40, 43.

G. J.