TARTALOMP

Popillii, Popilii

plebejus nemzetség, hozzá tartoznak: – 1. M. Pop. Laenas, Kr. e. 359-ben consul s mint ilyen lecsendesítette a plebejusok lázadását a senatus ellen (Liv. 7, 12), sikerrel harczolt a tiburbeliek s utóbb harmadik consulsága idején (350) a gallusok ellen. Cic. Brut. 14. Liv. 7, 23 skk. – 2. M. Pop. Laenas, Kr. e. 173-ban mint consul harczolt a ligurok ellen, sikert aratott, de kegyetlenül bánván velük, bevádolták, hanem Licinius praetor megszabadította az elitéléstől. Liv. 42, 22. A macedoniai háborúban Marcius Philippus consul alatt mint volt consul szolgált. Liv. 44, 1. – 3. C. Pop. Laenas, Kr. e. 170-ben küldöttként ment Görögországba, aztán harczolt Perseus ellen (Liv. 43, 17) s a senatus Syriába küldte Antiochushoz (168), a kivel Aegyptusban találkozott. A senatus parancsát oly kiméletlenül hajtotta végre a berzenkedő királyon, hogy botjával kört körített körülte s megtiltotta, hogy abból kilépjen, a míg ő nem tudatja elhatározását. Liv. 45, 12. Cic. Phil. 8, 8, 23. – 4. M. Pop. Laenas, Kr. e. 139-ben mint consul Hispaniába ment, de ott szerencsétlenül harczolt a numantiabeliek ellen. App. Iber. 79. – 5. P. Pop. Laenas, a 3. sz. alattinak fia, nagyon meggyülöltette magát a Ti. Tracchus társai ellen folytatott vizsgálatával s ezért C. Gracchus Kr. e. 123-ban kieszközölte száműzetését (Cic. Lael. 11, 37. de dom. 31, 82. Plut. C. Gracch. 4); 121-ben azonban a lex Calpurnia nyomán visszahívták. – 6. C. Pop., a cimber háborúban mint alvezért a helvetiabeli tigurinusok bekerítették (Kr. e. 107) s csak lealázó föltételek árán vásárolhatta meg szabadságát (Oros. 5, 15), ezért Romába való visszatérése után Caelius tribunus, személyes ellenfele, bevádolta s ő önkéntes száműzetéssel előzte meg elitéltetését. (Cornific.) ad Herenn. 1, 15. 4, 24. – 7. Popillia, Q. Lutatius Catalus anyja, az első római nő, ki fölött dicsőítő beszédet mondtak. Cic. de or. 2, 11, 44. – 8. P. Pop., egy libertus fia, midőn Lentulus censor előzőleg megvédelmezte egy ellene megvesztegetés czímén emelt vádtól, utóbb Kr. e. 70-ben egy hasonló eset alkalmával elitélték. Cic. Cluent. 36, 98, 47, 131 skk. – 9. C. Pop. Laenas, szintén libertus, Cicero ismert gyilkos, a ki pedig őt egy vád alkalmával eredményesen védelmezte. Dio Cass. 47, 11.

B. G.