TARTALOMP

Principales

az altisztek együttes elnevezése. Azon altisztek száma egy legióban, kiknek csak tactikai szerep jutott, 180 volt, de ezeken kívűl a principales közé tartoztak mindazon katonák, kiket a főtisztek bármely néven nevezhető különleges szolgálatra kiválasztottak s ennek fejében a terhes őrszolgálattól és sánczmunkáktól fölmentettek (immunes). Veget. 2, 7: hi sunt milites principales, qui privilegiis muniuntur. Reliqui munifices appelantur, quia munera facere coguntur. A tactikai altisztek voltak: a signifer, optio és tesserarius, kik közül mindegyik centuriára 3–3 (összesen 3×60 = 180) jutott; a többieknek functiója különleges elnevezésökben nyert kifejezést (cornicularii, speculatores, beneficiarii stb.). A legtöbben az irodákban voltak alkalmazva (librarii) s főleg a helytartónak állott nagy irodaszemélyzet (officium consulare) rendelkezésére. A legtöbb altiszti állás között inkább mellérendelt mint alárendelt viszony volt. Cauer, De muneribus militaribus centurionatu inferioribus, Eph. epigr. 4 p. 355–481.

K. BÁ.