TARTALOMP

Pyrrhon

Purrwn. –1. Elisi bölcselő, a skeptikus iskola alapítója, Aristoteles kortársa. Atyja Plistarchus volt; maga eleinte a festészettel foglalkozott, de azután kiváló bölcselőket hallgatott, felkereste a gymnosophistákat Indiában és a magusokat. Később, úgy látszik, állandóan Elisben tartózkodott, a hol polgártársai nagy tisztelettel környezték; az athenaeiek polgárjogot ajándékoztak neki. Nagy kort (90 év) ért el és egész viselkedésében arra törekedett, hogy a bölcselőnek belső nyugalmát és szenvedélyektől való mentességét külsőleg is kimutassa. Irásban semmit sem hagyott hátra, hanem tanainak följegyzéseit tanítványaira (Timonra, Aenesidemusra, Numeniusra, Nausiphanesre és másokra) bízta. Mindamellett említenek tőle egy költeményt, a mely Nagy Sándort dicsőitette, és a mely költőjének királyi jutalmat hozott. Bölcseleti rendszerét azokból az adatokból kell összeállítanunk, a melyek Diogenes Laërtius művében maradtak ránk. Ebből látjuk, hogy P. egyfelől a megarai iskolára támaszkodott, másfelől Democritusra. P. szerint a létnek főczélja az erkölcsös élet; a legfőbb jó és minden emberi törekvésnek koronája az erény. E mellett azonban kétségbe vonta azt, hogy a dolgokat igazi lényegük szerint meg lehetne ismerni; következéskép nem tartotta lehetségesnek, hogy magát az igazságot megismerjük. Szerinte valósággal semmi sem szép vagy rút, igazságos vagy igazságtalan: ezek az itéletek csak az emberek szokásaihoz vagy elveihez képest állanak elő; igaz ugyan, hogy ezen az úton az erkölcsi fogalmak is meglehetősen ingadozókká lesznek, ámde P.-nak kételye (skepsis) inkább a tudomáyos kutatás ellen irányult, és így aztán hívei is mint Purrwneioi, aporhtikoi, skeptikoi ezen a téren kerültek ellentétbe az absolut igazság védőivel (dogmatikoi). Lásd Ritter, Geschicte der Philosophie 3, 427 skk. ll. Zimmermann, Darstellung d. Pyrrhonischen Philosophie, Erlangen 1841. U. a. Über Ursprung, Wesen und Bedeutung der pyrrhonischen Philosophie, u. o. 1843. Pekár Károly. A bölcsészet története. -- 2. Pythagoras egyik híve Metapontumból.

L. M.