TARTALOMP

Python.

– 1. L. Apollo – 2. Lįsd. Pithon.