TARTALOMS

Sextii

plebejus nemzetség. Tagjai közül nevezendők: – 1. L. Sext. Lateranus, Kr. e. 376–367-ig néptribunus, a ki C. Licinius Stolo collegájával a patriciusok makacs ellenállását megtörve keresztülvitte a leges Liciniae Sextiae törvényt, melynek alapján lehetségessé vált, hogy a plebejusok adósságaikat enyhébb föltételek és módozatok alapján leróhassák, hogy az ager publicusból valamennyi polgárnak jusson része és hogy évenként két consul választassék, a ki közül legalább az egyik plebejus származású legyen (megjegyzendő azonban, hogy újabb kutatások szerint a 2-ik törvény, a lex agraria, sokkal későbbi eredetű és voltaképen a 2-ik pún háború korából származik). A reformok elfogadása útját egyengette a rendek kiegyenlítésének és maga C. Licinius Stolo lett az első plebejus consul (366). Midőn az elkeseredett patriciusok a lex curiatát tőle megtagadták, plebs a hagyomány szerint újra otthagyta Romát és csak akkor tért vissza, midőn M. Furius Camillus a nép sérelmeit orvosolta. Liv. 6, 34 skk. 7, 1. Niese értekezése a Hermesben (23. kötet) és Meyer Ed. czikke a Rheinisihes Museumban, 37. köt. – 2. P. Sext. Baculus, Caesar egyik legvitézebb tisztje a galliai háborúban, a nerviusok ellen vívott csatában súlyosan megsebesült. Caesar b. g. 2, 25. Később a gallusok Servius Galba legatussal együtt Octodurusban (Wallis) körülfogták, a rómaiak azonban, megfogadván tanácsát, kirohanást kisérlettek meg, és keresztül vágták magukat (57). Caes. b. g. 3, 5 sk. Midőn 53-ban nagy betegen a táborban visszamaradt, a Sugambri törzs megrohanta a tábort és ez alkalommal újra megsebesült. Caes. b. g. 6, 38. – 3. T. Sext., Caesar legatusa, később mint afrikai helytartó Africa provinciát követelte Cornificiustól, a kit le is győzött. A Philippi mellett vívott csata után Numidiát át kellett adnia Octavianusnak, de perusiai háború után visszafoglalta e tartományt. Utóbb e provinciát hadaival együtt Lepidusnak adta át. App. b. c. 3, 85. 4, 54 skk. – 4. Q. Sext., előkelő származású stoikus bölcsész, a ki a császárság elején Romában iskolát nyitott, melyet fia azután tovább vezetett. Quint. 10, 1, 124.

M. L.