TARTALOMS

Stephanus

StejanoV. – 1. Thucydides fia Athaneből. – 2. Menecles fia Archarnae attikai demosból, a ki ellen Demosthenes a negyvenötödik és negyvenhatodik beszédét tartotta. – 3. Antiphanes v. Alexis fia, az új attikai comoedia költője, ki jilolakwn cz. drámájában kigúnyolta az athenaeieket, hogy külsőségekben utánozzák a spartaiakat. Athen. 11, 469A. – 4. Rhetor, Aristoteles rhetorikájához és ethikájához írt egy commentariust; fiatalabb Suidasnál, mert ezt idézi. – 5. Jogtudós, a ki Tribonianusnak segítségére volt a pandecták készitésénél, melyekhez görög paraphrasist írt. – 6. Byzantiumi, az alexandriai mathematikának és astronomiának utolsó képviselője; Heraclius alatt tanított Byzantiumban Kr. u. 610 óta. Egy astronomián kívül írt egy eJnika cz. geographiai lexicont; ennek a 60 könyvre terjedő munkának csak a Dumh-Dwtion része teljes. Ebből a compilált műből Hermolaus grammatikus 700 táján készített egy száraz kivonatot. Kiadta Dindorf (1825), Westermann (1839) és Meinecke (1849).

SCH. A.