Kezdőlap

Földváry Mihály (bernáthfalvi),

megyei alispán, szül. 1824. febr. 19. Tasson Pestmegyében; iskoláit az aszódi algymnasiumban kezdte s a pesti ág. ev. főgymnasiumban folytatta; azután a bölcseletet a benczések győri akadémiájában, a jogot Pápán az ev. ref. kollégiumban Stettner (Zádor) György alatt hallgatta. 1846-ban ügyvédi vizsgát tett és 1847-ben Pestmegyében szolgabiróvá választatott. 1848-ban a pesti járási nemzetőröket vezette Szent-Tamás alá, a lázadó szerbek ellen. A bekövetkezett önkény-uralom alatt elvonulva élt falusi birtokán. Az alkotmányos aera beálltával főszolgabiró lett s 1872. a keczeli kerület országgyűlési képviselőjévé választotta. 1878-ban Pestmegye alispánja lett; 1884-ben ujolag megválasztatott és a vaskorona-renddel diszíttetett föl. 1881-ben a pesti ág. ev. egyházmegye felügyelőjévé, 1886-ban a bányakerületi gyámintézet világi elnökévé választatott meg.

Munkája: Országgyűlési karczolatok, 1873. nov. 7-től 1874. márcz. 9-ig. Bpest, 1874.

Petrik Könyvészete.

Prot. Uj Képes Naptár 1889. 41. l. arczk.

Nemzet 1893. 328. sz. esti k.