Kezdőlap

Igali Svetozár

hirlapíró, I. Szávó jómódú földbirtokos fia, szül. 1859. ápr. 13. Sombereken (Baranyam); a reáliskola III-IV. osztályát Pécsett, a VII. Temesvárt, a VIII. Nagyváradon végezte, hol érettségi vizsgát is tett. 1878-tóla budapesti műegyetemen tanult; de miután kiváló előszeretetet tanúsított a mezőgazdasági pálya iránt, Magyar-Óvárott a gazdasági akadémiába iratkozott be s az 1881. tanév végén gazdászati oklevelet nyert. Ezután két évig mint gazdasági segéd a báró Bésán-féle dunaszekcsői uradalomban működött. Szakismereteinek bővítése czéljából 1883-84-ben Montpellierbe (Frazncziaország) ment, hol a felső gazdasági tanfolyamra iratkozott be. Egy év mulva haza jött és a gróf Stubenberg-féle székelyhidi, majd a gróf Mailáth-féle dolni mikoljáczi (Slavonia) uradalomban vállalt gazdatiszti állást.

1891-től a Korizmics László által alapított Gazdasági lapok munkatársa s 1892. jún. 1. óta annak szerkesztője. 1894-ben alapította Ordódy Vilmos és Lajossal a Szőlőszeti és Borászati Lapokat, melyet a következő évben megszüntettek 1895. márcz. 15. alapította s azóta szerkeszti is A Kert cz. szaklapot, Mauthner Ödön főszerkesztése mellett. Hires biciclista s a cyclist's tourning club consulja.

Gazdasági czikkeket írt a Dapsy László által szerkesztett M. Földbe (a 80-as években), sportczikkeket a Porzsolt Kálmán Herkulesébe s a franczia Veloce-Sportba; mellesleg vezeti a Fővárosi lapok mezőgazdasági rovatát; tárczákat ír az Egyetértésbe s a M. Hirlapba, szakczikkeket Pascalon alatt a Köztelekbe, a M. Gazdák Lapjába s a Borászati Lapokba

Munkái:

Montpelliertől Budapestig velocipeden. Bpest, 1885. (Herkules Könyvtár V.)

Budapestől Belgrádig velocipeden, Thomas Stevens az Outing Illustrated Magazine tudósítója társaságában. U. ott, 1886.

A kir. József-műegyetem tanárai s hallgatói 1851-1882-ig. Bpest, 1883. 43. l.

Kiszlingstein könyvészete és önéletrajzi adatok.