Kezdőlap

Meltzl Hugó,

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, szül. 1846. júl. 31. Szász-Régenben (Maros-Tordam.). Külföldön végzett egyetemi tanulmányai után 1872. szept. 29. kineveztetett a német nyelv és irodalom rendes (utóbb a franczia és olasz nyelv jogosított) tanárává a kolozsvári egyetemhez, hol a bölcseleti karnak egyideig dékánja s az egyetemnek 1894-1895-ben rectora volt. 1882. s 1884-ben hosszabb utazásokat tett a külföldön és ekkor Algeriát is bejárta. Széleskörű összeköttetéseket szerzett külföldi tudósokkal az Acta Comparationis cz. lapjával. Nagy érdeme van különösen Petőfinek és Eötvösnek a külfölddel való megismertetésében. Tiszteleti tagja a Frankfurti Freies deutsches Hochstiftnek, a filadelfiai Antiquarian and Numismatic Societynak, az American Philosophical Societynak, a lipcsei Akademisch-Philosophischer Vereinnak, a palermói királyi tudományos akadémiának és 1876 óta a Petőfi-társaságnak.

Czikkei a Történeti Lapokban (II. 1874. A Petőfin kisérlett legutolsó merénylet: Greguss dísz-előszava); a M. Polgárban (1882. 109., 110. 1884. 42. és köv. sz. Petőfi jelszava, hat sorról hét czikk); a Petőfi-Társaság Lapjában (1878. Petőfi és az egykorú kritika A magyar irodalom a világirodalomban); a Koszorúban (1880. Petőfi Olaszországban); az Ellenzékben (1881. 88. sz. Petőfi hogyan vett búcsút a legénységtől, 1884. 6. sz. Petőfi pamphletistái és panegyristái, 187., és köv. sz. Petőfi vajjon tragöda? Nyilt kérdés a küküllőmenti pillangóhoz, 191. sz. Petőfi kritikájához, 1886. 232. sz. könyvism.); a Kelet Népében (1778. legujabb kettős merénylet Petőfi jelleme ellen 1880. 161 sz. Az olasz legújabb Petőfi-irodalom).

Munkái:

1. Petőfi, Gedichte. München, (1867.). Lipcsében nyomatott, az ajánlás Heidelbergben kelt 1867 tavaszán.

2. Stellung, Maas und Methode der Philosophie in der Gymnasial-Pädagogik. Leipzig, 1872.

3. Schopenhauer Arthur bölcselmi elődei. Kolozsvár, 1873. (A kritikai irodalomtörténet fogalmáról).

4. Petőfi pamphletistái és panegyristái. U. ott, 1874.

5. Petőfi Sándoron, a mi szivünk szerint való, nagy emlékezetű poétánkon megpróbált, legutolsó erőszakról szóló, kurta, de igaz hűséggel elbeszélt historia. U. ott, 1874.

6. A kritikai irodalomtörténet fogalmáról. Egyszersmind bevezetésül a német irodalom új korának történetéhez. Felolvasás, mellyel a kolozsvári egyetemen a német irodalom kritikai előadását 1873. okt. 22. megkezdette. Bécs, 1875.

7. Petőfi nicht werth von ungarischen Universitäten gefeiert zu werden. Authentische Documente zur Geschichte einer merkwürdigen These des Herrn Prof. an der Klausenburger Universität Adalbert Szász. U. ott, 1875. és 1884.

8. Grün Anasztáz. Kolozsvár, 1876.

9. Die verhängnissvollen Tränen. U. ott, 1877. (Gedicke dr. hagyatékából kiadott japán dráma).

10. Akademisch-philosophisch Sänge und Klänge. Leipzig, 1877.

11. Petőfi Ausztriában és Ausztráliában. Kolozsvár, 1878. (Különny. a M. Polgárból).

12. II. Oszkár király szkáld költeményei. U. ott, 1878.

13. Jile Romart. Volkslieder der transilv.-ungar. Zigeuner. U. ott, 1878.

14. La réforme litteraire en Europe. U. ott, 1878.

15. Hymnes et odes inédites de feu Ch. Ziegler-Carlopago ...

16. Nathaniana. Zur 100-jähr. Feie des Lessing'schen Drama's. U. ott, 1879.

17. A műfordítás alapelvei Petőfire való tekintettel. Kolozsvár, 1879. (Acta Comparationis).

18. Der Wahnsinnige Petőfi's. Az őrült. Originaltext der ersten Ausgabe. Verdeutschung. Lesearten. Commentar. Leipzig, 1879. (Ism. Heinrich G. Egyet. Philol. Közlöny 1881.).

19. A siciliai Petőfi-iskola. (Olaszul). Palermo, 1880. (Magyarul a Kelet 1879. 1. és köv. sz.).

20. Az Eddabeli Atlamal és a gót ó-izlandi hagyományok magyar tanuságai. Kolozsvár, 1880. (Különny. a Magyar Polgárból).

21. Fritzlaui Hermann Sente Elsebétje. U. ott, 1880.

22. Die Rätsel- und Vexirfragenpoesie der Szekler. U. ott, 1880.

23. Kantiana Hungarica. Festschrift zum Centenarium der kritik der reinen Vernunft. U. ott, 1881.

24. Das sogeannte Skolian des Hybrias. U. ott, 1881.

25. Petőfi, Eperjesi vérpad. (Ein unbetileltes Fragment aus des Dichters Nachlass. U. ott, 1881.).

26. Petőfi jelszava. Hat sorból hét czikk. Philosophiai-aesthetikai tanulmány. U. ott, 1882. és 1885.

27. Petőfi's Wolken. Lübeck, 1882.

28. Die Minckwitzische Ode, ihr epitheton ornans und Neologismus. London, 1882.

29. Goethe's Weltliteratur. Neun Thesen zur Semisaecularfeier des Todes Goethes XXII. März. U. ott, 1882.

30. Zur Lehre von versteckten Praefix. U. ott, 1882.

31. La Préambule Selinuntine et le Dieu Povos. Palermo, 1883.

32. Les trois L de Dante. Firencze, 1883. és Kolozsvár, 1886.

33. Solidarität des Astarte- und Madonnacultus. Kolozsvár, 1884.

34. Das verstärkte Praefix. U. ott, 1884.

35. Petőfi's ausgewählte Gedichte. München, 1883.

36. Petőfi-Felhők. U. ott, 1884. (Az editio princeps diplomatikus hű lenyomata 1846-ból, kritikai jegyzetekkel).

37. Palaeográfiai és szövegkritikai észrevételek az Eddahoz. U. ott, 1885.

38. Polydora nova. Lieder aus 33 Sprachen. London, 1885.

39. Száztizenegy nap Carthago romjain. Kolozsvár, 1885.

40. Istar és Isolt. U. ott, 1885.

41. Folksongs of the Acta comp. Filadelfia, 1885.

42. Scheffel als Mensch. Hermannstadt, 1886.

43. Denkmünze zum Centenarium Schopenhauers. Klausenburg, 1886.

44. Die Monstanz. U. ott, 1886.

45. Die Mütter. Anregung zu neuer Deutung der schwierigsten Scene des II. Theiles des Faust. U. ott, 1888. (Lomnitz Hugo névvel).

46. A philosophia fogalma új szempontból. U. ott, 1894. (Mindezen munkák részben csak 30-40 példányban jelentek meg, nagyrészt mint különnyomatok hazai s külföldi hirlapokból és sajat folyóiratából, azért valóságos könyvészeti ritkaságok).

Szerkesztette és kiadta az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapokat (Acta Comparationis Litt. et Fontes Compar. Litt. Universarum) czímmel 1877-1890-ig több nyelven Brassai Sámuellel együtt Kolozsvárt és Londonban.

Álneve: Lomnitz Hugo.

Petrik Könyvészete.

Petőfi-Muzeum 1888-1894.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XII. 496. l. (Márki Sándor).