Kezdőlap

Reuss Sámuel,

ág. ev. tiszakerületi adminisztrator, szül. 1783. szept. 8. Zólyom-Lipcsén R. János és Coroni Mária polgári szülőktől; tanulmányait Osgyánban (Gömörm.) kezdette, a felső osztályokban Késmárkon folytatta, a theologiai tanfolyamot pedig Pozsonyban végezte. 1805. okt. 16. iratkozott be a jenai egyetemre. Külföldön Kriesbach, Eichstädt tanárokkal és Goethevel megismerkedvén, a mineralogiai társulatnak titkára és a latin társaságnak rendes tagja lett. Az 1806. okt. 14. Napoleon ellen vívott ütközetben a porosz-németekkel jelen volt. Németországból hazatéve, Beszterczebányán conrectornak választották; innét 1807. szept. 10. Schulek Mátyás tiszolczi lelkész hívta meg segédlelkésznek. 1809 óta a kishonthi esperességbeli Kraszkón mint lelkész öt évig működött. 1812-ben a nagyrőczei egyházba ment át rendes lelkésznek; itt 15 évig hivataloskodott. A gömöri esperesség al-, majd főesperesévé választotta meg; egy ideig kerületi jegyző is volt. A szabadságharcz után 1850. febr. 14-dikén az osztrák császári kormány tisza-kerületi adminisztrátorrá nevezte ki. Meghalt 1852. deczember 22.

Munkái:

1. Ueber die Kirchen-Disciplin bei den Protestanten ...

2. Das privilegium-fori bei den Protestanten in Ungarn ...

3. A garamiak egyházi története (tótul).

4. Ornithologie ...

5. Ueber Begräbnisse und Begräbnissörter ...

6. Ueber Alterhumer ...

Sat. (Ily hiányosan adja Hörk a munkáinak czímét.)

Haan, Jena Hungarica, Gyulae, 1858. 130. l. (Nevét Reisznek írja).

Hörk József, Az ev. Tisza-kerület püspökei. Kassa, 1888. 90. l.

Slovenské Pohlady 1888. 1. sz.

Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 92. l.