Kezdőlap

Szilágyi Albert (Soma)

bölcseleti doktor, állami főgymnasiumi tanár, Spiegel Ábrahám papirgyáros és Bacher Rozália fia, szül. 1851. ápr. 24. Kis-Szebenben; az eperjesi evang. kollegium hat osztályának befejezése után 1867-69-ig Budapesten a kereskedelmi akadémiát végezte; azután atyja papirgyári üzletében 1875-ig a gyakorlati kereskedelmi pályán működött. 1875-ben a budapesti egyetem bölcseleti karán három évet töltött és 1880. középiskolai tanárvizsgálatot tett a történelemből, a német nyelv és irodalomból; mint gyakorló és helyettes tanár a józsefvárosi reáliskolában, a gyakorló gymnasiumban és a terézvárosi polgári iskolában működött. 1885-ben állami ösztöndíjjal Párisban tartózkodott; azután felváltva tanárkodott Székesfejérvárt a kath. főgymnasiumban, a székely-keresztúri és nagyváradi áll. főreáliskolában; jelenleg a történelem, német és franczia nyelv tanára a gyöngyösi állami főgymnasiumban. Időközben Spiegel családi nevét Szilágyira váltóztatta.

Czikkeket írt a Pannoniába, a Felvidékbe és az Eperjesi Lapokba (1875-79), az utóbbi lapnak rendes munkatársa volt és ott közölte Jókai Oceania német fordítását; 1884-ben vezérczikkeket írt a Nagy-Károly és Vidékébe meg a Szatmármegyei Közlönybe; Párisból 1885. tárczaczikkeket írt a fővárosi hírlapokba és az Arader Zeitungba; czikke a gyöngyösi áll. főgymnasium Értesítőjében (1906. A frankok honfoglalása; ism. Századok) sat.

Munkái:

1. Az alsóbb néposztályok fejlődése Németországban a középkori institucziók befolyása alatt...

2. A franczia történetírás fejlődése a középkorban. Székesfehérvár, 1887.

3. A feudalismus előzményei. Nyiregyháza, 1889.

4. A zsidóság és kereszténység, vagy képek a multból és a jelenből. Történelmileg és paedagogiailag megvilágította. Arad, 1904.

Wutz-Kalmár Elek, Tanári Névkönyvek.

Petrik, Magyar Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.