Kezdőlap

Ugron János (ábrahámfalvi),

megyei alispán, szül. 1856. Magyar-Dályán (Udvarhelym.); középiskoláit Székely-Udvarhelyt, jogi tanulmányait pedig a budapesti egyetemen végezte. 1878. katonai kötelezettségének is eleget téve, bögözi birtokán telepedett meg, hol gazdasága vezetése mellett főleg egyházi és népoktatási ügyekkel foglalkozott, de élénk részt vett a megyei közéletben is. 1890. megyéje első aljegyzői állását foglalta el; ezen állásáról 1892. alispánná választották. Alispánsága alatt ipari és gazdasági hitelszövetkezeteket, olvasóköröket, népkönyvtárakat alapított. A nemzeti pártnak lévén híve, az 1896. képviselőválasztások után alispáni állását odahagyta és birtokára vonult vissza. 1900. a székelyudvarhelyi kerület választotta meg országgyűlési képviselőjévé.

Munkái:

1. Alispáni jelentése. Székely-Udvarhely, 1894.

2. Ünnepi beszéde Udvarhelyvármegye közönségének 1896. máj. 11. tartott millenáris ünnepélyes közgyűlésén. U. ott, 1896.

3. Jelentés az 1896. év II. felére a törvényhatóság közigazgatás, kulturális és közgazdasági életére vonatkozólag. U. ott, 1897. (Melléklet: Árvaszéki elnöki Jelentés).

4. Az országgyűlésen tartott beszéde a székely kérdésben. U. ott, 1904. (Kivonat a «Magyarság» 1902. 58. sz.-ból).

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 385. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 12. sz. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1886-190.