Kezdőlap

Ugron Zoltán (ábrahámfalvi),

országgyűlési képviselő, szül. 1865. decz. 21. Székely-Udvarhelyt; középiskoláit ugyanott és Budapesten, főiskolai tanulmányait Németországban a hallei gazdasági akadémián végezte. Önkéntesi évét a 2. sz. huszárezrednél szolgálta le. Azután fiátfalvi birtokán gazdálkodott. 1892. a nemzeti párt alakításában vett részt; az 1892. általános választásokon nemzeti párti programmal képviselője lett a vízaknai kerületnek. Tagja a megyei törvényhatósági bizottságnak és élénk munkát fejt ki a megyei gazdasági egyesületek, valamint az országos magyar gazdasági egyesület és az erdélyrészi gazdasági egyesület kebelében. A határszéli vidékek lakosságának fölsegélyezésére indított mozgalom egyik kezdője volt. Az 1906. nemzeti ellenállás idején Udvarhelymegyében az ellenállás idején Udvarhelymegyében az ellenállást szervező bizottság elnöke volt. A földmívelésügyi miniszteriumban tartott telepítési enqueten mint meghívott vett részt. A törvényhozásnak másodízben lett tagjává az 1910. választásokon, a mikor a székelyudvarhelyi kerület választotta meg nemzeti munkapárti programmal.

Munkája: Követeljünk állami közbenjárást a földhitel mizeriák orvoslása körül. A pozsonyi gazdasági kongresszus tagjainak szíves figyelmébe. (Kézirat gyanánt). Pozsony, 1902.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1910. 454. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.