Kerekes György

A kubai forradalom

(1959-1975)Budapest
1979TARTALOM

Előszó

Bevezetés

I. A demokratikus népforradalom győzelme és megszilárdulása (1959-1961)

1. A népi hatalom kialakulása (1959-1960)

2. A nemzeti szuverenitás jegyében
a) Az első külpolitikai lépések
b) Népszerű intézkedések, reformok

3. A földreform
a) A földreform szükségessége
b) A reform előzményei
c) A kubai földreform tartalma és néhány sajátossága

4. Kuba és az Egyesült Államok viszonyának megromlása. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésére irányuló kubai törekvések

5. A forradalom radikalizálódása, további előretörése. Az osztályharc kiéleződése
a) A földreform végrehajtásának néhány tapasztalata
b) Az első oktatási törvények
c) Antiimperialista és antikapitalista intézkedések
d) A forradalmi erők öntudatának, szervezettségének növekedése

6. Kuba nemzetközi helyzete. A külpolitikai orientáció módosulása
a) Helyzetfelmérés és taktikai következtetések
b) Szövetségesek keresése
c) A gazdasági fejlődés meggyorsításáért

II. A forradalom szocialista jellegének megerősödése

1. A fordulat jellemzői
a) A fordulat nemzetközi feltételei
b) A "cukorcsata" kibontakozása
c) Diplomáciai csatározások
d) Helyzetelemzés
e) Az Első Havannai Nyilatkozat
f) Fidel Castro az ENSZ-ben
g) Erőgyűjtés
h) A gazdasági kapcsolatok megszűnése az Egyesült Államokkal. A "fordulat" betetőzése
i) A forradalom ellenségei elhagyják az országot
j) A diplomáciai kapcsolatok megszakítása

2. A Playa Cigón-i invázió. A forradalmi erők győzelme
a) Készenlétben
b) Az invázió előkészítése
c) A Playa Girón-i invázió és a kubai győzelem
d) Playa Cirón tanulságai

3. A társadalmi osztályok és rétegek magatartása a forradalomban, különösen a fordulat időszakában
a) Az oligarchia
b) A burzsoázia
c) Középrétegek
d) A parasztság
e) A munkásosztály

4. A kubai forradalom jellege

III. Harc a forradalmi Kuba fennmaradásáért. A szocialista rendszer konszolidációja

1. Kuba és az Egyesült Államok viszonya a zsoldos invázió után

2. A szocialista építés kezdeti szakasza. Az első négyéves terv
a) A gazdasági kapcsolatok szélesítése a szocialista országokkal
b) Belpolitikai intézkedések

3. Békében együtt élni a latin-amerikai országokkal. Az első Punta del Este-i konferencia
a) A Punta del Este-i értekezlet előkészületei
b) Az első Punta del Este-i tanácskozás (1961. augusztus 5-17.)

4. Kuba nemzetközi pozíciójának megszilárdítása
a) Kuba részvétele az el nem kötelezett országok tanácskozásain
b) Dorticós köztársasági elnök látogatása Prágában, Moszkvában és Pekingben

5. A kulturális forradalom első sikerei
a) A kulturális felemelkedés érdekében tett fontosabb intézkedések
b) Az írástudatlanság felszámolása

6. Az agresszió veszélyének növekedése. A második Punta del Este-i értekezlet
a) Az Egyesült Államok és Kuba 1961 második felében
b) A második Punta del Este-i értekezlet (1962. január 22.)

7. A Második Havannai Nyilatkozat

8. Fegyveres agresszió helyett gazdasági blokád

9. Az osztályharc kiéleződése. A gazdasági stabilizálását célzó intézkedések

10. A hatalom megszilárdítása. A proletárdiktatúra rendszerének kiépülése
a) A törvényhozás
b) Helyi szervek
c) A Forradalmi Védelmi Bizottságok (CDR)
d) A fegyveres erők
e) A bíróságok
f) A szakszervezetek
g) Az ifjúsági mozgalom
h) Az egységes forradalmi párt kialakulása

11. A karib-tengeri válság
a) A válság kibontakozása
b) Lázas előkészületek
c) Kritikus napok (1962. október 22-28.)
d) A válság megoldása

IV. Útkeresés. A szocializmus építésének kibontakozása (1963. január – 1965. október)

1. Fidel Castro első moszkvai utazása

2. A második agrárreform. A kubai mezőgazdaság helyzete
a) Az 1963. októberi földreformtörvény tartalma, jelentősége
b) A mezőgazdasági termelés helyzete
c) Tervek, eredmények

3. Fidel Castro második moszkvai utazása

4. A kubai gazdaság helyzete. Fejlesztés elképzelések
a) A szocializmus építésének "hogyan"-járól
b) A cukortermelés új népgazdasági megítélése
c) A gazdaság konszolidálása. Az ipar helyzete
d) Külkereskedelem
e) Közlekedési problémák
f) Életfeltételek

5. Kulturális eredmények

6. "A XXI. század emberének" megteremtéséről

7. Az állami és társadalmi tevékenység néhány jellemző vonása
a) A fegyveres erők
b) A népbíróságok
c) A szakszervezetek
d) Az egységes párt kialakításának folyamata

8. A nemzetközi helyzet alakulása. Kuba és az Egyesült Államok viszonya

a) A "vörös érsek" Kubában
b) 59 amerikai diák Kubában
c) Fidel Castro a nemzetközi helyzetről és Kennedy elnök meggyilkolásáról
d) Interjú a New York Times-ban Fidel Castróval
e) Az AÁSZ külügyminiszteri értekezlete
f) A Santiago de Cuba-i Nyilatkozat
g) Újabb diákcsoportok kubai látogatása
h) Kuba az el nem kötelezett országok kairói értekezletén
i) A latin-amerikai kommunista pártok havannai találkozója
j) Francia parlamenti delegáció látogatása Kubában
k) Az Egyesült Államok latin-amerikai politikájának "megkeményedése"

9. A kivándorlás ismételt engedélyezése

V. A szocializmus és a kommunizmus egyidejű építésének terve (1965-1970)

1. Az 1965. szeptember 30. és október 3. között megtartott tanácskozások jelentősége
a) A helyi hatalom továbbfejlesztéséről
b) A párttal kapcsolatos döntések
c) Ideológiai problémákról
d) Ernesto Che Guevara kiválása a kubai vezetésből

2. A havannai Trikontinentális Értekezlet (1966. január)
a) Előkészületek
b) Fontos állásfoglalások és döntések a Trikontinentális Értekezleten
c) Fidel Castro beszéde a Trikontinentális Értekezlet után

3. Nyilvános vita a kínai kormánnyal

4. Nézeteltérések Kuba és Chile között

5. A szocializmus és a kommunizmus egy időben történő építéséről vallott koncepció gazdagodása
a) Szemléleti kérdések
b) Az ifjúság, az új ember neveléséről
c) A gazdasági irányítás rendszere

6. A Latin-amerikai Szolidaritási Szervezet (OLAS) értekezlete
a) Előzmények
b) Tanulságos viták
c) A határozatokról
d) Fidel Castro záróbeszéde

7. Ernesto Che Guevara halála

8. A Havannai Kulturális Kongresszus (1968. január 4-12.)

9. A mikrofrakciós per (1968. január-február)

10. A forradalmi offenzíva

11. Fidel Castro az 1968-as csehszlovákiai eseményekről

12. A forradalom győzelmének 10. évfordulója
a) Az eredményekről. A gazdaság fejlődéséről
b) Merész tervek
c) Kuba és a két nagyhatalom viszonya

VI. Új módon, új feltételek között (1970-1974)

1. Ünnepi beszéd Lenin születésének századik évfordulóján

2. Az 1970. évi cukornádaratásról

3. Hogyan tovább?
a) "Sikert kovácsolni a kudarcból"
b) Fidel Castro a kubai nép politikai érettségéről

4. Chile diplomáciai kapcsolatot létesít Kubával

5. Intézkedések a gazdasági hatékonyság növelésére és a tervszerűség javítása érdekében

6. A tömegszervezetek tevékenységének megélénkülése

a) A szakszervezetek
b) A Forradalmi Védelmi Bizottságok munkájáról
c) Az ANAP IV. kongresszusa

7. Az I. Országos Oktatási és Kulturális kongresszus (1971. április 23-30.)
a) Az iskolai és felnőttoktatás néhány kérdéséről
b) Az 1960-as évek végén felmerült művészetpolitikai problémák, illetve a Padilla-ügy visszhangja a kongresszuson. Állásfoglalások

8. Szovjet-kubai tárgyalások Moszkvában és Havannában

9. Fidel Castro chilei látogatása

10. Fidel Castro látogatása a KGST országokban
a) Fidel Castro Magyaroszágon
b) Fidel Castro harmadszor a Szovjetunióban

11. Kuba belépése a KGST-be. Öt új szerződés a Szovjetunióval

12. Az AÁSZ és Kuba 1973 nyarán

13. A kubai küldöttség részvétele az el nem kötelezett országok algíri értekezletén

14. Leonyid Iljics Brezsnyev kubai látogatása

15. Kiemelkedő sikerek a gazdaságban
a) Ipar
b) Mezőgazdaság
c) Külkereskedelem
d) A nemzeti össztermék fejlődése

VII. 1975: "A Pártkongresszus Éve"

1. A kongresszus ideológiai előkészítése
a) A pártkongresszus előzetes dokumentumairól
b) Az első kubai kommunista párt megalakulásának 50. évfordulója

2. Kuba Kommunista Pártjának első kongresszusa (1975. december 17-22.)
a) Lezárult egy sikerekben gazdag fejlődési szakasz
b) Önkritikus megjegyzések
c) A legfontosabb feladatokról
d) Nemzetközi problémákról

Utószó helyett

A felhasznált irodalomból

Fontosabb kubai időszaki kiadványok

A magyar nyelvű tájékoztató irodalomból