Gyöngyösi István
(1629–1704)


Bibliográfia

 

Összállította
Nyerges Judit

Budapest, 2006

 


TARTALOM

SZÖVEGEK

Kiadások
Fordítások
Levelek


IRODALOM

Összefoglaló munkák
Tanulmányok, cikkekSzövegek


Kiadások

Gyöngyösi István, Mársal társolkodó Muranyi Venus, avagy annak emlekezete, miképpen az Méltóságos Grof Hadádi Wesseleni Ferenc, Magyar Ország Palatinussa akkor füleki főkapitány, az Tekéntetes és Nagyságos Grof Rima-Szécsi Szécsi Mária Aszszonnyal, jövendőbeli házasságokrúl való titkos végezése által csudálatos képen megvette az híres Murany várát, Kassa, 1664, 86 sztlan. levél. RMK I 1014

Gyöngyösi István, Rosa-Koszoru, az mellyet az Testé lett Ige Jesus Christusnak és az ő édes Annyának, a szeplőtelen Szüz Marianak, ötrendbéli kiváltképpen való Örömének, Keserűségének és Dicsőségének feir és piros Rosáibúl kötött és az Méltóságos Groff Kohari Istvan Urnak, Csábrág és Szitnya Várai örökös Urának, az Fölséges Első Leopold Császár és koronás Király Urunk ő Fölséges Komornikjának, Tanácsának, Mezei Ezeres Kapitányának, és a Dunán innet lévő Vágházai Vice-Generalissának, régi nagy jó Urának Új-Esztendőbeli ajándékul ajánlott Nemes Gömör Vármegye Vice-Ispánnya, Lőcse, 1690, 26 levél, 228 l., l sztlan. levél. RMK I 1388

Gyöngyösi István, Porábúl megéledett Phoenix, avagy a Néhai Gyerő Monostori Kemeny Janos, Erdéli Fejedelemnek Lonyai Anna Aszszonnyal lévő házasságának, Tatár Országi rabságának, az török ellen viselt Hadi dolgainak, és végre, Hazája mellett Vitézül le-tett életének, halála után is élő emlékezete, Az Mellyet a Magyar Versekben Gyönyörködőknek kedvert ke [így!] ugyan Magyar Versekkel ennek előtte egynehány Esztendővel írt volt, és elrongyollott első írásinak töredékibűl mos újab le írással kisseb rendben vett Nemes Gömör Vármegye Vice Ispannya, Lőcse, 1693, Brewer Sámuel, 6 sztlan. levél, 209 l., l sztlan. levél. RMK I 1441, I 1442

Gyöngyösi István, ΠΑΛΙΝΟΔΙΑ Prosopopeia Hungariae. Az az: Magya gyamoltalanságát kesergő, és abban a Kardos-Griffnek szárnya alá folyamodó Nympha, A mellyel Magyar-ország mostani allapottyát példázza, Lőcse, 1695, 8 sztlan. levél. RMK I 1476

Gyöngyösi István, Uj életre hozatott Chariclia, Avagy a Chariclica ritka példájú, és az olvasásra kedvet adó historiájának némelly régi versek rongyábúl, és azoknak sok fogyatkozásibúl ujabb, és jobb rendben vétele. Amellyet a verseket örömest olvasó némelly jó Urai kévánságára és kedvéért beteges állapattyában nem kis munkával vitt végben... Lőcse, 1700, Brewer Sámuel özvegye, 22 sztlan. levél, 439 l., 3 sztlan. levél. RMK I 1564

Gyöngyösi István, Marsal tarsalkodo Muranyi Venus... Mostan pedig újjabb meg-jobbitásával a Verseknek ki-bocsattatott... Kolozsvár, 1702, 6 + 49 sztlan. levél. RMK I 1652

Gyöngyösi István, Theagenesről, edgy görögh iffiuról és Charicliáról..., [Kassa], 1714, [Bártfa város ny.], 28 sztlan. levél. P. VII. 188. [Töredék, részlet?]

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Lőcse, 1713, [Brewer ny.], 6 lev., 210 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma várasában építtetett Dédalus temploma... [Kolozsvár], 1724, [Ref. ny.], 32 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus... Buda, 1725, Landerer ny., 55 sztlan. levél. P. II. 7.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, [1728–1738 között], Nottenstein J. G., 76 sztlan. levél. P. V. 181.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus..., 1730, Nottenstein, 55 sztlan. levél. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Uj életre hozatott Chariclia, avagy a Chariclica ritka példájú, és az olvasásra kedvet adó históriájának némely régi versek rongyából, és azoknak sok fogyatkozásibúl ujabb, és jobb rendben vétele. Amellyet a verseket örömest olvasó némelly jó urai kívánságára és kedviért beteges állapottyában nem kis munkával vitt végben..., Buda, Nottenstein János György, 1733, [35], 415 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, A tsalárd Cupidonak kegyetlenségét meg-ismérő, és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek geniussa. Mely magyar versekben gyönyörködőknek kedvekért ennek előtte alkalms esztendőkkel leábrázoltatott, most pedig régi el-ronyoltatott írások töredékiből újabb rendben vétetődvén ki-bocsáttatott, [Győr], 1734, [Streibig ny.], 5, 99 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma városában épített Dedalus temploma..., Debrecen, 1735, Városi ny. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, Kolozsvár–Buda, 1735, Nottenstein, 56 sztlan. levél. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, 1737, Nottenstein, 76 sztlan. levél. P. V. 181.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, Buda, 1739, Nottenstein özvegye, 56 sztlan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Uj életre hozatott Chariclia, [Buda], 1742, [Nottenstein], 35, 415 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Palinodia tristis Hungariae, Az az a maga gyámoltalanságán kesergő és abban a kardos Griffnek szárnya alá folyamodó nympha... 2. kiad. Győr, 1743, [Streibig ny.], 16 sztlan. levél P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma várasában építettetett Dédalus temploma..., [Buda], 1744, [Nottenstein ny.], 23 levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, 1744, Nottensteinné, 76 levél. P. V. 181.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Sopron, Siesz Jóseph, 1748, 76 levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma várasában építtetett Dédalus temploma..., Buda, 1749, [Nottenstein ny.], 24 sztlan. levél.

Gyöngyösi István, A csalárd Cupidonak..., Buda, Landerer Ferenc Leopold, 1751, 2 levél, 85 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Régi írások fragmentumából öszveszedegett Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], [Buda], 1751, [Landerer ny.], 6, 122 l. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, Buda, 1751, Nottenstein Veronika özvegy, 56 sztlan levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, Buda, 1751, Nottenstein, 60 sztlan levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, [1751?], Nottenstein, 76 sztlan. levél. P. V. 181.

Gyöngyösi István, A csalárd Cupidonak..., Buda, 1752, Landerer Ferenc Leopold, 86 l. P. VII. 181.

Gyöngyösi István, Cuma várasában épittetett Dedalus temploma..., [Kolozsvár], 1756, [Ref. egyh. ny.], 16 sztlan. levél.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, 1758, Landerer Ferenc Leopold, 76 sztlan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma városában épitetett Dédalus temploma..., [Buda, 1760 körül, Landerer Lipót Ferenc, [48] l.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre, melyben megíratik Philosténesnek és Fiorentinának egymáshoz való hűséges szerelmek, kiad. és kieg. Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], Pozsony, 1762, [Landerer ny.], 128 l. P. II. 9.

Gyöngyösi István, Palinodia tristis Hungariae [3. kiad.], Buda, 1763, Landerer Ferenc Leopold, 8 sztlan levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, 1763, Landerer Ferenc Leopold, 76 sztlan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Uj életre hozatott Chariclia, Buda, 1763, Landerer Ferenc Leopold, 14 levél, 336 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma várasában építtetett Dédalus temploma..., Buda, 1764, Landerer Ferenc Leopold, 24 levél. P. II. 9.

Gyöngyösi István, A tsalárd Cupido kegyetlenségét megesmérő..., [Győr], 1764, [Streibig ny.], [3], 99 l.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Régi írások fragmentumából öszveszedegett Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], Buda, 1765, Landerer ny., 106 l. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Régi írások fragmentumából öszveszedegett Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], Buda, 1765, Landerer Ferenc Leopold, 128 l.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, Buda, 1767, Landerer Leopold Ferenc, 54 szltan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, Buda, 1767, Landerer, 54 sztlan levél. [Szedése nem azonos a másik 1767-es kiadáséval!]

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Kolozsvár, 1768, Akadémiai betűkkel, 196 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Cuma városában építtetett Dedalus temploma..., [Buda, 1770 körül, Landerer ny.], [48] l.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Régi írások fragmentumából öszveszedegette Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], Buda, 17??, Landerer Mihály, 56 levél.

Gyöngyösi István, Palinodia tristis Hungariae 4. kiad. Buda, 1771, Landerer utódai, 16 sztlan. l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Rósa-Koszoru, az mellyet az testté lett ige Jesus Christusnak és az ő édes annyának, a szeplőtelen szűz Máriának, öt rendbéli kiváltképpen való örömének, keserűségének és dücsőségének feir és piros rosáibúl kötött..., Nagyszombat, Jesus Társasága akadémiai kollégiuma, 1772, 12 lev., 228 l., 2 lev. P. II. 8.

Gyöngyösi István, A tsalárd Cupidonak..., Buda, 1772, Landerer örökösei, [2], 86 l.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, [Buda], 1775, [Landerer ny.], [2], 86 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, H. n., 1775, ny. n. 60 sztlan lev. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Palinodia tristis Hungariae, [Buda], 1775, [Landerer], 8 sztlan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Régi írások fragmentumából öszveszedegett Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], Buda, 1777, [Landerer ny.], 56 levél. P. II. 9.

Gyöngyösi István, Porábúl meg-éledett Phoenix..., Buda, [1779–1802 között], Landerer Katalin, 76 sztlan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Buda, 1785, Landerer ny., 110 l. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Kuma városában építetett Dédalus temploma, Pest, [1788–1800 között], Patzko Ferenc, 24 sztlan. levél. P. V. 180.

Gyöngyösi István, Palinodia tristis Hungariae Buda, 1789, Landerer Katalin, 8 sztlan. levél. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Rósa-Koszoru..., Nagyszombat, 1789, Akad. ny., [13 levél], 288 l. P. II. 8.

Gyöngyösi István, Kuma városában építetett Dédalus temploma, Pozsony, [1792–1793], Langguti, 24 sztlan. lap.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Régi írások fragmentumából öszve szedegetett Z[óloymi] Sz[abó] J[ános]. Pest, [1795–1800 között], Landerer Mihály ny., 56 levél. P. V. 180.

Gyöngyösi Istvánnak költeményes maradványai, mellyeket egybeszedett és a legrégibb nyomtatványok és kézírások szerént hibáiból kimentett . Dugonits András, 1–2., Pozsony–Pest, 1796, [Landerer ny.], LXXXII, 28, 435 l., 1 t.; [18], 657 l., 1 t. P. II. 9.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre..., Buda, 1799, Landerer ny., 108 l. P. VII. 188.

Gyöngyösi István, Kuma városában építettett Dédalus temploma, H. n. 1828.

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre, Hajdani ízléssel készült játékszíni darab. Régi írások töredékeiből öszveszedegette Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], megjobbított kiadás, Buda, 1835, Gyurán–Bagó ny., 116 l.

Gyöngyösi István válogatott poétai munkái, 1–2., az eredeti kiadások alapján közli Toldy Ferenc, Pest, 1864–1865, Heckenast, 169, 203 l.

Gyöngyösi István, Igaz barátság és szíves szerelem. Színmű XVII szakaszban, elő és végszóval, Régi írások töredékeiből szerk. Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános], Buda, 1865, Bagó ny., 116 l.

Háhn Adolf, Egy kiadatlan költemény Gyöngyösi Istvántól, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1884, 361–415. [Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról]

Gyöngyösi István, Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról, egykorú kéziratból kiad. és jegyz. Háhn Adolf, Bp., 1884, Franklin Társulat, 114 l. (Olcsó Könyvtár 181.)

Gyöngyösi István, Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról, Bp., 1884, Franklin Társulat, 114 l. (Olcsó Könyvtár, Új olcsóbb kiadás 461–462.)

Háhn Adolf, Egy kiadatlan költemény Gyöngyösi Istvántól, Bp., 1887, Franklin Társulat, 114 l. (Olcsó Könyvtár 461–462.) [Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról]

Gyöngyösi István, A csalárd Cupidónak kegyetlenségét megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek Géniusa, a költő kéziratából kiad. Rupp Kornél, Bp., 1898, Franklin Társulat, 194 l. (Régi Magyar Könyvtár 6.)

Ism. Kardos Albert, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1899, 249–251.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus. Hősköltemény három részben, Győr, 1899, Gross Testvérek, 160 l. (Egyetemes könyvtár 109–110.)

gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus. Regényes eposz három részben, a költő életrajzával Toldy Ferenctől. Bp., [1900 körül], Franklin Társulat, 154 l.

Gyöngyösi István, Kemény János (Porábúl megéledett Phoenix), történeti eposz, Bp., [1900 után], Franklin Társulat, 203 l.

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus. Hősköltemény három részben, Győr, [190?], Gross Testvérek, 162 l. (Egyetemes könyvtár 220–222.)

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus. Regényes históriás ének, bev. és jegyz. Bán Aladár, Pozsony–Bp., 1903, Stampfel, 88 l. (Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához 8.) [Részletek.]

Gyöngyösi István, Porából megéledett Phönix, kiad., bev. és jegyz. Koltai Virgil, Bp., 1903, Lampel, 83 l. (Magyar Könyvtár 371–372.) [Részletek.]

Ferenczi Zoltán, A régi magyar költészet, 1–2., Bp., 1904, Lampel és Wodianer, (Remekírók képes könyvtára).

Gyöngyösi István munkái, sajtó alá rend., bev. Badics Ferenc, Bp., 1905, 382 l., 1 t. (Magyar Remekírók 3.) [Tartalma: Márssal társolkodó Murányi Vénus, Porábúl megéledett Phoenix]

Ism.

Zolnay Gyula, Magyar Nyelv 1906, 163–165.

Gyöngyösi István, Murányi Vénus, Az első 1664-iki kiadás után sajtó alá rend., bev. és jegyz. Badics Ferenc, 3. kiad., Bp., 1906, Franklin Társulat, 225 l. (Olcsó könyvtár, Új folyam, 1430–1434.)

Gyöngyösi István: Mársal társolkodó Murányi Venus, kiad. és bev. Badics Ferenc, Bp., 1909, LVI, 456 l. [Az 1664-i kiadás alapján betűhíven.]

Ism.

Alszeghy Zsolt, Budapesti Szemle 1910, 143. köt. 308–310.

 

Kristóf György, Erdélyi Múzeum, 1910, 70.

 

Simai Ödön, Magyar Nyelv, 1910, 162–166.

 

Akadémiai Értesítő 1910, 89–91.

 

Budapesti Szemle 1910, 143. köt. 479. [Helyreigazítás]

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, bev. Palágyi Lajos, Bp., [1913], Lampel, 64 l. (Magyar Könyvtár 694.)

Gyöngyösi István összes költeményei, kiad. és bev. Badics Ferenc, 1–4., Bp., 1914–1937, (RMKT) [Kritikai kiadás]

Tartalma:

1. köt. Bp., 1914, XXVIII, 528 l. 1–46: Műfordítások Ovidius munkáiból; 47–94: Kuma városában építtetett Dédalus temploma; 95–108: Márs és Bacchus egymással való viaskodásárul; 109–116: Az jó vitézeknek tüköre; 117–249: Márssal társalkodó Murányi Vénus; 251–419: Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre.

Ism.

Alszeghy Zsolt, Magyar Kultúra, 1904, II. 36–38.

 

Baros Gyula, Irodalomtörténet, 1914, 323–326.

 

Váczy János, Irodalomtörténeti Közlemények, 1914, 369–371.

2. köt. Bp., 1921, 503 l. 5–205: Kemény János emlékezete (Porá-búl megéledett Phoenix); 207–226: Kesergő nympha (Palinodia); 227–291: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága; 293–356: Proserpina elragadtatása. (Pótlék az első kötethez.)

Ism.

Baros Gyula, Irodalomtörténet, 1922, 102–104.

 

Tolnai Vilmos, Irodalomtörténeti Közlemények, 1922, 156–157.

 

V. M., Budapesti Szemle, 1922, 191. köt. 158–160.

3. köt. Bp., 1935, 213 l. 1–95: Rózsa-koszorú; 97–190: Tiszta életnek geniusa (Csalárd Cupido).

Ism.

Tolnai Vilmos, Irodalomtörténeti Közlemények, 1936, 105–106.

 

Várdai Béla, Irodalomtörténet, 1936, 30–31.

4. köt. Chariclia, Bp., 1937, 423 l.

Ism.

Turóczi-Trostler József, Irodalomtörténeti Közlemények, 1938, 85–86.

Várdai Béla, Irodalomtörténet, 1938, 28–29.

Gyöngyösi István, Murányi Vénus, Az első 1664-iki kiad. után sajtó alá rend., bev. és jegyz. Badics Ferenc, 3., jav. kiad. Bp., 1916, Franklin Társulat, 222 l. (Olcsó Könyvtár, Új folyam, 1430–1434.)

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, bev. és jegyz. Boros Alán, Bp., 1922, Magyar Jövő, 80 l. (A Magyar Jövő Toldy-könyvtára 2.) [Részletek.]

Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus, bev. és jegyz. Boros Alán, 2. kiad., Bp., 1924, Magyar Jövő, 84 l. (A Magyar Jövő Toldy-könyvtára 2.) [Részletek.]

Gyöngyösi István, Marssal társalkodó Murányi Vénus, bev. és jegyz. Prónai Lajos, Bp., 1937, Pátria Rt. (Arany könyvtár 2.)

Gyöngyösi István, Murányi Vénus, bev., áthidalásokkal és jegyzetekkel ellátta Vass Péter, in Régi magyar epika, Bp., 1948, Püski, (Irodalmi olvasmányok) 65–86. [Részletek.]

Gyöngyösi István, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre, in Régi magyar drámai emlékek, 1–2., kiad és bev. Dömötör Tekla, Kardos Tibor, Bp., 1960.

Gyöngyösi István, Kemény János emlékezete. Az Olvasóhoz, in Tarnai Andor–Csetri Lajos, A magyar kritika évszázadai, I., Rendszerek. A kezdetektől a romantikág, Bp., Szépirodalmi, 1981, 151–154.

Gyöngyösi István, Márssal társolkodó Murányi Vénus, szöveggond. és jegyzet Jankovics József, Nyerges Judit, utószó Jankovics József, Bp., 1998, 203 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 8.)

Ism.

Varga Imre, Magyar Könyvszemle, 2001, 1. sz., 148–149.

 

Szörényi László, Vigilia, 1999. 4. sz. 317.

 

Nagy Levente, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. 724–732.

Gyöngyösi István, Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete, szöveggond. és jegyzet Jankovics József, Nyerges Judit, utószó Jankovics József, Bp., 1999, 299 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 10.)

Ism.

Nagy Levente, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. 724–732.

Gyöngyösi István, Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia (Kesergő Nimfa), szöveggond. és jegyz. Jankovics József, Nyerges Judit, utószó Jankovics József, Bp., 2000, 157 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 11.)

Gyöngyösi István, Rózsakoszorú, a szöveget gond. Jankovics József irányításával az ELTE Eötvös József Collégiumának szakszemináruma, jegyz. és utószó Jankovics József, Bp., 2002, 268 [1] l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 12.)

Gyöngyösi István, Csalárd Cupido – Proserpina elragadtatása – Cuma várasában építtetett Dédalus temploma – Heroida fordítások, szöveggond. és jegyz. Jankovics József, Nyerges Judit, utószó Jankovics József, Bp., 2003, 366 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 13.)

Ism.

Kákonyi Péter [Szepesy Attila], Gyöngyösi István finom tónusai, Magyar Nemzet, 2003, július 14. 15.

Gyöngyösi István, Új életre hozatott Chariclia, sajtó alá rend., szöveggond és jegyzet Jankovics József, Nyerges Judit, utószó Jankovics József, Bp., 2005, 529 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 14.)

Ism.

Szepesy Tibor, Új életre hozatott Chariclia, Helikon, 2005, 5. sz. 561–574.


Fordítások

Gyöngyösi István, Muránska Venuša, ford Drenko Zoltán, Obzor Gemera, Ročnik X, Čislo 4, 1979, 215–218. [Néhány strófányi részlet.]


Levelek

Thaly Kálmán, Három ismeretlen levél Gyöngyösi Istvántól, Századok, 1870, 123–127.

Thaly Kálmán, Még egy levél Gyöngyösi Istvántól, Századok, 1871, 281–284.; Ua. Figyelő 1871, 215.

Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, kiad. Thaly Kálmán, 1. köt., Bp., 1872, 297–336. [Tizenhat levél Gyöngyösi Istvántól.]

Thaly Kálmán, Három újabb levél Gyöngyösi Istvántól, Századok, 1873, 506–510.

Thaly Kálmán, Gyöngyösi István, a költő életéhez, Századok, 1898, 15–19. [1696-ból való levelének közlésével]

Adatok Telekessy István egri püspök korához. 16. Csetnek, 1703. dec. 7. Gyöngyösi István levele Telekessy István egri püspökhöz. in: Adatok az egri egyházmegye történelméhez, 1907, 370–371.

Gyöngyösy László, Gyöngyösi István a vallás ügyéről, Protestáns Szemle, 1912, 381–391. [Gyöngyösi István II. Rákóczi Ferenchez és Telekessy Istvánhoz írott leveleinek közlésével.]

Badics Ferenc, Gyöngyösi István ismeretlen levelei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1913, 65–98. – Klny. is.

Szilágyi Ferenc, Elfeledett és ismeretlen magyar írólevelek, I, Zrínyi, Gyöngyösi levelesládájából, Irodalomtörténet, 1986, 3. sz., 743–747.

 


Irodalom


Összefoglaló munkák

Gaál Mózes, Gyöngyösi István élete és költészete, Pozsony–Bp., 1898, 46 l. (Nemzetünk nagy költői 5.)

Gyöngyösi László, Gyöngyösi István élete és munkái, Irodalomtörténeti Közlemények 1904, 385–436. – Klny. Bp., 1905, 85 l.

Ism.

Gagyhy Dénes, Egyetemes Philologai Közlöny, 1906, 395–396.

Badics Ferenc, Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei, Bp., 1912, 96 l. (Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, XXII, 4.)

Ism.

f-y, Erdélyi Múzeum, 1912, 382.

 

Baros Gyula, Irodalomtörténet, 1913, 46–47.

 

Dézsi Lajos, Budapesti Szemle, 1913, 156. köt. 313–317.

 

Gálos Rezső, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1913, 34–36.

Badics Ferenc, Gyöngyösi István élete és költészete, Bp., 1939, 264 l. (A Vármegyei Tisztviselők Irodalmi és Művészeti Gyöngyösi István Társaságának kiadványai 11.)

Ism.

Császár Ernő, Irodalomtörténeti Közlemények, 1940, 85–87.

 

Pintér Jenő, Irodalomtörténet, 1940, 73.

Agárdi Péter, Rendiség és esztétikum (Gyöngyösi István költői világképe), Bp., 1972, Akadémiai, 238 l. (Irodalomtörténeti füzetek)


Tanulmányok, cikkek

[Faludi, Benitzki, Gyöngyösi verseinek kiadására készül egy Bécsben élő "tudós magyar".], Magyar Hírmondó, 1782, 5. sz. 33–38.

Denkmal des berühmten ungarischen Dichters von Murány, Merkur von Ungarn, 1786, 1011–1012.

Batsányi János, A magyar tudósokhoz. Faludi Ferentz 's több más Magyar Költők Munkájinak Kiadásáról, Pest, 1821, Trattner; Ua., Bp., 1961, 55–111.

Ferenczy Zsigmond Jakab, Magyar irodalom és tudományosság története, Pest, 1854, Szent István-Társulat, 116.

Toldy Ferenc, A magyar költészet története, Pest, 1854.

Toldy Ferenc, Gyöngyösi István, in Uő, Irodalmi arcképek s újabb beszédek, Pest, 1856, 20–23.

[Zilahy Károly] Z–y K–ly, Gyöngyösi István (1620–1704), Vasárnapi Ujság, 1858, nov. 7. 45. sz.

[Arany János] M. P., Gyöngyösi István, Koszorú, 1863, 529–534, 553–559. Ua., Uő, Irói arcképek 1. Gyöngyösi István, Orczy Lőrinc. Bp., 1910, 3–30; és Arany János Összes Művei 11. köt., kiad. Németh G. Béla, Bp., 1968, 421–440.

Pauler Gyula, Gyöngyösi István életéhez, Századok, 1870, 127–128.

Pauler Gyula, Újabb adalék Gyöngyösi István életéhez, Századok, 1870, 421–422.

Toldy Ferenc, Gyöngyösi István, in Uő, Magyar költők élete, 1. köt., Pest, 1870, 117–124.; Ua. Uő, Irodalmi arcképek és szakaszok, Bp., 1873, 25–29.; 2. kiad., Bp., 1878, 25–29.

Thaly Kálmán, Újabb adalékok Gyöngyösi István életéhez, Századok, 1872, 199–202.

Toldy Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története rövid előadásban, I. köt., 3. kiad. Pest, 1872.

Arany László, A magyar politikai költészetről, Budapesti Szemle, 1873; Ua., Uő, Válogatott művei, Bp., 1960, 255 l.

Benedek Albert, Gyöngyösi István költői tárgyalása és nyelve a Kemény János című költeményben, Kolozsvár, 1876, 34 l.

Kiss Áron, Kovásznai Sándor három levele b. Ráday Gedeonhoz Gyöngyösi István munkáiról, Figyelő, 1876, I, 366–374.

Kárpáti Károly, A Murányi Venus a magyar költészetben, Figyelő, 1877, III, 47–61, 130–139. [51–57: Gyöngyösi Istvánról is.]

Grets József, Gyöngyösi István élete és irodalmi működése, in A nagybecskereki főgimnázium értesítője 1878/79, 3–20. – Klny. is.

Ism.

Haraszti Gyula, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1880, 355–358.

Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, I., A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, Bp., évszám?, 71–73..

Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, I., A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, 2. kiad., Bp., 1880, 58–60.

Kárpáti Károly, A Murányi Venus a magyar költészetben, Sopron, 1880, 121 l. [5–38: Gyöngyösi Istvánról is.]

Ism.

Koszorú, 1880, IV, 574–575.

Thaly Kálmán, Gyöngyösi István életéhez és Beniczky Péterről, Figyelő, 1882, XIII, 74–7?

Zlinszky Aladár, Gyöngyösi echói, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1882, 219–220.

Marusák Pál, Egy újabb adat Gyöngyösi István munkásságához, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1884, 803–805.

Szinyei Gerzson, Kovásznai Sándor Gyöngyösi Istvánról, Figyelő, 1884, XVI, 388.

Vermes István, Tinódi Sebestyén és Gyöngyösi István életrajza, Pozsony–Bp., 1885, 32 l. (Magyar Helikon 45.)

Porubszky Pál, Gyöngyösi Istvánról, in A rozsnyói ág. hitv. főgimn. értesítője, 1886/87, 3–19.

Ism.

[Kelemen Béla], Egyetemes Philologiai Közlöny, 1888, 819–822.

Nagy Sándor, Gyöngyösi István műfordításai, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1887, 31–43, 335–350; 1890, Pótkötet, 33–51.

Szalay Gyula, A "Porából megéledett Phoenix" Gyöngyösi kéziratában, Figyelő, 1887, XXIII, 232–238.

Zlinszky Aladár, Heliodoros a magyar irodalomban. Bp., 1887.

Acsády Ignác, Gyöngyösi Istvánról, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1888, 54–55. [A Murányi Vénus kiadásairól.]

Marusák Pál: Gyöngyösi – Gyöngyössi, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1888, 221.

Fülep Imre, Gyöngyösi István, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1889, Pótkötet, 83–127. – Klny. is.

Gyulai Pál, Gyöngyösi és iskolája, Gyulai Pál előadásai után kiad. Kiss Ernő, Bp., 1890, 103 l. [Soksz.]

Bodnár Zsigmond, A magyar irodalom története, Bp., 1891, Singer és Wolfner, II. köt., 348–368.

Rupp Kornél, Ovidius és Gyöngyösi, Egyetemes Philologai Közlöny, 1891, 361–410. – Klny. is.

Ism.

V., Irodalomtörténeti Közlemények, 1891, 305–308.

Kiss Gábor, A Murányi Vénus, in A bp.-i IV. ker. főreálisk. ért, 1892/1893, 3–16.

Ism.

Badics Ferenc, Irodalomtörténeti Közlemények, 1894, 123.

 

Rupp Kornél, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1894, 78–81.

Peczkó Ernő, Gyöngyösi István költészetének valláserkölcsi oldala, Kassa, 1894, 42 l.

Kanyaró Ferenc, Gyöngyösi egy félreértett helye, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1895, 859.

Maurer Mihály, Gyöngyösi Istvánnak Ovidiusból vett hasonlatai, Egyetemes Philologai Közlöny, 1895, 37–46.

Riedl Frigyes, A magyar irodalom főirányai, Bp., 1896.

Nagy Iván, Gyöngyösi István életrajzi adatainak s származásának megállapítása, Irodalomtörténeti Közlemények, 1897, 424–448. – Klny. is.

Zolnai Gyula, Gyöngyösi István újításai, Magyar Nyelvőr, 1897, 564–565.

Ekker J. Szende, Gyöngyösi István nyelve a nyelvújítás szempontjából, Magyar Nyelvőr, 1898, 154–165, 249–258, 307–313, 388–396, 561–562.

Heinrich Gusztáv, Igaz Barátság Tüköre, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1898, 491–492. [Szerző szerint csak az első rész Gyöngyösi munkája, a második részt Z. Sz. J. írta.]

Lampérth Géza, Gyöngyösi István és Szécsi Mária, Vasárnapi Ujság, 1898, 48. sz.

Lukács Lőrinc, Gyöngyösi István és a Nyelvtörténeti Szótár, Magyar Nyelvőr, 1898, 88. [A szerkesztő – Szily Kálmán – megjegyzésével.]

Nagy Iván, Oklevelek Gyöngyösi István életéhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1898, 81–88, 202–214, 362–368, 481–489

[Rupp Kornél], Gyöngyösi István és Listius László, Bp., 1898, 20 l.

Csűrös Ferenc, Gyöngyösi és a Nyelvtörténeti Szótár, Magyar Nyelvőr, 1899, 350–355.

Hetyei E. Szende, Gyöngyösi István nyelve a nyelvújítás szempontjából, Győr, 1899, 56 l.

Kiss Ernő, Gyöngyösi István nyelvéhez, Magyar Nyelvőr, 1899, 307–310.

Schmidt Attila, "Az igaz barátság tüköré"-hez, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1899, 862–863. [A Z. Sz. J. névbetű feloldása: Zólyomi Szabó János.]

Csűrös Ferenc, Gyöngyösi István műfordításai, in A debreceni ref. főgimn. ért., 1901/1902, 5–27.

Szeremley Barna, Gyöngyösi István Palinodiá-ja, Uránia, 1901, 253–261.

Kanyaró F[erenc], Mi volt a "pribék" Gyöngyösinél?, Erdélyi Múzeum, 1902, 366–367.

Szőke Ferenc, Gyöngyösi István, in A kaposvári áll. főgimn. értesítője, 1902/1903, 5–46. – Klny. is.

Ism.

Major Károly, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904, 259–260.

Simai Ödön, Gyöngyösi Kemény Jánosának egyik ismeretlen kéziratáról, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904, 33–44.

[Széchy Károly?] Sz. K., Gyöngyösi Murányi Vénusához, Irodalomtörténeti Közlemények, 1904, 120–121.

Szeremley Barna, Palinodia (= megismételt ének) a Palinodiáról, Irodalomtörténeti Közlemények, 1904, 246–250. [Dézsi Lajos hozzászólása, Uo. 250, Szeremley válasza, Uo. 368–371.]

Vucskits Jenő, Egy történelmi személy két költői feldolgozása, in A marosvásárhelyi róm. kat. főgimn. ért., 1904/1905, 3–80. [Széchy Mária története Gyöngyösi István és Arany János feldolgozásában.]

Badics Ferenc, Gyöngyösi főműveinek új kiadása, Budapesti Szemle, 1905, 124. köt. 38–56. – Klny. is és Akadémiai Értesítő, 1905, 414–418. [Rövidítve.]

Gyöngyösy László, Adatok a Gyöngyösi-család történetéhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1905, 59–65, 206–230.

Simai Ödön, Gyöngyösi István nyelvújításához, Magyar Nyelv, 1906, 313–315.

Csűrös Ferenc, Adalékok Gyöngyösi István és a Gyöngyösy család történetéhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1907, 193–206.

Badics Ferenc, Jegyzetek Gyöngyösi István életrajzához, in Beöthy Emlékkönyv, Bp., 1908, 202–210.

Gyöngyösy László, Adatok Gyöngyösi István életéhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1908, 194–204, 338–346.

Prónai Lajos, Gyöngyösi István Rózsakoszorúja, in A selmecbányai áll. főreálisk. ért., 1908/1909, 1–73. – Klny. is.

Ism.

Bittenbinder Miklós, Katolikus Szemle, 1910, 336–340.

 

Gálos Rezső, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1910, 229–230.

Pintér Jenő, A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig, II., Bp., 1909, 283–293.

Riedl Frigyes, A magyar irodalom története Zrínyi halálától Bessenyey felléptéig, Dr. Riedl Frigyes egyetemi ny. r. tanár előadásai nyomán jegyezte és kiadta Csoma Kálmán, Bp., 1908.

Schön Arnold Ábel, Gyöngyösi Phoenixének magyarázatához, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1908, 649–650.

Gyöngyösi László, Gyöngyösi István, in Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve (Ungvár), 1909, 49–55.

Szilágyi Ádám, Csángó szó Gyöngyösinél, Magyar Nyelvőr, 1909, 183.

Gyöngyösy László, Az Andrássyak és Gyöngyösi István, Magyar Hírlap, 1910, 217. sz., Ua., in Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve (Ungvár), 1915, 23–40.

Szász Béla, Palinodia, Magyar Nyelvőr, 1910, 140–141.

Erdély Amália, Gyöngyösi nyelvéről, Bp., 1911, 48 l.

Gyöngyösy László, Adatok Gyöngyösi István életéhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 1911, 90–109, 212–231, 341–357, 470–485.

Gyöngyösy László, Gyöngyösi István halála, Protestáns Szemle, 1912, 437–441.

Gyöngyösy László, Gyöngyösi István tanulópályája, Protestáns Szemle, 1912, 158–166, Ua., in Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve (Ungvár), 1912, 67–77. [Gyöngyösi István tanuló évei címmel.], Ua., Uránia, 1914, 330–335.

Gyöngyösy László, A lázadó Gyöngyösi István, Protestáns Szemle, 1912, 282–291.

Rédei J. Kornél, Gyöngyösi Charicliája, Kassa, 1912, 62 l.

Ism.

Király György, Irodalomtörténet, 1912, 482–483.

[Turóczi-]Trostler József, Denkmal des berühmten ungarischen Dichters von Murány, Egyetemes Philologai Közlöny, 1912, 255–256. [A Merkur von Ungarn 1786-i cikkének ismertetése.]

Badics Ferenc, Gyöngyösi-magyarázatok, Magyar Nyelv, 1913, 445–450; 1914, 117–120.

Gyöngyösy László, Gyöngyösi István közpályája, Uránia, 1913, 149–153, 193, 196.

Gyöngyösy László, Gyöngyösi István származása és családja, Uránia, 1913, 432–438.

Gyöngyösy László, Gyöngyösy László. (A költő bátyja), Protestáns Szemle, 1913, 375–379.

Baratska Gyula, Dedalus Temploma, Kalazantinum, 1914/15, 29–36, 53–59, 115–119.

Baross Gyula, [?], Irodalomtörténet, 1914, 323–326. [Kapcsolat egy vers és a feltételezett Gyöngyösi-töredék, a Mars és Bacchus egymással való viaskodása között]

Gyöngyösy László, Az Igaz Barátság Tüköréhez, Irodalomtörténet, 1914, 24–25.

Szily Kálmán, A Murányi Vénus egy helyéhez, Magyar Nyelv, 1914, 362–363.

Zolnai Béla, Német párhuzam Gyöngyösi István Palinodiájához, Irodalomtörténet, 1914, 402–407.

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyarországon, Bp., ???, 44–47.

Gyöngyösi László, Gyöngyösi István Palinodiája, Erdélyi Múzeum, 1916–1917, 145–158.

Király György, Héliodórosz irodalmunkban, Budapesti Szemle, 1917, 486. sz. 470–476.; Ua., Uő, A filológus kalandozásai, sajtó alá rend. Nyerges Ágnes, Bp., Szépirodalmi, 1980, 167–173. [A Chariclia forrásairól]

Rajka László, Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban, Kolozsvár, 1917.

Gyöngyösy László, Gyöngyösi István ifjúsága, in Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve (Ungvár), 1918, 83–113.

Beöthy Zsolt, Gyöngyösi, in Uő, A magyar irodalom kis-tükre, 6., rövidített kiad., Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., [1920], 71–73.

Harsányi István, Gyöngyösi István és László sárospataki diáksága, Sárospataki Hírlap, 1920, 20–24. sz. – Klny. Sárospataki Hírlap füzetei 5.

Ism.

Gyöngyösy László, Őrálló, 1921, 3. sz.

 

I–N., Irodalomtörténeti Közlemények 1919/1921, 274.

 

ss., Irodalomtörténet, 1921, 48–49.

Badics Ferenc, Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő költeménye. (Proserpina elragadtatása.), Bp. 1921, 37 l. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből, XXIV l.; és Akadémiai Értesítő, 1919, 65–69. [Kivonat.]

Harsányi István, Adalék a Gyöngyösi-irodalomhoz, Akadémiai Értesítő, 1921, 26–29.

Pintér Jenő, A magyar irodalom történetének kézikönye. Tudományos rendszerezés két kötetben, I., A legrégibb időktől Vörösmarty Mihály fellépéséig, Bp., 1921, Franklin Társaság, 203–210.

Kocsis Lénárd, Egy új Gyöngyösi-kódex, Irodalomtörténeti Közlemények, 1923, 101–104. [Gyöngyösi Kemény János-eposzának kézirata a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban.]

[Havrán Dániel] H. D., Gyöngyösi két ritka kiadása, Magyar Könyvszemle, 1924, 150.

Horváth János, A barokk ízlés irodalmunkban, Napkelet, 1924; Ua., in Uő, Tanulmányok, Bp., 1956; 2. kiad.: Debrecen, 1997, 96–101. (Csokonai Könyvtár 12.)

Kristóf György, Gyöngyösi István népszerűsége, Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924, 335–336.

Nyárády Mihály, Ki volt a költő Gyöngyösi István anyja?, Debreceni Protestáns Lap, 1924, 297–298.

Nyárády Mihály, Egy okirat – a költő Gyöngyösi István életrajzához, Debreceni Protestáns Lap, 1924, 330–331.

Trócsányi Zoltán, A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösiig, Berlin, 1925, Voggenreiter, 104 l.

Dézsi Lajos, A magyar történeti tárgyú szépirodalom, Bp., 1927.

Jankovits János, Gyöngyösi István hatása Kőszeghy Pálra, in A jászberényi reálgimn. ért., 1927/28, 3–21.

Ism.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1929, 122.

Badics Ferenc, Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában, Irodalomtörténeti Közlemények, 1928, 1–21. – Klny. is.

Ism.

Gy., Erdélyi Irodalmi Szemle, 1928, 146.

 

Kocsis Lénárd, Pannonhalmi Szemle, 1928, 165.

 

Baros Gyula, Századok, 1929, 181–183.

Ember Ernő, Gyöngyösi István irodalmi útja Toldy Ferencig, Debreceni Szemle, 1929, 483–492.

Nagy László, Gyöngyösi és a barokk, Bp., 1929, 56 l.

Ism.

Eckhardt Sándor, Napkelet, 1929, II, 390–391.

 

Harsányi István, Protestáns Szemle, 1929, 560–561.

 

Kerekes Emil, Irodalomtörténeti Közlemények, 1929, 365–366.

 

Csiszár Béla, Magyar Kultúra, 1930, I, 428.

 

–n –n, Magyar Élet, 1931, 66–69.

 

Joó Tibor, Századok, 1932, 458–459.

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete, Bp., 1931, III. köt., 455–487.

Dombi Béla, A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI–XVII. században, Pécs, 1932, 157–165.

Nyitrai Nagy László, A "magyar Ovidius", Debreceni Szemle, 1932, 30–34.

[Trencsényi-]Waldapfel Imre, Gyöngyösi-dolgozatok, Irodalomtörténeti Közlemények, 1932, 41–61, 164–172. – Klny. is.

Alszeghy Zsolt, A XVII. század lírai költészete, Bp., 1935, 183 l.

Gyöngyösi-almanach, Bp., 1935, Gyöngyösi István Társaság, 176 l. (A Vármegyei Tisztviselők Irodalmi és Művészeti Gyöngyösi István Társaságának kiadványa 3.)

Kosztolányi Dezső, Gyöngyösi István, Pesti Hírlap, 1935. jan. 27.; Ua., Uő, Lenni vagy nem lenni, Bp., 1940, 63–70.

Rexa Dezső, Gyöngyösi István és a Gyöngyösi István Társaság, in A Gyöngyösi István Társaság almanachja, 1935, 22–28.

[Trencsényi-]Waldapfel Imre, Gyöngyösi István, Magyarságtudomány, 1935, 106–125. – Klny. is. Ua., Uő, Humanizmus és nemzeti irodalom, Bp., 1966, 150–169.

Tóth Béla, Gyöngyösi István költészete, Pallas Debrecina (Debrecen), 1936, 340–391. – Klny. is.

Ism.

Asztalos Dezső, Napkelet, 1938, II, 203–204.

Trencsényi-W[aldapfel], Eméric, Stéphane Gyöngyösi, La Nouvelle Revue de Hongrie, 1936, I., 51–58.

Benedek Marcell, A magyar irodalom története, Bp., Singer és Wolfner, 1938, 54–57.

Kozocsa Sándor, Adalékok a Gyöngyösi-kiadások történetéhez, Magyar Könyvszemle, 1938, 317–319.

Ráday Gedeon, Gyöngyösi Munkáinak Chronologica Rendi, közli Gorzó Nándor, in Gyöngyösi Almanach, 1938, 137–140.

Angyal Endre, Magyar barokk költő, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1939.

Alszeghy Zsolt, Egy Gyöngyösi-tanítvány, Irodalomtörténet, 1940, 64–69. [Verestói György.]

Gábor Ignác, Az alexandrinus átalakulása Gyöngyösitől Arany Jánosig, Nyugat, 1940, 136–143; Ua., Uő, A magyar ritmika választúja, Bp., 1942, 31–69.

Gálos Rezső, A Murányi Vénus Győrött, Győri Szemle, 1941, 31–32. [Gyöngyösi István művének győri kiadás-tervei.]

Horváth János, Gyöngyösi és Arany sormetszete, Magyar Nyelv, 1941, 217–245. [Megjegyzések Gábor Ignác tanulmányához. – Gábor Ignác válasza: A kritika kritikája. Szelíd válasz Horváth Jánosnak "Az alexandrinus átalakulása" c. tanulmányomra írt fölényes bírálatára]; Ua., Uő, Vitás verstani kérdések, Bp., 1955,

Antal Miklós, Gyöngyösi István és a Gyöngyösi Irodalmi Társaság, in Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve (Ungvár), 1942, 3–12.

Hankiss János, Európa és a magyar irodalom, Bp., Singer és Wolfner, [1942], 119–125.

Várady Zoltán, Zrínyi Miklós, Gyöngyösi István és a magyaros iskola, Bp., 1942, 64 l.

Féja Géza, Gyöngyösi István, in Uő, Régi magyarság, A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig, Bp., 1943, 3. kiad., 177–179.

Koltay-Kastner Jenő, A magyar irodalmi barokk, Budapesti Szemle, 1944.

Tési Edit, Adalék Gyöngyösi hatásához, Irodalomtörténet, 1947, 37–41.

Martinkó András, Társalog vagy társalkodik a Murányi Vénus?, Magyar Nyelv, 1949, 57–63.

Végh Ferenc, Egy eltűnt Cupido-variáns, Irodalomtörténeti Közlemények, 1955, 375–377.

Radnóti Miklós: Márssal társalkodó Murányi Vénusz, in Uő, Tanulmányok, cikkek, Bp., 1956, 158–167. [Rádióelőadás 1937-ben.]; Ua., Uő, Próza, összegyűjt., szöveggond. és jegyzet Réz Pál, Bp., 1971, 288–298.

Trócsányi Zoltán, Még egyszer a rabló-kiadásról, Magyar Könyvszemle, 1957, 61–63. [A Porából megéledett Phoenixről.]

Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Bp., 1959, 172.

V. Windisch Éva, Gyöngyösi István és a "Porábúl megéledett Phoenix". (A "Porábúl megéledett Phoenix" történeti vonatkozásainak és Gyöngyösi politikai magatartásának kérdéséhez), Irodalomtörténeti Közlemények, 1960, 535–557.

Bán Imre, Gyöngyösi István. A Murányi Vénusz megjelenésének 300. évfordulójára, Alföld, 1964, 458–460.

Bán Imre, Gyöngyösi István, in A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., 1964, 184–196.

Baróti Dezső, Vénusz magyar változásai, in Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1965–1966, Bp., 1966.

Agárdi Péter, Gyöngyösi István és a középnemesi rendiség, Irodalomtörténeti Közlemények, 1968, 125–152. – Klny. is.

Németh László, Magyar ritmus, in Uő, Az én katedrám, Bp., 1969, 34–35.

Agárdi Péter, A magyar barokk epika két változata. (Zrínyi Miklós és Gyöngyösi István), Adalék a Zrínyi- és Gyöngyösi-hagyomány párhuzamos történetéhez. (Kónyi János, Magyar hadi román), Acta Historicae Litterarum Hungaricarum, 1973, 141–158.; in Uő, Korok, arcok, irányok, Bp., 1985, 18–33, 34–55.

Horváth János, Gyöngyösi s a barokk ízlés, in Uő, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., 1976, 128–142.

Csanda Sándor, A Murányi Vénus költője, A Hét, 1977, 27. sz., 15.

Handbuch der ungarischen Literatur, hrsg. Tibor Klaniczay, Bp., 1977, Corvina, 92–93.

Gyenis Vilmos, Gyöngyösi: a korigények és a közízlés, Irodalomtörténet, 1980, 105–134.

Histoire de la littérature hongroise des origines à nos jours, ed. Tibor Klaniczay, Bp., 1980, Corvina, 92–93.

R. Várkonyi Ágnes, A Márssal társolkodó Murányi Vénus 1664-ben, Irodalomtörténet, 1980, 77–104.

Bitskey István, Gyöngyösi István és a magyar költői hagyomány, Studia Litteraria, 1981, 21–33.

Szilágyi Ferenc, Csokonai és a Gyöngyösi-hagyomány, Irodalomtörténeti Közlemények, 1981, 50–58.

Sándor László, Gyöngyösi, Dayka és Petőfi nyomában. Irodalmi emlékhelyeink Kárpát-Ukrajnában, Új Tükör, 1982, 38. sz., 18–19.

A History of Hungarian Literature, ed. by Tibor Klaniczay, Bp., 1983, Corvina, 95–96.

Kibédi Varga Áron, Retorika, poétika, műfajok. (Gyöngyösi István költői világa), Irodalomtörténet, 1983, 549–591.

Láng Gusztáv, Kiskatedra, Utunk, 1983, 2. sz., 6. [Gyöngyösi Istvánról.]

Nemeskürty István, Gyöngyösi és a magyar barokk, in Uő, Diák, írj magyar éneket!, 1–2., Bp., 1983, 248–259.

Czigány Lóránt, The Oxford History of Hungarian Literature. From the Earliest Times to the Present, Oxford, 1984, Clarendon Press, 60–62.

porogi András, Gyöngyösi Kemény-eposzának két koncepciója és az "Áfium", in Zrínyi-dolgozatok 2., Bp., 1985, 127–128.

Féja Géza, Gyöngyösi István, in Uő, Arcképek régi irodalmunkból, Bp., 1986, 281–292.

Porogi András, Gyöngyösi Kemény-eposzának politikai koncepciójáról, Irodalomtörténet, 1986, 583–609.

R. Várkonyi Ágnes, A rejtőzködő Murányi Vénus, Bp., 1987, 241 l. (Labirintus).

Ludányi Mária, A XVII. századi udvari színjáték és az iskoladráma kapcsolata, in Iskoladráma és folklór, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, Debrecen, 1989, 111–121. [Az Igaz barátságnak tüköréről is.]

Kovács Sándor Iván, Gyöngyösi István Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, in Uő, Koboz és virginál, Békéscsaba, 1990; Ua., Uő, "Eleink tündöklősége", Bp., 1996, 19–50.

Drescher J. Attila, Egy európai pillanat. Gyöngyösi István költészetének német barokk párhuzamairól, Dunatáj, 1993, 1. sz. 40–46.

Rónay László, Barokk költők, in Uő, A magyar irodalom rövid története, Bp., Vigilia, 1993, 57–58. (Vigilia Könyvek)

Varga Andrea, "Aki ebben kétes, nyomozzon balhát hón", Magyar Nyelv, 1993, 482–483.

R. Várkonyi Ágnes, Az eltűnt "társ", Élet és Irodalom, 1993, 3. sz., 18. [Gyöngyösi Istvánról és a 17. század politikai allegóriarendszeréről.]

Kőrizs Imre, Berzsenyi Dániel Kesergés című versének keletkezés-történetéhez. (Gyöngyösi hatása Berzsenyi költészetére), Irodalomtörténeti Közlemények, 1994, 215–227.

Jakab Ödön, Gyöngyösi István, Petőfi, Tompa és Arany Szécsi Máriáról, [közread. és bev.] Varga Andrea, Jakab Ödön kiadatlan Gyöngyösi-tanulmánya, Irodalomismeret, 1995, 3. sz., 67–76.

Varga Andrea, Párhuzamok és különbségek Zrínyi és Gyöngyösi szójátékaiban, Irodalomismeret, 1995, 4. sz., 70–77.

Győri Orsolya, A Gyöngyösit imitáló Koháry István, Irodalomismeret, 1996, 1–2. sz., 70–75.

Jankovics József, Gyöngyösi és a barokk udvari költészet, in Pannon Enciklopédia, Magyar nyelv és irodalom, Bp., 1997, 23–239.

R. Várkonyi Ágnes, Miért sírt Kemény János?, Liget, 1997, 6. sz., 6–18.

Jankovics József, Gyöngyösi redivivus avagy a porábúl megéledett főnix, in Gyöngyösi István, Márssal társolkodó Murányi Vénus, Bp., 1998, 189–203.

Lukácsy Sándor, Barokk panelek. Szerkesztésmód Gyöngyösi István és Kőszeghy Pál epikus költészetében, in Uő, A végtelen jövő, Bp., 1998.

Márton László, Vénus falra mászik. Gyöngyösi Istvánról és R. Várkonyi Ágnes rejtőzködő Vénusáról, Liget, 1998, 2. sz., 13–30.; Ua., Uő, Az áhítatos embergép, Pécs, 1999, Jelenkor Kiadó, 7–25.

Tar Ibolya, Gyöngyösi und Ovid, Acta Classica Univ. Scient., Debrecen, 1998–1999, 133–135.

Jankovics József, "Gyöngyösi drága gyöngy versei." A Kemény János-eposz forrásvidéke és szövegszerveződése, in Gyöngyösi István, Porábúl megéledett Főnix, Bp. 1999, 273–299.

Kibédi Varga Áron, Gyöngyösi István költői világa, in Uő, Noé könyvei, Kom-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999, 98–113. (Ariadné Könyvek)

Ruttkay Veronika, Gyöngyösi "Murányi Vénus"-ának nyomai Arany, Petőfi és Tompa elbeszélő költeményében, Irodalomismeret, 1999, 1–2. sz., 110–121.

Jankovics József, Gyöngyösi restitutus, in Gyöngyösi István, Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia, Bp., 2000, 131–157.

Kovács Sándor Iván, Gesztenyefalevél a niklai kertből – Gyöngyösi és Berzsenyi "szőke Duná"-ja, Iris, 2000, 1. sz., 45–49.

Latzkovits Miklós, A Florentina szerkezetéről és a közjátékozás 17–18. századi technikáiról, in A magyar színház születése, szerk. Demeter Júlia, Miskolc, 2000, 281–300.

Nagy Levente, Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi magyar eposzban (Szigeti veszedelem, Kemény János emlékezete, Rákóczi-eposz), Irodalomtörténeti Közlemények, 2000, 197–223.

Jankovics József, Gyöngyösi christianus, in Gyöngyösi István, Rózsakoszorú, Bp., 2002, 253–269.

Gintli Tibor–Schein Gábor, Az irodalom rövid története, I, A kezdetektől a romantikáig, Pécs, 2003, Jelenkor, 320–322.

Jankovics József, Gyöngyösi eroticus, in Gyöngyösi István, Csalárd Cupido..., Bp., 2003, 341–366.

Jankovics József, A "megocsmányított Cupido", in Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára, Bp., 2003, 17–18.

Némethné Varga Andrea, A figura etymologica Gyöngyösi István költészetében, in A retorikai-stilisztikai alakzatok világa, szerk. Szathmári István, Bp., 2003, Tinta, 158–168.

N. Varga Andrea, Tőismétlések és figura etymologicák Gyöngyösi István és Zrínyi Miklós művészetében, Magyar Nyelv, 2003, 273–292.

Di Francesco, Amedeo, István Gyöngyösi e l'epitalamio ungherese, in Storia della letteratura Ungherese, Primo vol., a cura di Bruno Ventavoli, Torino, 2004, Lindau, 168–172.

Jankovics József, Gyöngyösi redivivus – Az új életre kelt Gyöngyösi, Csehy Zoltán beszélgetése Jankovics Józseffel, Új Szó (Pozsony), 2004. augusztus 20. Gondolat című melléklet.

Bartók István, História és poézis: Gyöngyösi István megjegyzései a költészetről, Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, 243–258.

Bazsányi Sándor, A hit allegóriái. Konvenció, invenció és kommunikáció Johannes Vermeer és Gyöngyösi István egy-egy művében, in A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, 2005, 335–344.

Di Francesco, Amedeo, Az echós vers Balassinál és Gyöngyösinél, Kalligram, 2005, november–december, 85–92.

Hajdú Péter, Claudianus és Gyöngyösi, Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, 259–271.

Jankovics József, Czobor Mihály és Gyöngyösi István Charicliája, Kalligram, 2005, november–december, 93–114.

Jankovics József, Gyöngyösi redivivus – Az új életre kelt Gyöngyösi, Csehy Zoltán beszélgetése Jankovics Józseffel, in Pomogáts-változatok, Bp., 2005, 103–108.

Pohánka Éva, "Török, német között vagiunk elepedve". A magyar rendek politikai kiútkeresése a XVII. század második felében, in A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, 2005, 148–166.

Ruttkay Veronika, Allegória és autoritás. Gyöngyösi István: Palinódia. Prosopopoeia Hungariae, in A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, 2005, 321–332.

Vörös Ottó, A Palinódia egy korai kéziratos változatához, Kalligram, 2005. november–december, 116–119.

Tóth Zsombor Új életre hozatott Gyöngyösi István (1998–2005), Korunk, 2006, 1. sz., 125–127.