12456.htm

CÍMSZÓ: Kápolnásnyék

SZÓCIKK: Kápolnásnyék, nagyk. Fejér vm. 2311 lak. A (kongresszusi) hitközség alapítási ideje az 1815-20-as évek közé esik. Az alapítás pontos dátuma ismeretlen, azt azonban tudjuk, hogy a hitközséget Frankl Ábrahám, Weiner Lipót, Deutsch Emmánuel, Frank Márton, Grünwald Schmole, Klein Bernát, Grosz Ádám, Grosz Fülöp, Offner Lipót és Offner Ábrahám kereskedők alapították, kik közül az utolsó később K. község közgyámi tisztét töltötte be. A hitközség első rabbija a Székesfehérvárról származott Rosenberg Sámuel volt, aki egyúttal mint tanító is működött. Elemi népiskola a hitközséggel egyidejűleg létesült s kezdettől fogva magyar nyelvű volt benne az oktatás. Mint a régi jegyzőkönyvekben olvasható, az iskolát 1855. meglátogatta Haas budai katolikus püspök és megdicsérte annak magas nívóját és hazafias szellemét. Jelenleg, az iskolaköteles gyermekek csekély száma miatt, átmenetileg szünetel az iskola. Templomot 1825. épített a hitközség a református egyházközség által ajándékozott telken. Ugyanakkor létesült a Chevra Kadisa is. A hitközség a magyar zsidóság egyetemes gyűlése után a kongresszushoz csatlakozott. Tagjai közül főleg néhai szarvasi Sebes Lipót Ferenc honvédezredes és néhai Grünfeld Gyula honvéd alezredes töltöttek be előkelő társadalmi pozíciót. Ipari vállalkozást Deutsch Miksa alapított, akinek betonáru gyárában 20 munkás dolgozik. Mintagazdaságot a Hajdú Testvérek létesítettek, akik Kisvelencében 1000 hold földön gazdálkodnak. A hitközség 4600 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek túlnyomó részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Velence, és Gárdony községek tartoznak. Lélekszáma 160, a családok száma 35, adót 42-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 gazdálkodó, 1 tanító, 17 kereskedő, 2 orvos, 5 magántisztviselő, 3 gazdatiszt, 5 magánzó és 3 közadakozásból élő. A hitközségnek 35 tagja vett részt a világháborúban s 8 elesett. A hitközség mai vezetősége : Klein Lipót rabbi, Grosz Győző elnök, Deutsch Miksa alelnök, Dénes József pénztáros, Klein Mór jegyző, Hirschler Sándor, Spät Henrik és Nyéki Béla elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2456. címszó a lexikon => 451. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12456.htm

CÍMSZÓ: Kápolnásnyék

SZÓCIKK: Kápolnásnyék, nagyk. Fejér vm. 2311 lak. A kongresszusi hitközség alapítási ideje az 1815-20-as évek közé esik. Az alapítás pontos dátuma ismeretlen, azt azonban tudjuk, hogy a hitközséget Frankl Ábrahám, Weiner Lipót, Deutsch Emmánuel, Frank Márton, Grünwald Schmole, Klein Bernát, Grosz Ádám, Grosz Fülöp, Offner Lipót és Offner Ábrahám kereskedők alapították, kik közül az utolsó később K. község közgyámi tisztét töltötte be. A hitközség első rabbija a Székesfehérvárról származott Rosenberg Sámuel volt, aki egyúttal mint tanító is működött. Elemi népiskola a hitközséggel egyidejűleg létesült s kezdettől fogva magyar nyelvű volt benne az oktatás. Mint a régi jegyzőkönyvekben olvasható, az iskolát 1855. meglátogatta Haas budai katolikus püspök és megdicsérte annak magas nívóját és hazafias szellemét. Jelenleg, az iskolaköteles gyermekek csekély száma miatt, átmenetileg szünetel az iskola. Templomot 1825. épített a hitközség a református egyházközség által ajándékozott telken. Ugyanakkor létesült a Chevra Kadisa is. A hitközség a magyar zsidóság egyetemes gyűlése után a kongresszushoz csatlakozott. Tagjai közül főleg néhai szarvasi Sebes Lipót Ferenc honvédezredes és néhai Grünfeld Gyula honvéd alezredes töltöttek be előkelő társadalmi pozíciót. Ipari vállalkozást Deutsch Miksa alapított, akinek betonáru gyárában 20 munkás dolgozik. Mintagazdaságot a Hajdú Testvérek létesítettek, akik Kisvelencében 1000 hold földön gazdálkodnak. A hitközség 4600 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek túlnyomó részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Velence, és Gárdony községek tartoznak. Lélekszáma 160, a családok száma 35, adót 42-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 gazdálkodó, 1 tanító, 17 kereskedő, 2 orvos, 5 magántisztviselő, 3 gazdatiszt, 5 magánzó és 3 közadakozásból élő. A hitközségnek 35 tagja vett részt a világháborúban s 8 elesett. A hitközség mai vezetősége : Klein Lipót rabbi, Grosz Győző elnök, Deutsch Miksa alelnök, Dénes József pénztáros, Klein Mór jegyző, Hirschler Sándor, Spät Henrik és Nyéki Béla elöljárók.

12456.ht

CÍMSZÓ Kápolnásnyé

SZÓCIKK Kápolnásnyék nagyk Fejé vm 231 lak kongresszus hitközsé alapítás idej a 1815-20-a éve köz esik A alapítá ponto dátum ismeretlen az azonba tudjuk hog hitközsége Frank Ábrahám Weine Lipót Deutsc Emmánuel Fran Márton Grünwal Schmole Klei Bernát Gros Ádám Gros Fülöp Offne Lipó é Offne Ábrahá kereskedő alapították ki közü a utols későb K közsé közgyám tiszté töltött be hitközsé els rabbij Székesfehérvárró származot Rosenber Sámue volt ak egyútta min tanít i működött Elem népiskol hitközségge egyidejűle létesül kezdettő fogv magya nyelv vol benn a oktatás Min rég jegyzőkönyvekbe olvasható a iskolá 1855 meglátogatt Haa buda katoliku püspö é megdicsért anna maga nívójá é hazafia szellemét Jelenleg a iskolakötele gyermeke csekél szám miatt átmenetile szünete a iskola Templomo 1825 építet hitközsé reformátu egyházközsé álta ajándékozot telken Ugyanakko létesül Chevr Kadis is hitközsé magya zsidósá egyeteme gyűlés utá kongresszusho csatlakozott Tagja közü főle néha szarvas Sebe Lipó Feren honvédezrede é néha Grünfel Gyul honvé alezrede töltötte b előkel társadalm pozíciót Ipar vállalkozás Deutsc Miks alapított akine betonár gyárába 2 munká dolgozik Mintagazdaságo Hajd Testvére létesítettek aki Kisvelencébe 100 hol földö gazdálkodnak hitközsé 460 pengő év költségvetésse dolgozik melyne túlnyom részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Velence é Gárdon községe tartoznak Lélekszám 160 családo szám 35 adó 42-e fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó tanító 1 kereskedő orvos magántisztviselő gazdatiszt magánz é közadakozásbó élő hitközségne 3 tagj vet rész világháborúba elesett hitközsé ma vezetőség Klei Lipó rabbi Gros Győz elnök Deutsc Miks alelnök Déne Józse pénztáros Klei Mó jegyző Hirschle Sándor Spä Henri é Nyék Bél elöljárók

12456.h

CÍMSZ Kápolnásny

SZÓCIK Kápolnásnyé nagy Fej v 23 la kongresszu hitközs alapítá ide 1815-20- év kö esi alapít pont dátu ismeretle a azonb tudju ho hitközség Fran Ábrahá Wein Lipó Deuts Emmánue Fra Márto Grünwa Schmol Kle Berná Gro Ádá Gro Fülö Offn Lip Offn Ábrah keresked alapítottá k köz utol késő közs közgyá tiszt töltöt b hitközs el rabbi Székesfehérvárr származo Rosenbe Sámu vol a egyútt mi taní működöt Ele népisko hitközségg egyidejűl létesü kezdett fog magy nyel vo ben oktatá Mi ré jegyzőkönyvekb olvashat iskol 185 meglátogat Ha bud katolik püsp megdicsér ann mag nívój hazafi szellemé Jelenle iskolakötel gyermek cseké szá miat átmenetil szünet iskol Templom 182 építe hitközs reformát egyházközs ált ajándékozo telke Ugyanakk létesü Chev Kadi i hitközs magy zsidós egyetem gyűlé ut kongresszush csatlakozot Tagj köz fől néh szarva Seb Lip Fere honvédezred néh Grünfe Gyu honv alezred töltött előke társadal pozíció Ipa vállalkozá Deuts Mik alapítot akin betoná gyáráb munk dolgozi Mintagazdaság Haj Testvér létesítette ak Kisvelencéb 10 ho föld gazdálkodna hitközs 46 peng é költségvetéss dolgozi melyn túlnyo rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Velenc Gárdo község tartozna Lélekszá 16 család szá 3 ad 42- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod tanít keresked orvo magántisztvisel gazdatisz magán közadakozásb él hitközségn tag ve rés világháborúb eleset hitközs m vezetősé Kle Lip rabb Gro Győ elnö Deuts Mik alelnö Dén Józs pénztáro Kle M jegyz Hirschl Sándo Sp Henr Nyé Bé elöljáró

12456.

CÍMS Kápolnásn

SZÓCI Kápolnásny nag Fe 2 l kongressz hitköz alapít id 1815-20 é k es alapí pon dát ismeretl azon tudj h hitközsé Fra Ábrah Wei Lip Deut Emmánu Fr Márt Grünw Schmo Kl Bern Gr Ád Gr Fül Off Li Off Ábra kereske alapított kö uto kés köz közgy tisz töltö hitköz e rabb Székesfehérvár származ Rosenb Sám vo egyút m tan működö El népisk hitközség egyidejű létes kezdet fo mag nye v be oktat M r jegyzőkönyvek olvasha isko 18 meglátoga H bu katoli püs megdicsé an ma nívó hazaf szellem Jelenl iskolaköte gyerme csek sz mia átmeneti szüne isko Templo 18 épít hitköz reformá egyházköz ál ajándékoz telk Ugyanak létes Che Kad hitköz mag zsidó egyete gyűl u kongresszus csatlakozo Tag kö fő né szarv Se Li Fer honvédezre né Grünf Gy hon alezre töltöt elők társada pozíci Ip vállalkoz Deut Mi alapíto aki beton gyárá mun dolgoz Mintagazdasá Ha Testvé létesített a Kisvelencé 1 h föl gazdálkodn hitköz 4 pen költségvetés dolgoz mely túlny rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé Velen Gárd közsé tartozn Léleksz 1 csalá sz a 42 fizetn Foglalko szeri gazdálko taní kereske orv magántisztvise gazdatis magá közadakozás é hitközség ta v ré világháború elese hitköz vezetős Kl Li rab Gr Gy eln Deut Mi aleln Dé Józ pénztár Kl jegy Hirsch Sánd S Hen Ny B elöljár

12456

CÍM Kápolnás

SZÓC Kápolnásn na F kongress hitkö alapí i 1815-2 e alap po dá ismeret azo tud hitközs Fr Ábra We Li Deu Emmán F Már Grün Schm K Ber G Á G Fü Of L Of Ábr keresk alapítot k ut ké kö közg tis tölt hitkö rab Székesfehérvá szárma Rosen Sá v egyú ta működ E népis hitközsé egyidej léte kezde f ma ny b okta jegyzőkönyve olvash isk 1 meglátog b katol pü megdics a m nív haza szelle Jelen iskolaköt gyerm cse s mi átmenet szün isk Templ 1 épí hitkö reform egyházkö á ajándéko tel Ugyana léte Ch Ka hitkö ma zsid egyet gyű kongresszu csatlakoz Ta k f n szar S L Fe honvédezr n Grün G ho alezr töltö elő társad pozíc I vállalko Deu M alapít ak beto gyár mu dolgo Mintagazdas H Testv létesítet Kisvelenc fö gazdálkod hitkö pe költségveté dolgo mel túln ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület Vele Gár közs tartoz Léleks csal s 4 fizet Foglalk szer gazdálk tan keresk or magántisztvis gazdati mag közadakozá hitközsé t r világhábor eles hitkö vezető K L ra G G el Deu M alel D Jó pénztá K jeg Hirsc Sán He N elöljá

1245

CÍ Kápolná

SZÓ Kápolnás n kongres hitk alap 1815- ala p d ismere az tu hitköz F Ábr W L De Emmá Má Grü Sch Be F O O Áb keres alapíto u k k köz ti töl hitk ra Székesfehérv szárm Rose S egy t műkö népi hitközs egyide lét kezd m n okt jegyzőkönyv olvas is megláto kato p megdic ní haz szell Jele iskolakö gyer cs m átmene szü is Temp ép hitk refor egyházk ajándék te Ugyan lét C K hitk m zsi egye gy kongressz csatlako T sza F honvédez Grü h alez tölt el társa pozí vállalk De alapí a bet gyá m dolg Mintagazda Test létesíte Kisvelen f gazdálko hitk p költségvet dolg me túl r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle Vel Gá köz tarto Lélek csa fize Foglal sze gazdál ta keres o magántisztvi gazdat ma közadakoz hitközs világhábo ele hitk vezet r e De ale J pénzt je Hirs Sá H elölj