12650.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Ödön

SZÓCIKK: K. Ödön, publicista, szül. Biharban 1853., megh. Budapesten 1925. Előbb vidéki jesivákon folytatott zsidó teológiai tanulmányokat. Utóbb hírlapíró lett és vidéki, majd fővárosi lapokba írt politikai és gazdasági cikkeket. 1882-ben a miniszterelnökségi sajtóiroda hivatalnoka lett. Negyedszázadnál tovább a külföld nagy lapjaiban Magyarország érdekeit propagálta. 1895-ben újjászervezte a Magyar Távirati Iroda hírszolgálatát, állandó összeköttetést létesítve a magyar félhivatalos hírszolgálati szerv és a külföld legnagyobb távirati irodái között. 1894-ben miniszteri titkár1903. osztálytanácsos lett és utóbb ismételten a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetője is volt. 191l-ben nyugalomba vonult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2650. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12650.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Ödön

SZÓCIKK: K. Ödön, publicista, szül. Biharban 1853., megh. Budapesten 1925. Előbb vidéki jesivákon folytatott zsidó teológiai tanulmányokat. Utóbb hírlapíró lett és vidéki, majd fővárosi lapokba írt politikai és gazdasági cikkeket. 1882-ben a miniszterelnökségi sajtóiroda hivatalnoka lett. Negyedszázadnál tovább a külföld nagy lapjaiban Magyarország érdekeit propagálta. 1895-ben újjászervezte a Magyar Távirati Iroda hírszolgálatát, állandó összeköttetést létesítve a magyar félhivatalos hírszolgálati szerv és a külföld legnagyobb távirati irodái között. 1894-ben miniszteri titkár1903. osztálytanácsos lett és utóbb ismételten a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetője is volt. 191l-ben nyugalomba vonult.

12650.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Ödö

SZÓCIKK K Ödön publicista szül Biharba 1853. megh Budapeste 1925 Előb vidék jesiváko folytatot zsid teológia tanulmányokat Utób hírlapír let é vidéki maj főváros lapokb ír politika é gazdaság cikkeket 1882-be miniszterelnökség sajtóirod hivatalnok lett Negyedszázadná továb külföl nag lapjaiba Magyarorszá érdekei propagálta 1895-be újjászervezt Magya Távirat Irod hírszolgálatát álland összeköttetés létesítv magya félhivatalo hírszolgálat szer é külföl legnagyob távirat irodá között 1894-be miniszter titkár1903 osztálytanácso let é utób ismételte miniszterelnökség sajtóirod vezetőj i volt 191l-be nyugalomb vonult

12650.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Öd

SZÓCIK Ödö publicist szü Biharb 1853 meg Budapest 192 Elő vidé jesivák folytato zsi teológi tanulmányoka Utó hírlapí le vidék ma főváro lapok í politik gazdasá cikkeke 1882-b miniszterelnöksé sajtóiro hivatalno let Negyedszázadn tová külfö na lapjaib Magyarorsz érdeke propagált 1895-b újjászervez Magy Távira Iro hírszolgálatá állan összekötteté létesít magy félhivatal hírszolgála sze külfö legnagyo távira irod közöt 1894-b miniszte titkár190 osztálytanács le utó ismételt miniszterelnöksé sajtóiro vezető vol 191l-b nyugalom vonul

12650.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Ö

SZÓCI Öd publicis sz Bihar 185 me Budapes 19 El vid jesivá folytat zs teológ tanulmányok Ut hírlap l vidé m fővár lapo politi gazdas cikkek 1882- miniszterelnöks sajtóir hivataln le Negyedszázad tov külf n lapjai Magyarors érdek propagál 1895- újjászerve Mag Távir Ir hírszolgálat álla összeköttet létesí mag félhivata hírszolgál sz külf legnagy távir iro közö 1894- miniszt titkár19 osztálytanác l ut ismétel miniszterelnöks sajtóir vezet vo 191l- nyugalo vonu

12650

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC Ö publici s Biha 18 m Budape 1 E vi jesiv folyta z teoló tanulmányo U hírla vid fővá lap polit gazda cikke 1882 miniszterelnök sajtói hivatal l Negyedszáza to kül lapja Magyaror érde propagá 1895 újjászerv Ma Távi I hírszolgála áll összekötte létes ma félhivat hírszolgá s kül legnag távi ir köz 1894 minisz titkár1 osztálytaná u isméte miniszterelnök sajtói veze v 191l nyugal von

1265SZEMÉL

SZÓ public Bih 1 Budap v jesi folyt teol tanulmány hírl vi főv la poli gazd cikk 188 miniszterelnö sajtó hivata Negyedszáz t kü lapj Magyaro érd propag 189 újjászer M Táv hírszolgál ál összekött léte m félhiva hírszolg kü legna táv i kö 189 minis titkár osztálytan ismét miniszterelnö sajtó vez 191 nyuga vo