12673.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Naftali

SZÓCIKK: K- Náftáli, rabbi, a XVI. század legelején élt Budán, a budai hitközségnek volt a papja. A Bész-Din elnöke volt 1505-1510 körül. Ilyen minőségben Szerencsés Imre (l. o.) kitérésekor elvi jelentőségű döntést kellett hoznia abban a kérdésben, hogy Szerencsés fiait továbbra is atyjuk nevén lehet-e a Tóra elé hívni, mivel Szerencsés kitérése után sem szűnt meg jót cselekedni a zsidókkal. N. döntését Páduai Méir,. Olaszország egyik akkori legkiválóbb zsidó teológiai tekintélye is helyeselte és újabb érvekkel támogatta. Szerencsés élete utolsó órájában visszatért a zsidó hitre és halála után a budaiak ismét fölvetették a kérdést. Most már Élijá há- Lévi konstantinápolyi rabbihoz fordultak. Ez csatlakozott K. és Páduai Méir döntéséhez és ehhez a nézethez csatlakozott Isserles Mózes, a híres krakkói kodifikátor is. K. minden valószínűség szerint azonos Kohén Herz pozsonyi rabbival, aki Pozsonyból kerülhetett Budára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2673. címszó a lexikon => 493. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12673.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Naftali

SZÓCIKK: K- Náftáli, rabbi, a XVI. század legelején élt Budán, a budai hitközségnek volt a papja. A Bész-Din elnöke volt 1505-1510 körül. Ilyen minőségben Szerencsés Imre l. o. kitérésekor elvi jelentőségű döntést kellett hoznia abban a kérdésben, hogy Szerencsés fiait továbbra is atyjuk nevén lehet-e a Tóra elé hívni, mivel Szerencsés kitérése után sem szűnt meg jót cselekedni a zsidókkal. N. döntését Páduai Méir,. Olaszország egyik akkori legkiválóbb zsidó teológiai tekintélye is helyeselte és újabb érvekkel támogatta. Szerencsés élete utolsó órájában visszatért a zsidó hitre és halála után a budaiak ismét fölvetették a kérdést. Most már Élijá há- Lévi konstantinápolyi rabbihoz fordultak. Ez csatlakozott K. és Páduai Méir döntéséhez és ehhez a nézethez csatlakozott Isserles Mózes, a híres krakkói kodifikátor is. K. minden valószínűség szerint azonos Kohén Herz pozsonyi rabbival, aki Pozsonyból kerülhetett Budára.

12673.ht

CÍMSZÓ Kóhé

SZEMÉLYNÉV Kohé Naftal

SZÓCIKK K Náftáli rabbi XVI száza legelejé él Budán buda hitközségne vol papja Bész-Di elnök vol 1505-151 körül Ilye minőségbe Szerencsé Imr l o kitéréseko elv jelentőség döntés kellet hozni abba kérdésben hog Szerencsé fiai továbbr i atyju nevé lehet- Tór el hívni mive Szerencsé kitérés utá se szűn me jó cselekedn zsidókkal N döntésé Pádua Méir, Olaszorszá egyi akkor legkiválób zsid teológia tekintély i helyeselt é újab érvekke támogatta Szerencsé élet utols órájába visszatér zsid hitr é halál utá budaia ismé fölvetetté kérdést Mos má Élij há Lév konstantinápoly rabbiho fordultak E csatlakozot K é Pádua Méi döntéséhe é ehhe nézethe csatlakozot Isserle Mózes híre krakkó kodifikáto is K minde valószínűsé szerin azono Kohé Her pozsony rabbival ak Pozsonybó kerülhetet Budára

12673.h

CÍMSZ Kóh

SZEMÉLYNÉ Koh Nafta

SZÓCIK Náftál rabb XV száz legelej é Budá bud hitközségn vo papj Bész-D elnö vo 1505-15 körü Ily minőségb Szerencs Im kitérések el jelentősé dönté kelle hozn abb kérdésbe ho Szerencs fia tovább atyj nev lehet Tó e hívn miv Szerencs kitéré ut s szű m j cseleked zsidókka döntés Pádu Méir Olaszorsz egy akko legkiváló zsi teológi tekintél helyesel úja érvekk támogatt Szerencs éle utol órájáb visszaté zsi hit halá ut budai ism fölvetett kérdés Mo m Éli h Lé konstantinápol rabbih fordulta csatlakozo Pádu Mé döntéséh ehh nézeth csatlakozo Isserl Móze hír krakk kodifikát i mind valószínűs szeri azon Koh He pozson rabbiva a Pozsonyb kerülhete Budár

12673.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Ko Naft

SZÓCI Náftá rab X szá legele Bud bu hitközség v pap Bész- eln v 1505-1 kör Il minőség Szerenc I kitérése e jelentős dönt kell hoz ab kérdésb h Szerenc fi továb aty ne lehe T hív mi Szerenc kitér u sz cseleke zsidókk dönté Pád Méi Olaszors eg akk legkivál zs teológ tekinté helyese új érvek támogat Szerenc él uto órájá visszat zs hi hal u buda is fölvetet kérdé M Él L konstantinápo rabbi fordult csatlakoz Pád M döntésé eh nézet csatlakoz Isser Móz hí krak kodifiká min valószínű szer azo Ko H pozso rabbiv Pozsony kerülhet Budá

12673

CÍM K

SZEMÉLY K Naf

SZÓC Náft ra sz legel Bu b hitközsé pa Bész el 1505- kö I minősé Szeren kitérés jelentő dön kel ho a kérdés Szeren f tová at n leh hí m Szeren kité s cselek zsidók dönt Pá Mé Olaszor e ak legkivá z teoló tekint helyes ú érve támoga Szeren é ut óráj vissza z h ha bud i fölvete kérd É konstantináp rabb fordul csatlako Pá döntés e néze csatlako Isse Mó h kra kodifik mi valószín sze az K pozs rabbi Pozson kerülhe Bud

1267SZEMÉL Na

SZÓ Náf r s lege B hitközs p Bés e 1505 k minős Szere kitéré jelent dö ke h kérdé Szere tov a le h Szere kit csele zsidó dön P M Olaszo a legkiv teol tekin helye érv támog Szere u órá vissz h bu fölvet kér konstantiná rab fordu csatlak P dönté néz csatlak Iss M kr kodifi m valószí sz a poz rabb Pozso kerülh Bu