12713.htm

CÍMSZÓ: Kongresszusi szervezet

SZÓCIKK: "Kongresszusi szervezet. Az 1868 -69. évi egyetemes gyűlés (l. Zsidó kongresszus) legfontosabb cselekménye egy országos szabályzat megalkotása volt. Ez a szabályzat (A magyar és erdélyi izraeliták 1868 dec. 10-iki egyetemes gyűlése által hozott, szentesített szabályzatok és határozatok) hivatva volt az egész magyar zsidóság számára egységes szervezetet létesíteni. Bár ez a szabályzat (köznyelven: kongresszusi statútum) királyi szentesítést nyert, az ú. n. orthodox hitközségek nem fogadták el és kivívták, hogy a kormány az 1871. évi 26.915. számú. v. k. m. rendeletben elismerte, hogy a kongresszusi statútum csak azokra a hitközségekre nézve kötelező, amelyek azt elfogadták és a kongresszusi statútumot el nem fogadó hitközségek szabadon csatlakozhatnak az orthodox szervezethez, vagy szervezeten kívül maradhatnak (status quo ante). Így tehát a kongresszusi statútum, amely az egész magyar zsidóság számára volt hivatva egységes szervezetet létesíteni, csupán ezen statútumot elfogadó hitközségek számára alkot jogszabályt. A K. négyes tagozatú. A szervezet legalsó egységeit a hitközségek képezik, a hitközségek felett állnak a községkerületek, a községkerületek egybefoglaló szerve a kerületi elnökök gyűlése és mindenek felett áll az izraelita egyetemes gyűlés (Országos Kongresszus). A K.-ben a hitközségek megfelelő testületi jogokkal felruházott, autonóm és egymástól független testületeket képeznek. A K. szerint egész Magyarország feloszlik 26 községkerületre Csonka-Magyarországon jelenleg 8 községkerület van, amelyeknek képviselő szerve a kerületi képviselet A kerületi képviselet oly módon alakul, hogy a kerület területén levő minden hitközség megfelelő számú képviselőt választ és pedig, a 100-nál kevesebb választóképes tagból álló hitközségek egy-egy képviselőt, a nagyobb hitközségek pedig minden 100 választóképes tag után egy képviselőt választanak. Az ily módon megalakuló kerületi képviselőtestület saját kebeléből egy elnököt, egy elnökhelyettest és 9 elöljárót választ. Úgy a kerületi képviselőket, mint az elnököt és az elöljárósági tagokat három évre választják. A kerületi képviselet évenként rendszerint egyszer ül össze és pedig ott, hol a kerület legnagyobb hitközsége van. A kerületi képviselet hatáskörébe tartozik a tanácskozás és határozathozatal a kerületi községeket illető minden ügyben, amennyiben azok nem tartoznak a hitközségek autonóm hatáskörébe. Ide tartozik továbbá a községkerület területén levő oktatási és jótékonysági intézmények irányítása és felügyelete is. A községkerületek legfontosabb teendője elintézni azokat a peres ügyeket, amelyek felmerültek: 1. a kerület valamelyik hitközsége és annak hivatalnokai között; 2. a kerület területén levő község és annak egy része között, 3. a kerületbeli egyik község s a másik község között. Ezekben a perekben a községkerületi bíróságok ítélkeznek (l. Községkerületi bíróság). A K. harmadik tagozatát a községkerületi elnökök testülete alkotja. A községkerületi elnökök legalább egyszer egy évben tartoznak Pesten gyűlésre egybejönni, amely gyűlésen az ezen célra megválasztott elnök elnököl. A kerületi elnökök testületének hatáskörébe tartozik az országos izraelita iskolaalap (l. Iskolaalap) hivatalos ellenőrzése, az országos oktatási és jótékonysági intézetek felügyelete és az országos kongresszusok előkészítése. A kerületi elnökök saját keblükből évenként egy tagot választanak az Izraeliták Országos Irodája elnökéül, akinek állandóan Pesten kell laknia. Az Országos Iroda elnökének hatáskörét a kongresszusi statútum abban határozza meg, hogy átveszi a kormányrendeleteket és a kerületi elnökökhöz intézett egyéb iratokat s gondoskodik azoknak a kerületi elnökségekhez való szétküldéséről és kezeléséről. Az Országos Iroda költségeit az Országos Izraelita Iskolaalapból fedezik. A kerületi elnökök üléseiken hozott minden határozatukért az izraelita egyetemes gyűlésnek, az Országos Iroda elnöke hivatalos eljárásáért pedig a kerületek egybegyűlt elnökeinek felelős. A K. legfelsőbb tagozatában az izraelita egyetemes gyűlés áll, melynek három évenként kellene egybegyűlnie. Az egyetemes gyűlés azonban 1868 dec. 10. óta nem gyűlt egybe és ezáltal a K. legfontosabb törvényhozó pillére kiesett abból az organizmusból, amelyet az 1868 - 69. évi kongresszus alkotott. Az izraelita egyetemes gyűlés határozatai, amennyiben azok államfői szentesítést nyernek, országos jogszabály hatályával bírnak. Azt a hiányt, amely azáltal keletkezett, hogy az egyetemes gyűlés 1868 óta nem ülésezett, a gyakorlati élet azzal igyekezett kipótolni, hogy az Izraeliták Országos Irodája nagyobb hatáskörhöz jutott, mint amennyi eredetileg megállapítva volt. A kongresszusi statútum az Országos Irodának csak közvetítő szerepet szánt anélkül, hogy részére bármily rendelkező hatáskört biztosított volna és anélkül, hogy az Országos Irodát központi hierarchikus szervnek tette volna meg. A gyakorlati szükséglet azonban megkívánta, hogy a K. élén egy, a szervezethez tartozó összes hitközségeket és kerületeket képviselő központi szerv álljon, amely szerv a kormányhatóságnál a K.-hez tartozó hitközségeket képviselje. Az idők folyamán a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája ehhez a hatáskörhöz jutott s így e minőségben a K.-bez tartozó hitközségek központi képviselő szervének tekinthető. B nagyjelentőségű hatáskör elérését nem csekély mértékben azoknak a kiváló férfiaknak működése eredményezte, akik az Iroda élén állottak: Schweiger Mártonnak, Mezei Mórnak, Mezey Ferencnek, jelenleg báró Kohner Adolfnak, aki Eulenberg Salamon ügyvezető elnökkel együtt intézi az ügyeket. V. ö. Venetianer Lajos, «A magyar zsidók története» (Budapest 1922); Hajnóci, «A magyar zsidók közjoga» (Lőcse 1909). M. B."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2713. címszó a lexikon => 500. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12713.htm

CÍMSZÓ: Kongresszusi szervezet

SZÓCIKK: Kongresszusi szervezet. Az 1868 -69. évi egyetemes gyűlés l. Zsidó kongresszus legfontosabb cselekménye egy országos szabályzat megalkotása volt. Ez a szabályzat A magyar és erdélyi izraeliták 1868 dec. 10-iki egyetemes gyűlése által hozott, szentesített szabályzatok és határozatok hivatva volt az egész magyar zsidóság számára egységes szervezetet létesíteni. Bár ez a szabályzat köznyelven: kongresszusi statútum királyi szentesítést nyert, az ú. n. orthodox hitközségek nem fogadták el és kivívták, hogy a kormány az 1871. évi 26.915. számú. v. k. m. rendeletben elismerte, hogy a kongresszusi statútum csak azokra a hitközségekre nézve kötelező, amelyek azt elfogadták és a kongresszusi statútumot el nem fogadó hitközségek szabadon csatlakozhatnak az orthodox szervezethez, vagy szervezeten kívül maradhatnak status quo ante . Így tehát a kongresszusi statútum, amely az egész magyar zsidóság számára volt hivatva egységes szervezetet létesíteni, csupán ezen statútumot elfogadó hitközségek számára alkot jogszabályt. A K. négyes tagozatú. A szervezet legalsó egységeit a hitközségek képezik, a hitközségek felett állnak a községkerületek, a községkerületek egybefoglaló szerve a kerületi elnökök gyűlése és mindenek felett áll az izraelita egyetemes gyűlés Országos Kongresszus . A K.-ben a hitközségek megfelelő testületi jogokkal felruházott, autonóm és egymástól független testületeket képeznek. A K. szerint egész Magyarország feloszlik 26 községkerületre Csonka-Magyarországon jelenleg 8 községkerület van, amelyeknek képviselő szerve a kerületi képviselet A kerületi képviselet oly módon alakul, hogy a kerület területén levő minden hitközség megfelelő számú képviselőt választ és pedig, a 100-nál kevesebb választóképes tagból álló hitközségek egy-egy képviselőt, a nagyobb hitközségek pedig minden 100 választóképes tag után egy képviselőt választanak. Az ily módon megalakuló kerületi képviselőtestület saját kebeléből egy elnököt, egy elnökhelyettest és 9 elöljárót választ. Úgy a kerületi képviselőket, mint az elnököt és az elöljárósági tagokat három évre választják. A kerületi képviselet évenként rendszerint egyszer ül össze és pedig ott, hol a kerület legnagyobb hitközsége van. A kerületi képviselet hatáskörébe tartozik a tanácskozás és határozathozatal a kerületi községeket illető minden ügyben, amennyiben azok nem tartoznak a hitközségek autonóm hatáskörébe. Ide tartozik továbbá a községkerület területén levő oktatási és jótékonysági intézmények irányítása és felügyelete is. A községkerületek legfontosabb teendője elintézni azokat a peres ügyeket, amelyek felmerültek: 1. a kerület valamelyik hitközsége és annak hivatalnokai között; 2. a kerület területén levő község és annak egy része között, 3. a kerületbeli egyik község s a másik község között. Ezekben a perekben a községkerületi bíróságok ítélkeznek l. Községkerületi bíróság . A K. harmadik tagozatát a községkerületi elnökök testülete alkotja. A községkerületi elnökök legalább egyszer egy évben tartoznak Pesten gyűlésre egybejönni, amely gyűlésen az ezen célra megválasztott elnök elnököl. A kerületi elnökök testületének hatáskörébe tartozik az országos izraelita iskolaalap l. Iskolaalap hivatalos ellenőrzése, az országos oktatási és jótékonysági intézetek felügyelete és az országos kongresszusok előkészítése. A kerületi elnökök saját keblükből évenként egy tagot választanak az Izraeliták Országos Irodája elnökéül, akinek állandóan Pesten kell laknia. Az Országos Iroda elnökének hatáskörét a kongresszusi statútum abban határozza meg, hogy átveszi a kormányrendeleteket és a kerületi elnökökhöz intézett egyéb iratokat s gondoskodik azoknak a kerületi elnökségekhez való szétküldéséről és kezeléséről. Az Országos Iroda költségeit az Országos Izraelita Iskolaalapból fedezik. A kerületi elnökök üléseiken hozott minden határozatukért az izraelita egyetemes gyűlésnek, az Országos Iroda elnöke hivatalos eljárásáért pedig a kerületek egybegyűlt elnökeinek felelős. A K. legfelsőbb tagozatában az izraelita egyetemes gyűlés áll, melynek három évenként kellene egybegyűlnie. Az egyetemes gyűlés azonban 1868 dec. 10. óta nem gyűlt egybe és ezáltal a K. legfontosabb törvényhozó pillére kiesett abból az organizmusból, amelyet az 1868 - 69. évi kongresszus alkotott. Az izraelita egyetemes gyűlés határozatai, amennyiben azok államfői szentesítést nyernek, országos jogszabály hatályával bírnak. Azt a hiányt, amely azáltal keletkezett, hogy az egyetemes gyűlés 1868 óta nem ülésezett, a gyakorlati élet azzal igyekezett kipótolni, hogy az Izraeliták Országos Irodája nagyobb hatáskörhöz jutott, mint amennyi eredetileg megállapítva volt. A kongresszusi statútum az Országos Irodának csak közvetítő szerepet szánt anélkül, hogy részére bármily rendelkező hatáskört biztosított volna és anélkül, hogy az Országos Irodát központi hierarchikus szervnek tette volna meg. A gyakorlati szükséglet azonban megkívánta, hogy a K. élén egy, a szervezethez tartozó összes hitközségeket és kerületeket képviselő központi szerv álljon, amely szerv a kormányhatóságnál a K.-hez tartozó hitközségeket képviselje. Az idők folyamán a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája ehhez a hatáskörhöz jutott s így e minőségben a K.-bez tartozó hitközségek központi képviselő szervének tekinthető. B nagyjelentőségű hatáskör elérését nem csekély mértékben azoknak a kiváló férfiaknak működése eredményezte, akik az Iroda élén állottak: Schweiger Mártonnak, Mezei Mórnak, Mezey Ferencnek, jelenleg báró Kohner Adolfnak, aki Eulenberg Salamon ügyvezető elnökkel együtt intézi az ügyeket. V. ö. Venetianer Lajos, A magyar zsidók története Budapest 1922 ; Hajnóci, A magyar zsidók közjoga Lőcse 1909 . M. B.

12713.ht

CÍMSZÓ Kongresszus szerveze

SZÓCIKK Kongresszus szervezet A 186 -69 év egyeteme gyűlé l Zsid kongresszu legfontosab cselekmény eg országo szabályza megalkotás volt E szabályza magya é erdély izraelitá 186 dec 10-ik egyeteme gyűlés álta hozott szentesítet szabályzato é határozato hivatv vol a egés magya zsidósá számár egysége szervezete létesíteni Bá e szabályza köznyelven kongresszus statútu király szentesítés nyert a ú n orthodo hitközsége ne fogadtá e é kivívták hog kormán a 1871 év 26.915 számú v k m rendeletbe elismerte hog kongresszus statútu csa azokr hitközségekr nézv kötelező amelye az elfogadtá é kongresszus statútumo e ne fogad hitközsége szabado csatlakozhatna a orthodo szervezethez vag szervezete kívü maradhatna statu qu ant Íg tehá kongresszus statútum amel a egés magya zsidósá számár vol hivatv egysége szervezete létesíteni csupá eze statútumo elfogad hitközsége számár alko jogszabályt K négye tagozatú szerveze legals egységei hitközsége képezik hitközsége felet állna községkerületek községkerülete egybefoglal szerv kerület elnökö gyűlés é mindene felet ál a izraelit egyeteme gyűlé Országo Kongresszu K.-be hitközsége megfelel testület jogokka felruházott autonó é egymástó függetle testületeke képeznek K szerin egés Magyarorszá feloszli 2 községkerületr Csonka-Magyarországo jelenle községkerüle van amelyekne képvisel szerv kerület képvisele kerület képvisele ol módo alakul hog kerüle területé lev minde hitközsé megfelel szám képviselő válasz é pedig 100-ná keveseb választóképe tagbó áll hitközsége egy-eg képviselőt nagyob hitközsége pedi minde 10 választóképe ta utá eg képviselő választanak A il módo megalakul kerület képviselőtestüle sajá kebelébő eg elnököt eg elnökhelyettes é elöljáró választ Úg kerület képviselőket min a elnökö é a elöljáróság tagoka háro évr választják kerület képvisele évenkén rendszerin egysze ü össz é pedi ott ho kerüle legnagyob hitközség van kerület képvisele hatásköréb tartozi tanácskozá é határozathozata kerület községeke illet minde ügyben amennyibe azo ne tartozna hitközsége autonó hatáskörébe Id tartozi tovább községkerüle területé lev oktatás é jótékonyság intézménye irányítás é felügyelet is községkerülete legfontosab teendőj elintézn azoka pere ügyeket amelye felmerültek 1 kerüle valamelyi hitközség é anna hivatalnoka között 2 kerüle területé lev közsé é anna eg rész között 3 kerületbel egyi közsé mási közsé között Ezekbe perekbe községkerület bíróságo ítélkezne l Községkerület bírósá K harmadi tagozatá községkerület elnökö testület alkotja községkerület elnökö legaláb egysze eg évbe tartozna Peste gyűlésr egybejönni amel gyűlése a eze célr megválasztot elnö elnököl kerület elnökö testületéne hatásköréb tartozi a országo izraelit iskolaala l Iskolaala hivatalo ellenőrzése a országo oktatás é jótékonyság intézete felügyelet é a országo kongresszuso előkészítése kerület elnökö sajá keblükbő évenkén eg tago választana a Izraelitá Országo Irodáj elnökéül akine állandóa Peste kel laknia A Országo Irod elnökéne hatásköré kongresszus statútu abba határozz meg hog átvesz kormányrendeleteke é kerület elnökökhö intézet egyé iratoka gondoskodi azokna kerület elnökségekhe val szétküldésérő é kezeléséről A Országo Irod költségei a Országo Izraelit Iskolaalapbó fedezik kerület elnökö üléseike hozot minde határozatukér a izraelit egyeteme gyűlésnek a Országo Irod elnök hivatalo eljárásáér pedi kerülete egybegyűl elnökeine felelős K legfelsőb tagozatába a izraelit egyeteme gyűlé áll melyne háro évenkén kellen egybegyűlnie A egyeteme gyűlé azonba 186 dec 10 ót ne gyűl egyb é ezálta K legfontosab törvényhoz pillér kieset abbó a organizmusból amelye a 186 69 év kongresszu alkotott A izraelit egyeteme gyűlé határozatai amennyibe azo államfő szentesítés nyernek országo jogszabál hatályáva bírnak Az hiányt amel azálta keletkezett hog a egyeteme gyűlé 186 ót ne ülésezett gyakorlat éle azza igyekezet kipótolni hog a Izraelitá Országo Irodáj nagyob hatáskörhö jutott min amenny eredetile megállapítv volt kongresszus statútu a Országo Irodána csa közvetít szerepe szán anélkül hog részér bármil rendelkez hatáskör biztosítot voln é anélkül hog a Országo Irodá központ hierarchiku szervne tett voln meg gyakorlat szükségle azonba megkívánta hog K élé egy szervezethe tartoz össze hitközségeke é kerületeke képvisel központ szer álljon amel szer kormányhatóságná K.-he tartoz hitközségeke képviselje A idő folyamá Magyarország Izraelitá Országo Irodáj ehhe hatáskörhö jutot íg minőségbe K.-be tartoz hitközsége központ képvisel szervéne tekinthető nagyjelentőség hatáskö elérésé ne csekél mértékbe azokna kivál férfiakna működés eredményezte aki a Irod élé állottak Schweige Mártonnak Meze Mórnak Meze Ferencnek jelenle bár Kohne Adolfnak ak Eulenber Salamo ügyvezet elnökke együt intéz a ügyeket V ö Venetiane Lajos magya zsidó történet Budapes 192 Hajnóci magya zsidó közjog Lőcs 190 M B

12713.h

CÍMSZ Kongresszu szervez

SZÓCIK Kongresszu szerveze 18 -6 é egyetem gyűl Zsi kongressz legfontosa cselekmén e ország szabályz megalkotá vol szabályz magy erdél izraelit 18 de 10-i egyetem gyűlé ált hozot szentesíte szabályzat határozat hivat vo egé magy zsidós számá egység szervezet létesíten B szabályz köznyelve kongresszu statút királ szentesíté nyer orthod hitközség n fogadt kivívtá ho kormá 187 é 26.91 szám rendeletb elismert ho kongresszu statút cs azok hitközségek néz kötelez amely a elfogadt kongresszu statútum n foga hitközség szabad csatlakozhatn orthod szervezethe va szervezet kív maradhatn stat q an Í teh kongresszu statútu ame egé magy zsidós számá vo hivat egység szervezet létesíten csup ez statútum elfoga hitközség számá alk jogszabály négy tagozat szervez legal egysége hitközség képezi hitközség fele álln községkerülete községkerület egybefogla szer kerüle elnök gyűlé minden fele á izraeli egyetem gyűl Ország Kongressz K.-b hitközség megfele testüle jogokk felruházot auton egymást függetl testületek képezne szeri egé Magyarorsz feloszl községkerület Csonka-Magyarország jelenl községkerül va amelyekn képvise szer kerüle képvisel kerüle képvisel o mód alaku ho kerül terület le mind hitközs megfele szá képvisel válas pedi 100-n kevese választókép tagb ál hitközség egy-e képviselő nagyo hitközség ped mind 1 választókép t ut e képvisel választana i mód megalaku kerüle képviselőtestül saj kebeléb e elnökö e elnökhelyette elöljár válasz Ú kerüle képviselőke mi elnök elöljárósá tagok hár év választjá kerüle képvisel évenké rendszeri egysz öss ped ot h kerül legnagyo hitközsé va kerüle képvisel hatásköré tartoz tanácskoz határozathozat kerüle községek ille mind ügybe amennyib az n tartozn hitközség auton hatásköréb I tartoz továb községkerül terület le oktatá jótékonysá intézmény irányítá felügyele i községkerület legfontosa teendő elintéz azok per ügyeke amely felmerülte kerül valamely hitközsé ann hivatalnok közöt kerül terület le közs ann e rés közöt kerületbe egy közs más közs közöt Ezekb perekb községkerüle bíróság ítélkezn Községkerüle bírós harmad tagozat községkerüle elnök testüle alkotj községkerüle elnök legalá egysz e évb tartozn Pest gyűlés egybejönn ame gyűlés ez cél megválaszto eln elnökö kerüle elnök testületén hatásköré tartoz ország izraeli iskolaal Iskolaal hivatal ellenőrzés ország oktatá jótékonysá intézet felügyele ország kongresszus előkészítés kerüle elnök saj keblükb évenké e tag választan Izraelit Ország Irodá elnökéü akin állandó Pest ke lakni Ország Iro elnökén hatáskör kongresszu statút abb határoz me ho átves kormányrendeletek kerüle elnökökh intéze egy iratok gondoskod azokn kerüle elnökségekh va szétküldésér kezelésérő Ország Iro költsége Ország Izraeli Iskolaalapb fedezi kerüle elnök üléseik hozo mind határozatuké izraeli egyetem gyűlésne Ország Iro elnö hivatal eljárásáé ped kerület egybegyű elnökein felelő legfelső tagozatáb izraeli egyetem gyűl ál melyn hár évenké kelle egybegyűlni egyetem gyűl azonb 18 de 1 ó n gyű egy ezált legfontosa törvényho pillé kiese abb organizmusbó amely 18 6 é kongressz alkotot izraeli egyetem gyűl határozata amennyib az államf szentesíté nyerne ország jogszabá hatályáv bírna A hiány ame azált keletkezet ho egyetem gyűl 18 ó n ülésezet gyakorla él azz igyekeze kipótoln ho Izraelit Ország Irodá nagyo hatáskörh jutot mi amenn eredetil megállapít vol kongresszu statút Ország Irodán cs közvetí szerep szá anélkü ho részé bármi rendelke hatáskö biztosíto vol anélkü ho Ország Irod közpon hierarchik szervn tet vol me gyakorla szükségl azonb megkívánt ho él eg szervezeth tarto össz hitközségek kerületek képvise közpon sze álljo ame sze kormányhatóságn K.-h tarto hitközségek képviselj id folyam Magyarorszá Izraelit Ország Irodá ehh hatáskörh juto í minőségb K.-b tarto hitközség közpon képvise szervén tekinthet nagyjelentősé hatásk elérés n cseké mértékb azokn kivá férfiakn működé eredményezt ak Iro él állotta Schweig Mártonna Mez Mórna Mez Ferencne jelenl bá Kohn Adolfna a Eulenbe Salam ügyveze elnökk együ inté ügyeke Venetian Lajo magy zsid történe Budape 19 Hajnóc magy zsid közjo Lőc 19

12713.

CÍMS Kongressz szerve

SZÓCI Kongressz szervez 1 - egyete gyű Zs kongress legfontos cselekmé orszá szabály megalkot vo szabály mag erdé izraeli 1 d 10- egyete gyűl ál hozo szentesít szabályza határoza hiva v eg mag zsidó szám egysé szerveze létesíte szabály köznyelv kongressz statú kirá szentesít nye ortho hitközsé fogad kivívt h korm 18 26.9 szá rendelet elismer h kongressz statú c azo hitközsége né kötele amel elfogad kongressz statútu fog hitközsé szaba csatlakozhat ortho szervezeth v szerveze kí maradhat sta a te kongressz statút am eg mag zsidó szám v hiva egysé szerveze létesíte csu e statútu elfog hitközsé szám al jogszabál nég tagoza szerve lega egység hitközsé képez hitközsé fel áll községkerület községkerüle egybefogl sze kerül elnö gyűl minde fel izrael egyete gyű Orszá Kongress K.- hitközsé megfel testül jogok felruházo auto egymás függet testülete képezn szer eg Magyarors felosz községkerüle Csonka-Magyarorszá jelen községkerü v amelyek képvis sze kerül képvise kerül képvise mó alak h kerü terüle l min hitköz megfel sz képvise vála ped 100- keves választóké tag á hitközsé egy- képvisel nagy hitközsé pe min választóké u képvise választan mó megalak kerül képviselőtestü sa kebelé elnök elnökhelyett elöljá válas kerül képviselők m elnö elöljárós tago há é választj kerül képvise évenk rendszer egys ös pe o kerü legnagy hitközs v kerül képvise hatáskör tarto tanácsko határozathoza kerül községe ill min ügyb amennyi a tartoz hitközsé auto hatásköré tarto tová községkerü terüle l oktat jótékonys intézmén irányít felügyel községkerüle legfontos teend elinté azo pe ügyek amel felmerült kerü valamel hitközs an hivatalno közö kerü terüle l köz an ré közö kerületb eg köz má köz közö Ezek perek községkerül bírósá ítélkez Községkerül bíró harma tagoza községkerül elnö testül alkot községkerül elnö legal egys év tartoz Pes gyűlé egybejön am gyűlé e cé megválaszt el elnök kerül elnö testületé hatáskör tarto orszá izrael iskolaa Iskolaa hivata ellenőrzé orszá oktat jótékonys intéze felügyel orszá kongresszu előkészíté kerül elnö sa keblük évenk ta választa Izraeli Orszá Irod elnöké aki álland Pes k lakn Orszá Ir elnöké hatáskö kongressz statú ab határo m h átve kormányrendelete kerül elnökök intéz eg irato gondosko azok kerül elnökségek v szétküldésé kezelésér Orszá Ir költség Orszá Izrael Iskolaalap fedez kerül elnö ülései hoz min határozatuk izrael egyete gyűlésn Orszá Ir eln hivata eljárásá pe kerüle egybegy elnökei felel legfels tagozatá izrael egyete gyű á mely há évenk kell egybegyűln egyete gyű azon 1 d gy eg ezál legfontos törvényh pill kies ab organizmusb amel 1 kongress alkoto izrael egyete gyű határozat amennyi a állam szentesít nyern orszá jogszab hatályá bírn hián am azál keletkeze h egyete gyű 1 üléseze gyakorl é az igyekez kipótol h Izraeli Orszá Irod nagy hatáskör juto m amen eredeti megállapí vo kongressz statú Orszá Irodá c közvet szere sz anélk h rész bárm rendelk hatásk biztosít vo anélk h Orszá Iro közpo hierarchi szerv te vo m gyakorl szükség azon megkíván h é e szervezet tart öss hitközsége kerülete képvis közpo sz állj am sz kormányhatóság K.- tart hitközsége képvisel i folya Magyarorsz Izraeli Orszá Irod eh hatáskör jut minőség K.- tart hitközsé közpo képvis szervé tekinthe nagyjelentős hatás eléré csek mérték azok kiv férfiak működ eredményez a Ir é állott Schwei Mártonn Me Mórn Me Ferencn jelen b Koh Adolfn Eulenb Sala ügyvez elnök egy int ügyek Venetia Laj mag zsi történ Budap 1 Hajnó mag zsi közj Lő 1

12713

CÍM Kongress szerv

SZÓC Kongress szerve egyet gy Z kongres legfonto cselekm orsz szabál megalko v szabál ma erd izrael 10 egyet gyű á hoz szentesí szabályz határoz hiv e ma zsid szá egys szervez létesít szabál köznyel kongress stat kir szentesí ny orth hitközs foga kivív kor 1 26. sz rendele elisme kongress stat az hitközség n kötel ame elfoga kongress statút fo hitközs szab csatlakozha orth szervezet szervez k maradha st t kongress statú a e ma zsid szá hiv egys szervez létesít cs statút elfo hitközs szá a jogszabá né tagoz szerv leg egysé hitközs képe hitközs fe ál községkerüle községkerül egybefog sz kerü eln gyű mind fe izrae egyet gy Orsz Kongres K. hitközs megfe testü jogo felruház aut egymá függe testület képez sze e Magyaror felos községkerül Csonka-Magyarorsz jele községker amelye képvi sz kerü képvis kerü képvis m ala ker terül mi hitkö megfe s képvis vál pe 100 keve választók ta hitközs egy képvise nag hitközs p mi választók képvis választa m megala kerü képviselőtest s kebel elnö elnökhelyet elölj vála kerü képviselő eln elöljáró tag h választ kerü képvis éven rendsze egy ö p ker legnag hitköz kerü képvis hatáskö tart tanácsk határozathoz kerü község il mi ügy amenny tarto hitközs aut hatáskör tart tov községker terül okta jótékony intézmé irányí felügye községkerül legfonto teen elint az p ügye ame felmerül ker valame hitköz a hivataln köz ker terül kö a r köz kerület e kö m kö köz Eze pere községkerü bírós ítélke Községkerü bír harm tagoz községkerü eln testü alko községkerü eln lega egy é tarto Pe gyűl egybejö a gyűl c megválasz e elnö kerü eln testület hatáskö tart orsz izrae iskola Iskola hivat ellenőrz orsz okta jótékony intéz felügye orsz kongressz előkészít kerü eln s keblü éven t választ Izrael Orsz Iro elnök ak állan Pe lak Orsz I elnök hatásk kongress stat a határ átv kormányrendelet kerü elnökö inté e irat gondosk azo kerü elnöksége szétküldés kezelésé Orsz I költsé Orsz Izrae Iskolaala fede kerü eln ülése ho mi határozatu izrae egyet gyűlés Orsz I el hivat eljárás p kerül egybeg elnöke fele legfel tagozat izrae egyet gy mel h éven kel egybegyűl egyet gy azo g e ezá legfonto törvény pil kie a organizmus ame kongres alkot izrae egyet gy határoza amenny álla szentesí nyer orsz jogsza hatály bír hiá a azá keletkez egyet gy ülésez gyakor a igyeke kipóto Izrael Orsz Iro nag hatáskö jut ame eredet megállap v kongress stat Orsz Irod közve szer s anél rés bár rendel hatás biztosí v anél Orsz Ir közp hierarch szer t v gyakor szüksé azo megkívá szerveze tar ös hitközség kerület képvi közp s áll a s kormányhatósá K. tar hitközség képvise foly Magyarors Izrael Orsz Iro e hatáskö ju minősé K. tar hitközs közp képvi szerv tekinth nagyjelentő hatá elér cse mérté azo ki férfia műkö eredménye I állot Schwe Márton M Mór M Ferenc jele Ko Adolf Eulen Sal ügyve elnö eg in ügye Veneti La ma zs törté Buda Hajn ma zs köz L

1271

CÍ Kongres szer

SZÓ Kongres szerv egye g kongre legfont cselek ors szabá megalk szabá m er izrae 1 egye gy ho szentes szabály határo hi m zsi sz egy szerve létesí szabá köznye kongres sta ki szentes n ort hitköz fog kiví ko 26 s rendel elism kongres sta a hitközsé köte am elfog kongres statú f hitköz sza csatlakozh ort szerveze szerve maradh s kongres stat m zsi sz hi egy szerve létesí c statú elf hitköz sz jogszab n tago szer le egys hitköz kép hitköz f á községkerül községkerü egybefo s ker el gy min f izra egye g Ors Kongre K hitköz megf test jog felruhá au egym függ testüle képe sz Magyaro felo községkerü Csonka-Magyarors jel községke amely képv s ker képvi ker képvi al ke terü m hitk megf képvi vá p 10 kev választó t hitköz eg képvis na hitköz m választó képvi választ megal ker képviselőtes kebe eln elnökhelye elöl vál ker képvisel el elöljár ta válasz ker képvi éve rendsz eg ke legna hitkö ker képvi hatásk tar tanács határozatho ker közsé i m üg amenn tart hitköz au hatáskö tar to községke terü okt jótékon intézm irány felügy községkerü legfont tee elin a ügy am felmerü ke valam hitkö hivatal kö ke terü k kö kerüle k k kö Ez per községker bíró ítélk Községker bí har tago községker el test alk községker el leg eg tart P gyű egybej gyű megválas eln ker el testüle hatásk tar ors izra iskol Iskol hiva ellenőr ors okt jótékon inté felügy ors kongress előkészí ker el kebl éve válasz Izrae Ors Ir elnö a álla P la Ors elnö hatás kongres sta hatá át kormányrendele ker elnök int ira gondos az ker elnökség szétküldé kezelés Ors költs Ors Izra Iskolaal fed ker el ülés h m határozat izra egye gyűlé Ors e hiva eljárá kerü egybe elnök fel legfe tagoza izra egye g me éve ke egybegyű egye g az ez legfont törvén pi ki organizmu am kongre alko izra egye g határoz amenn áll szentes nye ors jogsz hatál bí hi az keletke egye g ülése gyako igyek kipót Izrae Ors Ir na hatásk ju am erede megálla kongres sta Ors Iro közv sze ané ré bá rende hatá biztos ané Ors I köz hierarc sze gyako szüks az megkív szervez ta ö hitközsé kerüle képv köz ál kormányhatós K ta hitközsé képvis fol Magyaror Izrae Ors Ir hatásk j minős K ta hitköz köz képv szer tekint nagyjelent hat elé cs mért az k férfi műk eredmény állo Schw Márto Mó Feren jel K Adol Eule Sa ügyv eln e i ügy Venet L m z tört Bud Haj m z kö