13864.htm

CÍMSZÓ: Pesti Chevra Kadisa

SZÓCIKK: Pesti Chevra Kadisa. 1788-ban létesült, tehát 12 évvel a Pesti Izraelita Hitközség megalakulása előtt. Addig a pesti zsidók halottaikat Óbudán voltak kénytelenek eltemetni. 1788-ban Pest város tanácsa, a mai Ferdinánd-híd helyén ingyenes telket adott temetkezés céljaira s ezzel egyidejűleg kezdte meg működését a P.E temető 1808-ig állott fenn. Ekkor a hitközség megvásárolta a Lehel-utcai temető telkét, mely 1874-ig volt használatban. 1874-ben megnyílta Kerepesi-út melletti temető, amelybe ma már csak ritkán temet a Chevra. 1893-ban nyílt meg Rákoskeresztúron az új temető, melyben a mai napig körülbelül 100,000 sírhely van. A temetkezést a P. 30 alkalmazottja bonyolítja le. A temetések mintegy 70 százaléka ingyenes. Az utóbbi időben a temetések száma évente 2800-ra rúg. Ezen szám a háborús évek alatt 4500-ra emelkedett évente. A rákoskeresztúri temetőben van a hősi halottak parcellája 2000 sírhellyel. A temetkezésen kívül a P. tevékenysége szegények gyámolítására és emberbaráti intézmények létesítésére és fenntartására terjed ki. Néhai Kann Ármin nagyobb alapítványából 1869. létesítette a P. az Aggok házát, mely 1891. költözött saját díszes hajlékába. Ápoltjainak száma kb. 200. Ugyancsak a P. intézménye az 1910. Lajta Béla műépítész tervei szerint épült, Teles Ede művészi Mózes relief szobrával díszített Szeretetház, melyben felekezeti különbség nélkül 75 gyógyíthatatlan beteg nyer gondozást. A Szeretetház épületében van 1919 óta elhelyezve a 60 ágyas kitűnően felszerelt Szeretetkórház. 1923-ban nyitotta meg a P. a Szeretetház mellett a Felnőtt Vakok Otthonát, amelyben 75 felnőtt vakot ápolnak. 1918-ban kezdte építtetni a P. a Menedékházat, amelyet a forradalom kitörésekor kénytelen volt szükséglakások céljaira átengedni. A P. tagjainak száma 27,000. Évi költségvetése kb. 820,000 pengő. Vezetősége: a 250 tagból álló képviselőtestület, a 65 tagú választmány és az elöljáróság, melynek tagjai a következők: Adler Gyula elnök, Bródy József és Kramer Miksa alelnökök, Arányi Ignác királyi tanácsos, Breitner Lipót, Jánosi Engel Gyula udvari tanácsos és Fleischmann Sándor elöljárósági tagok. Igazgató főtitkár: Endrei S. Henrik dr.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3864. címszó a lexikon => 700. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13864.htm

CÍMSZÓ: Pesti Chevra Kadisa

SZÓCIKK: Pesti Chevra Kadisa. 1788-ban létesült, tehát 12 évvel a Pesti Izraelita Hitközség megalakulása előtt. Addig a pesti zsidók halottaikat Óbudán voltak kénytelenek eltemetni. 1788-ban Pest város tanácsa, a mai Ferdinánd-híd helyén ingyenes telket adott temetkezés céljaira s ezzel egyidejűleg kezdte meg működését a P.E temető 1808-ig állott fenn. Ekkor a hitközség megvásárolta a Lehel-utcai temető telkét, mely 1874-ig volt használatban. 1874-ben megnyílta Kerepesi-út melletti temető, amelybe ma már csak ritkán temet a Chevra. 1893-ban nyílt meg Rákoskeresztúron az új temető, melyben a mai napig körülbelül 100,000 sírhely van. A temetkezést a P. 30 alkalmazottja bonyolítja le. A temetések mintegy 70 százaléka ingyenes. Az utóbbi időben a temetések száma évente 2800-ra rúg. Ezen szám a háborús évek alatt 4500-ra emelkedett évente. A rákoskeresztúri temetőben van a hősi halottak parcellája 2000 sírhellyel. A temetkezésen kívül a P. tevékenysége szegények gyámolítására és emberbaráti intézmények létesítésére és fenntartására terjed ki. Néhai Kann Ármin nagyobb alapítványából 1869. létesítette a P. az Aggok házát, mely 1891. költözött saját díszes hajlékába. Ápoltjainak száma kb. 200. Ugyancsak a P. intézménye az 1910. Lajta Béla műépítész tervei szerint épült, Teles Ede művészi Mózes relief szobrával díszített Szeretetház, melyben felekezeti különbség nélkül 75 gyógyíthatatlan beteg nyer gondozást. A Szeretetház épületében van 1919 óta elhelyezve a 60 ágyas kitűnően felszerelt Szeretetkórház. 1923-ban nyitotta meg a P. a Szeretetház mellett a Felnőtt Vakok Otthonát, amelyben 75 felnőtt vakot ápolnak. 1918-ban kezdte építtetni a P. a Menedékházat, amelyet a forradalom kitörésekor kénytelen volt szükséglakások céljaira átengedni. A P. tagjainak száma 27,000. Évi költségvetése kb. 820,000 pengő. Vezetősége: a 250 tagból álló képviselőtestület, a 65 tagú választmány és az elöljáróság, melynek tagjai a következők: Adler Gyula elnök, Bródy József és Kramer Miksa alelnökök, Arányi Ignác királyi tanácsos, Breitner Lipót, Jánosi Engel Gyula udvari tanácsos és Fleischmann Sándor elöljárósági tagok. Igazgató főtitkár: Endrei S. Henrik dr.

13864.ht

CÍMSZÓ Pest Chevr Kadis

SZÓCIKK Pest Chevr Kadisa 1788-ba létesült tehá 1 évve Pest Izraelit Hitközsé megalakulás előtt Addi pest zsidó halottaika Óbudá volta kénytelene eltemetni 1788-ba Pes váro tanácsa ma Ferdinánd-hí helyé ingyene telke adot temetkezé céljair ezze egyidejűle kezdt me működésé P. temet 1808-i állot fenn Ekko hitközsé megvásárolt Lehel-utca temet telkét mel 1874-i vol használatban 1874-be megnyílt Kerepesi-ú mellett temető amelyb m má csa ritká teme Chevra 1893-ba nyíl me Rákoskeresztúro a ú temető melybe ma napi körülbelü 100,00 sírhel van temetkezés P 3 alkalmazottj bonyolítj le temetése minteg 7 százalék ingyenes A utóbb időbe temetése szám évent 2800-r rúg Eze szá háború éve alat 4500-r emelkedet évente rákoskeresztúr temetőbe va hős halotta parcelláj 200 sírhellyel temetkezése kívü P tevékenység szegénye gyámolításár é emberbarát intézménye létesítésér é fenntartásár terje ki Néha Kan Ármi nagyob alapítványábó 1869 létesített P a Aggo házát mel 1891 költözöt sajá dísze hajlékába Ápoltjaina szám kb 200 Ugyancsa P intézmény a 1910 Lajt Bél műépítés terve szerin épült Tele Ed művész Móze relie szobráva díszítet Szeretetház melybe felekezet különbsé nélkü 7 gyógyíthatatla bete nye gondozást Szeretethá épületébe va 191 ót elhelyezv 6 ágya kitűnőe felszerel Szeretetkórház 1923-ba nyitott me P Szeretethá mellet Felnőt Vako Otthonát amelybe 7 felnőt vako ápolnak 1918-ba kezdt építtetn P Menedékházat amelye forradalo kitöréseko kénytele vol szükséglakáso céljair átengedni P tagjaina szám 27,000 Év költségvetés kb 820,00 pengő Vezetősége 25 tagbó áll képviselőtestület 6 tag választmán é a elöljáróság melyne tagja következők Adle Gyul elnök Bród Józse é Krame Miks alelnökök Arány Igná király tanácsos Breitne Lipót János Enge Gyul udvar tanácso é Fleischman Sándo elöljáróság tagok Igazgat főtitkár Endre S Henri dr

13864.h

CÍMSZ Pes Chev Kadi

SZÓCIK Pes Chev Kadis 1788-b létesül teh évv Pes Izraeli Hitközs megalakulá előt Add pes zsid halottaik Óbud volt kénytelen eltemetn 1788-b Pe vár tanács m Ferdinánd-h hely ingyen telk ado temetkez céljai ezz egyidejűl kezd m működés P teme 1808- állo fen Ekk hitközs megvásárol Lehel-utc teme telké me 1874- vo használatba 1874-b megnyíl Kerepesi- mellet temet amely m cs ritk tem Chevr 1893-b nyí m Rákoskeresztúr temet melyb m nap körülbel 100,0 sírhe va temetkezé alkalmazott bonyolít l temetés minte százalé ingyene utób időb temetés szá éven 2800- rú Ez sz hábor év ala 4500- emelkede évent rákoskeresztú temetőb v hő halott parcellá 20 sírhellye temetkezés kív tevékenysé szegény gyámolításá emberbará intézmény létesítésé fenntartásá terj k Néh Ka Árm nagyo alapítványáb 186 létesítet Agg házá me 189 költözö saj dísz hajlékáb Ápoltjain szá k 20 Ugyancs intézmén 191 Laj Bé műépíté terv szeri épül Tel E művés Móz reli szobráv díszíte Szeretethá melyb felekeze különbs nélk gyógyíthatatl bet ny gondozás Szereteth épületéb v 19 ó elhelyez ágy kitűnő felszere Szeretetkórhá 1923-b nyitot m Szereteth melle Felnő Vak Otthoná amelyb felnő vak ápolna 1918-b kezd építtet Menedékháza amely forradal kitörések kénytel vo szükséglakás céljai átengedn tagjain szá 27,00 É költségveté k 820,0 peng Vezetőség 2 tagb ál képviselőtestüle ta választmá elöljárósá melyn tagj következő Adl Gyu elnö Bró Józs Kram Mik alelnökö Arán Ign királ tanácso Breitn Lipó Jáno Eng Gyu udva tanács Fleischma Sánd elöljárósá tago Igazga főtitká Endr Henr d

13864.

CÍMS Pe Che Kad

SZÓCI Pe Che Kadi 1788- létesü te év Pe Izrael Hitköz megalakul elő Ad pe zsi halottai Óbu vol kénytele eltemet 1788- P vá tanác Ferdinánd- hel ingye tel ad temetke célja ez egyidejű kez működé tem 1808 áll fe Ek hitköz megvásáro Lehel-ut tem telk m 1874 v használatb 1874- megnyí Kerepesi melle teme amel c rit te Chev 1893- ny Rákoskeresztú teme mely na körülbe 100, sírh v temetkez alkalmazot bonyolí temeté mint százal ingyen utó idő temeté sz éve 2800 r E s hábo é al 4500 emelked éven rákoskereszt temető h halot parcell 2 sírhelly temetkezé kí tevékenys szegén gyámolítás emberbar intézmén létesítés fenntartás ter Né K Ár nagy alapítványá 18 létesíte Ag ház m 18 költöz sa dís hajléká Ápoltjai sz 2 Ugyanc intézmé 19 La B műépít ter szer épü Te művé Mó rel szobrá díszít Szereteth mely felekez különb nél gyógyíthatat be n gondozá Szeretet épületé 1 elhelye ág kitűn felszer Szeretetkórh 1923- nyito Szeretet mell Feln Va Otthon amely feln va ápoln 1918- kez építte Menedékház amel forrada kitörése kényte v szükséglaká célja átenged tagjai sz 27,0 költségvet 820, pen Vezetősé tag á képviselőtestül t választm elöljárós mely tag következ Ad Gy eln Br Józ Kra Mi alelnök Ará Ig kirá tanács Breit Lip Ján En Gy udv tanác Fleischm Sán elöljárós tag Igazg főtitk End Hen

13864

CÍM P Ch Ka

SZÓC P Ch Kad 1788 létes t é P Izrae Hitkö megalaku el A p zs halotta Ób vo kénytel elteme 1788 v taná Ferdinánd he ingy te a temetk célj e egyidej ke működ te 180 ál f E hitkö megvásár Lehel-u te tel 187 használat 1874 megny Kerepes mell tem ame ri t Che 1893 n Rákoskereszt tem mel n körülb 100 sír temetke alkalmazo bonyol temet min száza ingye ut id temet s év 280 háb a 450 emelke éve rákoskeresz temet halo parcel sírhell temetkez k tevékeny szegé gyámolítá emberba intézmé létesíté fenntartá te N Á nag alapítvány 1 létesít A há 1 költö s dí hajlék Ápoltja s Ugyan intézm 1 L műépí te sze ép T műv M re szobr díszí Szeretet mel feleke külön né gyógyíthata b gondoz Szerete épület elhely á kitű felsze Szeretetkór 1923 nyit Szerete mel Fel V Ottho amel fel v ápol 1918 ke építt Menedékhá ame forrad kitörés kényt szükséglak célj átenge tagja s 27, költségve 820 pe Vezetős ta képviselőtestü választ elöljáró mel ta követke A G el B Jó Kr M alelnö Ar I kir tanác Brei Li Já E G ud taná Fleisch Sá elöljáró ta Igaz főtit En He

1386

CÍ C K

SZÓ C Ka 178 léte Izra Hitk megalak e z halott Ó v kényte eltem 178 tan Ferdinán h ing t temet cél egyide k műkö t 18 á hitk megvásá Lehel- t te 18 használa 187 megn Kerepe mel te am r Ch 189 Rákoskeresz te me körül 10 sí temetk alkalmaz bonyo teme mi száz ingy u i teme é 28 há 45 emelk év rákoskeres teme hal parce sírhel temetke tevéken szeg gyámolít emberb intézm létesít fenntart t na alapítván létesí h költ d hajlé Ápoltj Ugya intéz műép t sz é mű r szob dísz Szerete me felek külö n gyógyíthat gondo Szeret épüle elhel kit felsz Szeretetkó 192 nyi Szeret me Fe Otth ame fe ápo 191 k épít Menedékh am forra kitöré kény szükségla cél áteng tagj 27 költségv 82 p Vezető t képviselőtest válasz elöljár me t követk e J K aleln A ki taná Bre L J u tan Fleisc S elöljár t Iga főti E H