13944.htm

CÍMSZÓ: Polnay

SZEMÉLYNÉV: Polnay Jenő

SZÓCIKK: Polnay Jenő (tiszasülyi), közgazdász és volt miniszter, szül. Tiszasülyön 1873 aug. Debrecenben tanult s u.o. járt a jogakadémiára is, de ezt nemsokára kereskedelmi tanulmányokkal cserélte fel, amelyeket Morvaországban folytatott. Tanulmányainak befejezése után az erdőgazdaság és fatermelés iránt érdeklődött. Szerkesztette a Faipari és Fakereskedelmi Értesítőt, majd a két nyelven megjelent Faügyi Szemlét és sok értékes szakcikkel gazdagította a szakirodalmat. Előbb az Erdélyi Erdőipar Rt. kiviteli üzletének volt vezetője, később a magyar fakivitel érdekében a Groedel-Testvérek Gőzhajózási Rt.-ot szervezte Londonban s egyúttal a nevezett rt. igazgatója lett. Utóbb az Adria Tengerhajózási Rt. igazgatója volt Fiúméban, majd annak vezérigazgatója Budapesten. Megalapította az Atlantica-Trust-öt, melynek elnöke lett. E vállalatába számos más, általa létrehozott ipari vállalatot kapcsolt be. 1919-ben az első Friedrich-kormánynak rövid ideig kereskedelmi minisztere volt s ugyanazon időben jelentékeny szerepet töltött be a felekezeti életben. Elnöke volt a Joint magyarországi bizottságának és e működése kapcsán a zsidó kórház magas nívón álló Röntgen-laboratóriumának felszerelése is létrejött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3944. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13944.htm

CÍMSZÓ: Polnay

SZEMÉLYNÉV: Polnay Jenő

SZÓCIKK: Polnay Jenő tiszasülyi , közgazdász és volt miniszter, szül. Tiszasülyön 1873 aug. Debrecenben tanult s u.o. járt a jogakadémiára is, de ezt nemsokára kereskedelmi tanulmányokkal cserélte fel, amelyeket Morvaországban folytatott. Tanulmányainak befejezése után az erdőgazdaság és fatermelés iránt érdeklődött. Szerkesztette a Faipari és Fakereskedelmi Értesítőt, majd a két nyelven megjelent Faügyi Szemlét és sok értékes szakcikkel gazdagította a szakirodalmat. Előbb az Erdélyi Erdőipar Rt. kiviteli üzletének volt vezetője, később a magyar fakivitel érdekében a Groedel-Testvérek Gőzhajózási Rt.-ot szervezte Londonban s egyúttal a nevezett rt. igazgatója lett. Utóbb az Adria Tengerhajózási Rt. igazgatója volt Fiúméban, majd annak vezérigazgatója Budapesten. Megalapította az Atlantica-Trust-öt, melynek elnöke lett. E vállalatába számos más, általa létrehozott ipari vállalatot kapcsolt be. 1919-ben az első Friedrich-kormánynak rövid ideig kereskedelmi minisztere volt s ugyanazon időben jelentékeny szerepet töltött be a felekezeti életben. Elnöke volt a Joint magyarországi bizottságának és e működése kapcsán a zsidó kórház magas nívón álló Röntgen-laboratóriumának felszerelése is létrejött.

13944.ht

CÍMSZÓ Polna

SZEMÉLYNÉV Polna Jen

SZÓCIKK Polna Jen tiszasüly közgazdás é vol miniszter szül Tiszasülyö 187 aug Debrecenbe tanul u.o jár jogakadémiár is d ez nemsokár kereskedelm tanulmányokka cserélt fel amelyeke Morvaországba folytatott Tanulmányaina befejezés utá a erdőgazdasá é fatermelé irán érdeklődött Szerkesztett Faipar é Fakereskedelm Értesítőt maj ké nyelve megjelen Faügy Szemlé é so értéke szakcikke gazdagított szakirodalmat Előb a Erdély Erdőipa Rt kivitel üzleténe vol vezetője későb magya fakivite érdekébe Groedel-Testvére Gőzhajózás Rt.-o szervezt Londonba egyútta nevezet rt igazgatój lett Utób a Adri Tengerhajózás Rt igazgatój vol Fiúméban maj anna vezérigazgatój Budapesten Megalapított a Atlantica-Trust-öt melyne elnök lett vállalatáb számo más által létrehozot ipar vállalato kapcsol be 1919-be a els Friedrich-kormányna rövi idei kereskedelm miniszter vol ugyanazo időbe jelentéken szerepe töltöt b felekezet életben Elnök vol Join magyarország bizottságána é működés kapcsá zsid kórhá maga nívó áll Röntgen-laboratóriumána felszerelés i létrejött

13944.h

CÍMSZ Poln

SZEMÉLYNÉ Poln Je

SZÓCIK Poln Je tiszasül közgazdá vo miniszte szü Tiszasüly 18 au Debrecenb tanu u. já jogakadémiá i e nemsoká kereskedel tanulmányokk cserél fe amelyek Morvaországb folytatot Tanulmányain befejezé ut erdőgazdas fatermel irá érdeklődöt Szerkesztet Faipa Fakereskedel Értesítő ma k nyelv megjele Faüg Szeml s érték szakcikk gazdagítot szakirodalma Elő Erdél Erdőip R kivite üzletén vo vezetőj késő magy fakivit érdekéb Groedel-Testvér Gőzhajózá Rt.- szervez Londonb egyútt neveze r igazgató let Utó Adr Tengerhajózá R igazgató vo Fiúméba ma ann vezérigazgató Budapeste Megalapítot Atlantica-Trust-ö melyn elnö let vállalatá szám má álta létrehozo ipa vállalat kapcso b 1919-b el Friedrich-kormányn röv ide kereskedel miniszte vo ugyanaz időb jelentéke szerep töltö felekeze életbe Elnö vo Joi magyarorszá bizottságán működé kapcs zsi kórh mag nív ál Röntgen-laboratóriumán felszerelé létrejöt

13944.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol J

SZÓCI Pol J tiszasü közgazd v miniszt sz Tiszasül 1 a Debrecen tan u j jogakadémi nemsok kereskede tanulmányok cseré f amelye Morvaország folytato Tanulmányai befejez u erdőgazda faterme ir érdeklődö Szerkeszte Faip Fakereskede Értesít m nyel megjel Faü Szem érté szakcik gazdagíto szakirodalm El Erdé Erdői kivit üzleté v vezető kés mag fakivi érdeké Groedel-Testvé Gőzhajóz Rt. szerve London egyút nevez igazgat le Ut Ad Tengerhajóz igazgat v Fiúméb m an vezérigazgat Budapest Megalapíto Atlantica-Trust- mely eln le vállalat szá m ált létrehoz ip vállala kapcs 1919- e Friedrich-kormány rö id kereskede miniszt v ugyana idő jelenték szere tölt felekez életb Eln v Jo magyarorsz bizottságá működ kapc zs kór ma ní á Röntgen-laboratóriumá felszerel létrejö

13944

CÍM Po

SZEMÉLY Po

SZÓC Po tiszas közgaz minisz s Tiszasü Debrece ta jogakadém nemso keresked tanulmányo cser amely Morvaorszá folytat Tanulmánya befeje erdőgazd faterm i érdeklőd Szerkeszt Fai Fakeresked Értesí nye megje Fa Sze ért szakci gazdagít szakirodal E Erd Erdő kivi üzlet vezet ké ma fakiv érdek Groedel-Testv Gőzhajó Rt szerv Londo egyú neve igazga l U A Tengerhajó igazga Fiúmé a vezérigazga Budapes Megalapít Atlantica-Trust mel el l vállala sz ál létreho i vállal kapc 1919 Friedrich-kormán r i keresked minisz ugyan id jelenté szer töl feleke élet El J magyarors bizottság műkö kap z kó m n Röntgen-laboratórium felszere létrej

1394

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ P tisza közga minis Tiszas Debrec t jogakadé nems kereske tanulmány cse amel Morvaorsz folyta Tanulmány befej erdőgaz fater érdeklő Szerkesz Fa Fakereske Értes ny megj F Sz ér szakc gazdagí szakiroda Er Erd kiv üzle veze k m faki érde Groedel-Test Gőzhaj R szer Lond egy nev igazg Tengerhaj igazg Fiúm vezérigazg Budape Megalapí Atlantica-Trus me e vállal s á létreh válla kap 191 Friedrich-kormá kereske minis ugya i jelent sze tö felek éle E magyaror bizottsá műk ka k Röntgen-laboratóriu felszer létre