13950.htm

CÍMSZÓ: Pongrácz

SZEMÉLYNÉV: Pongrácz Siegfried

SZÓCIKK: Pongrácz D. Szigfrid, szobrász, szül. Brünnben 1872., megh. 1929. A bécsi akadémián tanult. 1894-ben Budapestre költözött és felvette a magyar honosságot. A Műcsarnok 1897-iki tavaszi kiállításán szerepelt először Vízözön c. domborművével. Dekoratív szobrokat mintázott a budai királyi palota, az Osztrák-Magyar Bank palotája és a Corvin-áruház számára. A Tréfa c. apró finom bronzszobra és Elégia c. nagy női aktja a Szépműv. Múzeumban van. Sok arcképszobrot is mintázott (Tisza István gróf, Pécsi Erzsi, stb.). Margó Edével együtt alkotta meg az aradi és debreceni Kossuth-szobrot. Az 1914-iki Munkácsi szobor pályázaton pályaterve különös figyelemben részesült és a szűkebb pályázatra fölszólított négy művész egyike lett. 1921-ben a Műcsarnok kiállításán megnyerte a Lipótvárosi Kaszinó díját és a Halmos-díjat. Több síremléket is készített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3950. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13950.htm

CÍMSZÓ: Pongrácz

SZEMÉLYNÉV: Pongrácz Siegfried

SZÓCIKK: Pongrácz D. Szigfrid, szobrász, szül. Brünnben 1872., megh. 1929. A bécsi akadémián tanult. 1894-ben Budapestre költözött és felvette a magyar honosságot. A Műcsarnok 1897-iki tavaszi kiállításán szerepelt először Vízözön c. domborművével. Dekoratív szobrokat mintázott a budai királyi palota, az Osztrák-Magyar Bank palotája és a Corvin-áruház számára. A Tréfa c. apró finom bronzszobra és Elégia c. nagy női aktja a Szépműv. Múzeumban van. Sok arcképszobrot is mintázott Tisza István gróf, Pécsi Erzsi, stb. . Margó Edével együtt alkotta meg az aradi és debreceni Kossuth-szobrot. Az 1914-iki Munkácsi szobor pályázaton pályaterve különös figyelemben részesült és a szűkebb pályázatra fölszólított négy művész egyike lett. 1921-ben a Műcsarnok kiállításán megnyerte a Lipótvárosi Kaszinó díját és a Halmos-díjat. Több síremléket is készített.

13950.ht

CÍMSZÓ Pongrác

SZEMÉLYNÉV Pongrác Siegfrie

SZÓCIKK Pongrác D Szigfrid szobrász szül Brünnbe 1872. megh 1929 bécs akadémiá tanult 1894-be Budapestr költözöt é felvett magya honosságot Műcsarno 1897-ik tavasz kiállításá szerepel előszö Vízözö c domborművével Dekoratí szobroka mintázot buda király palota a Osztrák-Magya Ban palotáj é Corvin-áruhá számára Tréf c apr fino bronzszobr é Elégi c nag nő aktj Szépműv Múzeumba van So arcképszobro i mintázot Tisz Istvá gróf Pécs Erzsi stb Marg Edéve együt alkott me a arad é debrecen Kossuth-szobrot A 1914-ik Munkács szobo pályázato pályaterv különö figyelembe részesül é szűkeb pályázatr fölszólítot nég művés egyik lett 1921-be Műcsarno kiállításá megnyert Lipótváros Kaszin díjá é Halmos-díjat Töb síremléke i készített

13950.h

CÍMSZ Pongrá

SZEMÉLYNÉ Pongrá Siegfri

SZÓCIK Pongrá Szigfri szobrás szü Brünnb 1872 meg 192 béc akadémi tanul 1894-b Budapest költözö felvet magy honosságo Műcsarn 1897-i tavas kiállítás szerepe elősz Vízöz domborművéve Dekorat szobrok mintázo bud királ palot Osztrák-Magy Ba palotá Corvin-áruh számár Tré ap fin bronzszob Elég na n akt Szépmű Múzeumb va S arcképszobr mintázo Tis Istv gró Péc Erzs st Mar Edév együ alkot m ara debrece Kossuth-szobro 1914-i Munkác szob pályázat pályater külön figyelemb részesü szűke pályázat fölszólíto né művé egyi let 1921-b Műcsarn kiállítás megnyer Lipótváro Kaszi díj Halmos-díja Tö síremlék készítet

13950.

CÍMS Pongr

SZEMÉLYN Pongr Siegfr

SZÓCI Pongr Szigfr szobrá sz Brünn 187 me 19 bé akadém tanu 1894- Budapes költöz felve mag honosság Műcsar 1897- tava kiállítá szerep elős Vízö domborművév Dekora szobro mintáz bu kirá palo Osztrák-Mag B palot Corvin-áru számá Tr a fi bronzszo Elé n ak Szépm Múzeum v arcképszob mintáz Ti Ist gr Pé Erz s Ma Edé egy alko ar debrec Kossuth-szobr 1914- Munká szo pályáza pályate külö figyelem részes szűk pályáza fölszólít n műv egy le 1921- Műcsar kiállítá megnye Lipótvár Kasz dí Halmos-díj T síremlé készíte

13950

CÍM Pong

SZEMÉLY Pong Siegf

SZÓC Pong Szigf szobr s Brün 18 m 1 b akadé tan 1894 Budape költö felv ma honossá Műcsa 1897 tav kiállít szere elő Víz domborművé Dekor szobr mintá b kir pal Osztrák-Ma palo Corvin-ár szám T f bronzsz El a Szép Múzeu arcképszo mintá T Is g P Er M Ed eg alk a debre Kossuth-szob 1914 Munk sz pályáz pályat kül figyele része szű pályáz fölszólí mű eg l 1921 Műcsa kiállít megny Lipótvá Kas d Halmos-dí síreml készít

1395

CÍ Pon

SZEMÉL Pon Sieg

SZÓ Pon Szig szob Brü 1 akad ta 189 Budap költ fel m honoss Műcs 189 ta kiállí szer el Ví domborműv Deko szob mint ki pa Osztrák-M pal Corvin-á szá bronzs E Szé Múze arcképsz mint I E E e al debr Kossuth-szo 191 Mun s pályá pálya kü figyel rész sz pályá fölszól m e 192 Műcs kiállí megn Lipótv Ka Halmos-d sírem készí