14332.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Zsigmond

SZÓCIKK: "Schlesinger Zsigmond, író, szül. Vágújhelyen, más adat szerint Pozsonyban 1832 jún. 15., megh. Bécsben 1918 márc. 7. Ifjúságáról keveset tudunk, de 1856. a Pest-Ofener-Zeitungnak munkatársa volt, majd a bécsi Morgenpost és 1866. a Neues Wiener Tagblatt tárcaírója lett. Emellett állandóan írt színdarabokat és drámai költeményeket. Ezek: Mit der Feder (1860); Die Gustel von Blasewitz (1861); Der Hausspion (vigj. 1861); Ein Opfer der Wissenschaft (1861);Ein Opfer der Patienten ; Die Schraube des Glückes; Eine moralische Ohrfeige, valamennyi a Burg- és Carltheaterben, továbbá Auf der Ministerbank : Mein Sohn ; Frau Sonne (1864-1867), Das Madel aus dem Volke; Ein Iiberaler Kandidat ;Das Endevor dem Aufang; Die Schwestern von Rudolfstadt; Das Trauerspiel des Kindes; Zahlen beweisen, Sie u. ihr Buch (1903) mind későbbi darabjai. Nagysikerű vígjátékai összegyűjtve Original-Lustspiel címen (1863) jelentek meg. Kortársai ötletességéért, szellemességéért és kitűnő stílusáért igen nagyra becsülték. S. a bécsi újságírók vezető egyénisége volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4332. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14332.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Zsigmond

SZÓCIKK: Schlesinger Zsigmond, író, szül. Vágújhelyen, más adat szerint Pozsonyban 1832 jún. 15., megh. Bécsben 1918 márc. 7. Ifjúságáról keveset tudunk, de 1856. a Pest-Ofener-Zeitungnak munkatársa volt, majd a bécsi Morgenpost és 1866. a Neues Wiener Tagblatt tárcaírója lett. Emellett állandóan írt színdarabokat és drámai költeményeket. Ezek: Mit der Feder 1860 ; Die Gustel von Blasewitz 1861 ; Der Hausspion vigj. 1861 ; Ein Opfer der Wissenschaft 1861 ;Ein Opfer der Patienten ; Die Schraube des Glückes; Eine moralische Ohrfeige, valamennyi a Burg- és Carltheaterben, továbbá Auf der Ministerbank : Mein Sohn ; Frau Sonne 1864-1867 , Das Madel aus dem Volke; Ein Iiberaler Kandidat ;Das Endevor dem Aufang; Die Schwestern von Rudolfstadt; Das Trauerspiel des Kindes; Zahlen beweisen, Sie u. ihr Buch 1903 mind későbbi darabjai. Nagysikerű vígjátékai összegyűjtve Original-Lustspiel címen 1863 jelentek meg. Kortársai ötletességéért, szellemességéért és kitűnő stílusáért igen nagyra becsülték. S. a bécsi újságírók vezető egyénisége volt.

14332.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Zsigmon

SZÓCIKK Schlesinge Zsigmond író szül Vágújhelyen má ada szerin Pozsonyba 183 jún 15. megh Bécsbe 191 márc 7 Ifjúságáró kevese tudunk d 1856 Pest-Ofener-Zeitungna munkatárs volt maj bécs Morgenpos é 1866 Neue Wiene Tagblat tárcaírój lett Emellet állandóa ír színdaraboka é dráma költeményeket Ezek Mi de Fede 186 Di Guste vo Blasewit 186 De Hausspio vigj 186 Ei Opfe de Wissenschaf 186 ;Ei Opfe de Patiente Di Schraub de Glückes Ein moralisch Ohrfeige valamenny Burg é Carltheaterben tovább Au de Ministerban Mei Soh Fra Sonn 1864-186 Da Made au de Volke Ei Iiberale Kandida ;Da Endevo de Aufang Di Schwester vo Rudolfstadt Da Trauerspie de Kindes Zahle beweisen Si u ih Buc 190 min később darabjai Nagysiker vígjátéka összegyűjtv Original-Lustspie címe 186 jelente meg Kortársa ötletességéért szellemességéér é kitűn stílusáér ige nagyr becsülték S bécs újságíró vezet egyéniség volt

14332.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Zsigmo

SZÓCIK Schlesing Zsigmon ír szü Vágújhelye m ad szeri Pozsonyb 18 jú 15 meg Bécsb 19 már Ifjúságár keves tudun 185 Pest-Ofener-Zeitungn munkatár vol ma béc Morgenpo 186 Neu Wien Tagbla tárcaíró let Emelle állandó í színdarabok drám költeményeke Eze M d Fed 18 D Gust v Blasewi 18 D Hausspi vig 18 E Opf d Wissenscha 18 ;E Opf d Patient D Schrau d Glücke Ei moralisc Ohrfeig valamenn Bur Carltheaterbe továb A d Ministerba Me So Fr Son 1864-18 D Mad a d Volk E Iiberal Kandid ;D Endev d Aufan D Schweste v Rudolfstad D Trauerspi d Kinde Zahl beweise S i Bu 19 mi későb darabja Nagysike vígjáték összegyűjt Original-Lustspi cím 18 jelent me Kortárs ötletességéér szellemességéé kitű stílusáé ig nagy becsülté béc újságír veze egyénisé vol

14332.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Zsigm

SZÓCI Schlesin Zsigmo í sz Vágújhely a szer Pozsony 1 j 1 me Bécs 1 má Ifjúságá keve tudu 18 Pest-Ofener-Zeitung munkatá vo m bé Morgenp 18 Ne Wie Tagbl tárcaír le Emell álland színdarabo drá költemények Ez Fe 1 Gus Blasew 1 Haussp vi 1 Op Wissensch 1 ; Op Patien Schra Glück E moralis Ohrfei valamen Bu Carltheaterb tová Ministerb M S F So 1864-1 Ma Vol Iibera Kandi ; Ende Aufa Schwest Rudolfsta Trauersp Kind Zah beweis B 1 m késő darabj Nagysik vígjáté összegyűj Original-Lustsp cí 1 jelen m Kortár ötletességéé szellemességé kit stílusá i nag becsült bé újságí vez egyénis vo

14332

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi Zsig

SZÓC Schlesi Zsigm s Vágújhel sze Pozson m Béc m Ifjúság kev tud 1 Pest-Ofener-Zeitun munkat v b Morgen 1 N Wi Tagb tárcaí l Emel állan színdarab dr költeménye E F Gu Blase Hauss v O Wissensc O Patie Schr Glüc morali Ohrfe valame B Carltheater tov Minister S 1864- M Vo Iiber Kand End Auf Schwes Rudolfst Trauers Kin Za bewei kés darab Nagysi vígját összegyű Original-Lusts c jele Kortá ötletességé szellemesség ki stílus na becsül b újság ve egyéni v

1433

CÍ Schles

SZEMÉL Schles Zsi

SZÓ Schles Zsig Vágújhe sz Pozso Bé Ifjúsá ke tu Pest-Ofener-Zeitu munka Morge W Tag tárca Eme álla színdara d költemény G Blas Haus Wissens Pati Sch Glü moral Ohrf valam Carltheate to Ministe 1864 V Iibe Kan En Au Schwe Rudolfs Trauer Ki Z bewe ké dara Nagys vígjá összegy Original-Lust jel Kort ötletesség szellemessé k stílu n becsü újsá v egyén