14371.htm

CÍMSZÓ: Schwab

SZEMÉLYNÉV: Schwab Oroszlán (LöW)

SZÓCIKK: Schwab Löw, pesti főrabbi, szül. Kruknauban (Morvaország) 1794 márc. 11., megh. Budapesten 1857 ápr. 3. Tanítványa vol, Nikolsburgban R. Benet Mordechainak, majd Szófer Mózesnak Pozsonyban. Egymásután lett rabbi Gewitschben, Prossnitzban és 1836. Budapesten. Nagy műveltségű, amellett a hagyományokhoz szigorúan ragaszkodó tudós volt. Felsőbb matematikával és filozófiával is foglalkozott. Mint teológus konzervatív volt. A szertartásban csak éppen annyi reformot engedélyezett, amennyi elkerülhetetlenül szükséges volt. Az első rabbi volt Morvaországban, aki irodalmi német nyelven prédikált és aki az esketési szertartást templomban végezte. Rövid pesti működése alatt megalapozta a zsidó kórházat és a dohány-utcai templomot. Jelentékeny része volt a zsidó emancipációs törekvésekben s e tekintetben publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Petíciót nyújtott be a vidéki zsidóság nevében az országgyűléshez és a támadásokat külön iratban azonnal megcáfolta. Egyik vallás-erkölcstani pedagógiai müve félszázadon át nagyon népszerű volt: Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra az iskolából kilépő izraelita ifiúságnak ajándék gyanánt (1846, németül is). Több hitszónoklata is megjelent, így a szegedi templom felszentelést beszéde : Das Gotteshaus und die Himmelspforte c. (1846). S.-nak nagy része van a Magyar Izraelita Kézmű és Földimívelő Egylet létrehozásában és a reformtörekvések mérséklésében. Amint a zsidóságnak, úgy az egész magyarságnak is lelkes szószólója volt a szabadságharc alatt és után. Ezért 1849. letartóztatták és 12 hétig fogságban tartották az Újépületben. Vallásossága, műveltsége, kitűnő or-ganizáló képessége és főpapi magatartása következtében nagy tiszteletnek örvendett országszerte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4371. címszó a lexikon => 776. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14371.htm

CÍMSZÓ: Schwab

SZEMÉLYNÉV: Schwab Oroszlán LöW

SZÓCIKK: Schwab Löw, pesti főrabbi, szül. Kruknauban Morvaország 1794 márc. 11., megh. Budapesten 1857 ápr. 3. Tanítványa vol, Nikolsburgban R. Benet Mordechainak, majd Szófer Mózesnak Pozsonyban. Egymásután lett rabbi Gewitschben, Prossnitzban és 1836. Budapesten. Nagy műveltségű, amellett a hagyományokhoz szigorúan ragaszkodó tudós volt. Felsőbb matematikával és filozófiával is foglalkozott. Mint teológus konzervatív volt. A szertartásban csak éppen annyi reformot engedélyezett, amennyi elkerülhetetlenül szükséges volt. Az első rabbi volt Morvaországban, aki irodalmi német nyelven prédikált és aki az esketési szertartást templomban végezte. Rövid pesti működése alatt megalapozta a zsidó kórházat és a dohány-utcai templomot. Jelentékeny része volt a zsidó emancipációs törekvésekben s e tekintetben publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Petíciót nyújtott be a vidéki zsidóság nevében az országgyűléshez és a támadásokat külön iratban azonnal megcáfolta. Egyik vallás-erkölcstani pedagógiai müve félszázadon át nagyon népszerű volt: Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra az iskolából kilépő izraelita ifiúságnak ajándék gyanánt 1846, németül is . Több hitszónoklata is megjelent, így a szegedi templom felszentelést beszéde : Das Gotteshaus und die Himmelspforte c. 1846 . S.-nak nagy része van a Magyar Izraelita Kézmű és Földimívelő Egylet létrehozásában és a reformtörekvések mérséklésében. Amint a zsidóságnak, úgy az egész magyarságnak is lelkes szószólója volt a szabadságharc alatt és után. Ezért 1849. letartóztatták és 12 hétig fogságban tartották az Újépületben. Vallásossága, műveltsége, kitűnő or-ganizáló képessége és főpapi magatartása következtében nagy tiszteletnek örvendett országszerte.

14371.ht

CÍMSZÓ Schwa

SZEMÉLYNÉV Schwa Oroszlá Lö

SZÓCIKK Schwa Löw pest főrabbi szül Kruknauba Morvaorszá 179 márc 11. megh Budapeste 185 ápr 3 Tanítvány vol Nikolsburgba R Bene Mordechainak maj Szófe Mózesna Pozsonyban Egymásutá let rabb Gewitschben Prossnitzba é 1836 Budapesten Nag műveltségű amellet hagyományokho szigorúa ragaszkod tudó volt Felsőb matematikáva é filozófiáva i foglalkozott Min teológu konzervatí volt szertartásba csa éppe anny reformo engedélyezett amenny elkerülhetetlenü szüksége volt A els rabb vol Morvaországban ak irodalm néme nyelve prédikál é ak a esketés szertartás templomba végezte Rövi pest működés alat megalapozt zsid kórháza é dohány-utca templomot Jelentéken rész vol zsid emancipáció törekvésekbe tekintetbe publicisztika tevékenysége i fejtet ki Petíció nyújtot b vidék zsidósá nevébe a országgyűléshe é támadásoka külö iratba azonna megcáfolta Egyi vallás-erkölcstan pedagógia müv félszázado á nagyo népszer volt Emlékezteté vallásba nyer oktatásr a iskolábó kilép izraelit ifiúságna ajándé gyanán 1846 németü i Töb hitszónoklat i megjelent íg szeged templo felszentelés beszéd Da Gotteshau un di Himmelspfort c 184 S.-na nag rész va Magya Izraelit Kézm é Földimível Egyle létrehozásába é reformtörekvése mérséklésében Amin zsidóságnak úg a egés magyarságna i lelke szószólój vol szabadsághar alat é után Ezér 1849 letartóztattá é 1 héti fogságba tartottá a Újépületben Vallásossága műveltsége kitűn or-ganizál képesség é főpap magatartás következtébe nag tiszteletne örvendet országszerte

14371.h

CÍMSZ Schw

SZEMÉLYNÉ Schw Oroszl L

SZÓCIK Schw Lö pes főrabb szü Kruknaub Morvaorsz 17 már 11 meg Budapest 18 áp Tanítván vo Nikolsburgb Ben Mordechaina ma Szóf Mózesn Pozsonyba Egymásut le rab Gewitschbe Prossnitzb 183 Budapeste Na műveltség amelle hagyományokh szigorú ragaszko tud vol Felső matematikáv filozófiáv foglalkozot Mi teológ konzervat vol szertartásb cs épp ann reform engedélyezet amenn elkerülhetetlen szükség vol el rab vo Morvaországba a irodal ném nyelv prédiká a esketé szertartá templomb végezt Röv pes működé ala megalapoz zsi kórház dohány-utc templomo Jelentéke rés vo zsi emancipáci törekvésekb tekintetb publicisztik tevékenység fejte k Petíci nyújto vidé zsidós nevéb országgyűlésh támadások kül iratb azonn megcáfolt Egy vallás-erkölcsta pedagógi mü félszázad nagy népsze vol Emlékeztet vallásb nye oktatás iskoláb kilé izraeli ifiúságn ajánd gyaná 184 német Tö hitszónokla megjelen í szege templ felszentelé beszé D Gottesha u d Himmelspfor 18 S.-n na rés v Magy Izraeli Kéz Földimíve Egyl létrehozásáb reformtörekvés mérséklésébe Ami zsidóságna ú egé magyarságn lelk szószóló vo szabadságha ala utá Ezé 184 letartóztatt hét fogságb tartott Újépületbe Vallásosság műveltség kitű or-ganizá képessé főpa magatartá következtéb na tiszteletn örvende országszert

14371.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Orosz

SZÓCI Sch L pe főrab sz Kruknau Morvaors 1 má 1 me Budapes 1 á Tanítvá v Nikolsburg Be Mordechain m Szó Mózes Pozsonyb Egymásu l ra Gewitschb Prossnitz 18 Budapest N műveltsé amell hagyományok szigor ragaszk tu vo Fels matematiká filozófiá foglalkozo M teoló konzerva vo szertartás c ép an refor engedélyeze amen elkerülhetetle szüksé vo e ra v Morvaországb iroda né nyel prédik esket szertart templom végez Rö pe működ al megalapo zs kórhá dohány-ut templom Jelenték ré v zs emancipác törekvések tekintet publiciszti tevékenysé fejt Petíc nyújt vid zsidó nevé országgyűlés támadáso kü irat azon megcáfol Eg vallás-erkölcst pedagóg m félszáza nag népsz vo Emlékezte vallás ny oktatá iskolá kil izrael ifiúság aján gyan 18 néme T hitszónokl megjele szeg temp felszentel besz Gottesh Himmelspfo 1 S.- n ré Mag Izrael Ké Földimív Egy létrehozásá reformtörekvé mérsékléséb Am zsidóságn eg magyarság lel szószól v szabadságh al ut Ez 18 letartóztat hé fogság tartot Újépületb Vallásossá műveltsé kit or-ganiz képess főp magatart következté n tisztelet örvend országszer

14371

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc Oros

SZÓC Sc p főra s Krukna Morvaor m m Budape Tanítv Nikolsbur B Mordechai Sz Móze Pozsony Egymás r Gewitsch Prossnit 1 Budapes művelts amel hagyományo szigo ragasz t v Fel matematik filozófi foglalkoz teol konzerv v szertartá é a refo engedélyez ame elkerülhetetl szüks v r Morvaország irod n nye prédi eske szertar templo vége R p műkö a megalap z kórh dohány-u templo Jelenté r z emancipá törekvése tekinte publiciszt tevékenys fej Petí nyúj vi zsid nev országgyűlé támadás k ira azo megcáfo E vallás-erkölcs pedagó félszáz na néps v Emlékezt vallá n oktat iskol ki izrae ifiúsá ajá gya 1 ném hitszónok megjel sze tem felszente bes Gottes Himmelspf S. r Ma Izrae K Földimí Eg létrehozás reformtörekv mérséklésé A zsidóság e magyarsá le szószó szabadság a u E 1 letartózta h fogsá tarto Újépület Vallásoss művelts ki or-gani képes fő magatar következt tisztele örven országsze

1437

CÍ S

SZEMÉL S Oro

SZÓ S főr Krukn Morvao Budap Tanít Nikolsbu Mordecha S Móz Pozson Egymá Gewitsc Prossni Budape művelt ame hagyomány szig ragas Fe matemati filozóf foglalko teo konzer szertart ref engedélye am elkerülhetet szük Morvaorszá iro ny préd esk szerta templ vég műk megala kór dohány- templ Jelent emancip törekvés tekint publicisz tevékeny fe Pet nyú v zsi ne országgyűl támadá ir az megcáf vallás-erkölc pedag félszá n nép Emlékez vall okta isko k izra ifiús aj gy né hitszóno megje sz te felszent be Gotte Himmelsp S M Izra Földim E létrehozá reformtörek mérséklés zsidósá magyars l szósz szabadsá letartózt fogs tart Újépüle Vallásos művelt k or-gan képe f magata következ tisztel örve országsz