14591.htm

CÍMSZÓ: Stark

SZEMÉLYNÉV: Stark Lipót

SZÓCIKK: "Stark Lipót, mérnök, szül. Trencsénben 1866. A budapesti műegyetemet végezte, majd a Ganz Villamossági Rt.-hoz került, 1893-tól kezdve pedig Sao Pauloban (Brazília) működött, mint főmérnök, ahonnan később a Magyar Elektromossági Rt. visszahívta. 1911-ben a Société Anonyme Ottomane d'Electricité főmérnöke lett Konstantinápolyban, majd még u. a. évben a budapesti fővárosi elektromos művek igazgatójául hívták meg, egyszersmind a Magyar Elektrotechnikusok Szövetsége alelnökévé választotta meg. Főbb, önállóan megjelent munkái: Berechnung der elektrischen Leitungen J. Herzoggal együtt (1890); Gebrauchliche Spannungen in Wechselstromanlagen (1897); Maschinenbau und Elektrotechnik (1898); Blitzableiter mit besonderer Berücksichtigmig landwirtschaftlicher Gebaude (1903). Később az Elektrotechnika című szakfolyóiratot szerkesztette hosszabbideig."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4591. címszó a lexikon => 804. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14591.htm

CÍMSZÓ: Stark

SZEMÉLYNÉV: Stark Lipót

SZÓCIKK: Stark Lipót, mérnök, szül. Trencsénben 1866. A budapesti műegyetemet végezte, majd a Ganz Villamossági Rt.-hoz került, 1893-tól kezdve pedig Sao Pauloban Brazília működött, mint főmérnök, ahonnan később a Magyar Elektromossági Rt. visszahívta. 1911-ben a Société Anonyme Ottomane d'Electricité főmérnöke lett Konstantinápolyban, majd még u. a. évben a budapesti fővárosi elektromos művek igazgatójául hívták meg, egyszersmind a Magyar Elektrotechnikusok Szövetsége alelnökévé választotta meg. Főbb, önállóan megjelent munkái: Berechnung der elektrischen Leitungen J. Herzoggal együtt 1890 ; Gebrauchliche Spannungen in Wechselstromanlagen 1897 ; Maschinenbau und Elektrotechnik 1898 ; Blitzableiter mit besonderer Berücksichtigmig landwirtschaftlicher Gebaude 1903 . Később az Elektrotechnika című szakfolyóiratot szerkesztette hosszabbideig.

14591.ht

CÍMSZÓ Star

SZEMÉLYNÉV Star Lipó

SZÓCIKK Star Lipót mérnök szül Trencsénbe 1866 budapest műegyeteme végezte maj Gan Villamosság Rt.-ho került 1893-tó kezdv pedi Sa Pauloba Brazíli működött min főmérnök ahonna későb Magya Elektromosság Rt visszahívta 1911-be Sociét Anonym Ottoman d'Electricit főmérnök let Konstantinápolyban maj mé u a évbe budapest főváros elektromo műve igazgatójáu hívtá meg egyszersmin Magya Elektrotechnikuso Szövetség alelnökév választott meg Főbb önállóa megjelen munkái Berechnun de elektrische Leitunge J Herzogga együt 189 Gebrauchlich Spannunge i Wechselstromanlage 189 Maschinenba un Elektrotechni 189 Blitzableite mi besondere Berücksichtigmi landwirtschaftliche Gebaud 190 Későb a Elektrotechnik cím szakfolyóirato szerkesztett hosszabbideig

14591.h

CÍMSZ Sta

SZEMÉLYNÉ Sta Lip

SZÓCIK Sta Lipó mérnö szü Trencsénb 186 budapes műegyetem végezt ma Ga Villamossá Rt.-h kerül 1893-t kezd ped S Paulob Brazíl működöt mi főmérnö ahonn késő Magy Elektromossá R visszahívt 1911-b Socié Anony Ottoma d'Electrici főmérnö le Konstantinápolyba ma m évb budapes főváro elektrom műv igazgatójá hívt me egyszersmi Magy Elektrotechnikus Szövetsé alelnöké választot me Főb önálló megjele munká Berechnu d elektrisch Leitung Herzogg együ 18 Gebrauchlic Spannung Wechselstromanlag 18 Maschinenb u Elektrotechn 18 Blitzableit m besonder Berücksichtigm landwirtschaftlich Gebau 19 Késő Elektrotechni cí szakfolyóirat szerkesztet hosszabbidei

14591.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Li

SZÓCI St Lip mérn sz Trencsén 18 budape műegyete végez m G Villamoss Rt.- kerü 1893- kez pe Paulo Brazí működö m főmérn ahon kés Mag Elektromoss visszahív 1911- Soci Anon Ottom d'Electric főmérn l Konstantinápolyb m év budape fővár elektro mű igazgatój hív m egyszersm Mag Elektrotechniku Szövets alelnök választo m Fő önáll megjel munk Berechn elektrisc Leitun Herzog egy 1 Gebrauchli Spannun Wechselstromanla 1 Maschinen Elektrotech 1 Blitzablei besonde Berücksichtig landwirtschaftlic Geba 1 Kés Elektrotechn c szakfolyóira szerkeszte hosszabbide

14591

CÍM S

SZEMÉLY S L

SZÓC S Li mér s Trencsé 1 budap műegyet vége Villamos Rt. ker 1893 ke p Paul Braz működ főmér aho ké Ma Elektromos visszahí 1911 Soc Ano Otto d'Electri főmér Konstantinápoly é budap fővá elektr m igazgató hí egyszers Ma Elektrotechnik Szövet alelnö választ F önál megje mun Berech elektris Leitu Herzo eg Gebrauchl Spannu Wechselstromanl Maschine Elektrotec Blitzable besond Berücksichti landwirtschaftli Geb Ké Elektrotech szakfolyóir szerkeszt hosszabbid

1459SZEMÉL

SZÓ L mé Trencs buda műegye vég Villamo Rt ke 189 k Pau Bra műkö főmé ah k M Elektromo visszah 191 So An Ott d'Electr főmé Konstantinápol buda főv elekt igazgat h egyszer M Elektrotechni Szöve aleln válasz öná megj mu Berec elektri Leit Herz e Gebrauch Spann Wechselstroman Maschin Elektrote Blitzabl beson Berücksicht landwirtschaftl Ge K Elektrotec szakfolyói szerkesz hosszabbi