14592.htm

CÍMSZÓ: Statusquo-aute

SZÓCIKK: "Statusquo-ante. A magyarországi izraelita hitközségek egy része az 1868-69-iki országos egyetemes gyűlés után nem csatlakozott sem az egyetemes gyűlés által létesített kongresszusi, sem pedig az 1871. megalakult orthodox szervezethez, hanem megmaradt abban a jogállapotban, amelybon az egyetemes gyűlés előtt a hazai hitközségek voltak. Abból a tényből, hogy a kongresszus előtti jogállapotban maradtak, nyerték elnevezésüket. A S. alapon álló hitközségek egészen l928-ig abban különböztek a kongresszusi és az orthodox szervezethez tartozó hitközségektől, hogy számukra sem a kongresszusi, sem az orthodox szervező szabályzat nem volt kötelező és nem volt központi képviseleti szervük. Ennélfogva ezen hitközségekkel a kormányhatóságok a közigazgatási hatóságok utján érintkeztek, s felekezeti választott bíróság hiányában a közigazgatási hatóságok döntöttek a S. alapon álló hitközségek vitás ügyeiben. A S. alapon álló hitközségek már a világháború előtt igyekeztek közös szervezetbe tömörülni. A külön szervezet létesítésére meg levő kívánságot nagyban fokozta az izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseletéről szóló, 88,206/1926, sz. VKM. rendelet, amely a S. alapon álló hitközségeknek a felsőházi tag választásánál különálló jelentőséget nem adott. Ilyen előzmények után 1927. megalakult a magyarországi S. izraelita hitközségek országos szövetsége, amelynek alapszabályait a vall. és közokt. miniszter az 1928-iki 35,847/11. számú rendeletével jóváhagyta. Ennek folytán a S. alapon álló hitközségek is ma már külön szervezethez tartoznak, amely szervezetnek legfőbb célja: A magyarországi S izraelita hitközségeknek a magyar zsidóság meg felelő, egységes önkormányzatának mielőbbi elérhetése érdekében közös erkölcsi és anyagi érdekeik védelme. A S. országos szövetségnek nem minden S. alapon álló hitközség tagja s az oda való belépés sem kötelező. A szövetség tagjává csupán az a S. hitközség válik, amelynek közgyűlése, az összes szavazóképes tagok legalább kétharmadrészének titkos szavazatával, a szövetségbe való belépést elhatározta. A kongresszusi és az orthodox szervezethez tartozó hitközségek szervezeteikből kiléphetnek és a S. szövetséghez csatlakozhatnak. Az erre vonatkozó hitközségi határozat azonban különös alakszerűségeket ki van meg (1. Hitközségek). A S. szövetség képviseli a kebelébe tartozó hitközségeket, ezek összességét az egyetemes zsidóságot érintő kérdésekben a kormány hatóságok előtt, közvetíti a m. kir. kormány és a kebelébe tartozó hitközségek közötti érintkezést, közvetítőként jár el egyes hitközségek körében előforduló vitás esetek békés elintézése érdekében és feladata, hogy mindent megtegyen, ami a magyar zsidók megfelelő egységes önkormányzatának megvalósítása érdekében szükségesnek mutatkozik. A S. szövetség szervei: (1) a naggyűlés, (2) a szövetségi tanács, (3) az elnökség. 1. A naggyűlés tagjai a szövetséghez tartozó önálló hitközségek rabbijai és a hitközségek elnökei. Ezenkívül minden hitközség a választói névjegyzékükbe felvett minden 200 hitközségi tag után egy-egy képviselőt választ a naggyülésbe. 2. A szövetségi tanács, az elnökség tagjaival együtt 7 rabbi és 13 világi tanácsosból áll. A tanácsosok a nagygyűlés tagjai közül 3 évre választatnak. Állásuk tiszteletbeli. 3. A szövetség elnöksége a következőkből alakul: a) egyegházi és egy világi elnökből, b) két társ elnökből, c) két alelnökből, d) két előadóból. A szövetség elnökségét a nagygyűlés választja és pedig a társelnökök, az alelnökök és előadók egyike a világi, a másik a rabbitagok sorából választandó. A legtekintélyesebb S. alapon álló hit községek a debreceni, a nyíregyházai, az egri és gyöngyösi hitközségek. A S. szövetség első egyházi elnöke Lebovits József baranyamágocsi főrabbi, világi elnöke pedig Fejér Ferenc, a debreceni izraelita hitközség elnöke volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4592. címszó a lexikon => 804. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14592.htm

CÍMSZÓ: Statusquo-aute

SZÓCIKK: Statusquo-ante. A magyarországi izraelita hitközségek egy része az 1868-69-iki országos egyetemes gyűlés után nem csatlakozott sem az egyetemes gyűlés által létesített kongresszusi, sem pedig az 1871. megalakult orthodox szervezethez, hanem megmaradt abban a jogállapotban, amelybon az egyetemes gyűlés előtt a hazai hitközségek voltak. Abból a tényből, hogy a kongresszus előtti jogállapotban maradtak, nyerték elnevezésüket. A S. alapon álló hitközségek egészen l928-ig abban különböztek a kongresszusi és az orthodox szervezethez tartozó hitközségektől, hogy számukra sem a kongresszusi, sem az orthodox szervező szabályzat nem volt kötelező és nem volt központi képviseleti szervük. Ennélfogva ezen hitközségekkel a kormányhatóságok a közigazgatási hatóságok utján érintkeztek, s felekezeti választott bíróság hiányában a közigazgatási hatóságok döntöttek a S. alapon álló hitközségek vitás ügyeiben. A S. alapon álló hitközségek már a világháború előtt igyekeztek közös szervezetbe tömörülni. A külön szervezet létesítésére meg levő kívánságot nagyban fokozta az izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseletéről szóló, 88,206/1926, sz. VKM. rendelet, amely a S. alapon álló hitközségeknek a felsőházi tag választásánál különálló jelentőséget nem adott. Ilyen előzmények után 1927. megalakult a magyarországi S. izraelita hitközségek országos szövetsége, amelynek alapszabályait a vall. és közokt. miniszter az 1928-iki 35,847/11. számú rendeletével jóváhagyta. Ennek folytán a S. alapon álló hitközségek is ma már külön szervezethez tartoznak, amely szervezetnek legfőbb célja: A magyarországi S izraelita hitközségeknek a magyar zsidóság meg felelő, egységes önkormányzatának mielőbbi elérhetése érdekében közös erkölcsi és anyagi érdekeik védelme. A S. országos szövetségnek nem minden S. alapon álló hitközség tagja s az oda való belépés sem kötelező. A szövetség tagjává csupán az a S. hitközség válik, amelynek közgyűlése, az összes szavazóképes tagok legalább kétharmadrészének titkos szavazatával, a szövetségbe való belépést elhatározta. A kongresszusi és az orthodox szervezethez tartozó hitközségek szervezeteikből kiléphetnek és a S. szövetséghez csatlakozhatnak. Az erre vonatkozó hitközségi határozat azonban különös alakszerűségeket ki van meg 1. Hitközségek . A S. szövetség képviseli a kebelébe tartozó hitközségeket, ezek összességét az egyetemes zsidóságot érintő kérdésekben a kormány hatóságok előtt, közvetíti a m. kir. kormány és a kebelébe tartozó hitközségek közötti érintkezést, közvetítőként jár el egyes hitközségek körében előforduló vitás esetek békés elintézése érdekében és feladata, hogy mindent megtegyen, ami a magyar zsidók megfelelő egységes önkormányzatának megvalósítása érdekében szükségesnek mutatkozik. A S. szövetség szervei: 1 a naggyűlés, 2 a szövetségi tanács, 3 az elnökség. 1. A naggyűlés tagjai a szövetséghez tartozó önálló hitközségek rabbijai és a hitközségek elnökei. Ezenkívül minden hitközség a választói névjegyzékükbe felvett minden 200 hitközségi tag után egy-egy képviselőt választ a naggyülésbe. 2. A szövetségi tanács, az elnökség tagjaival együtt 7 rabbi és 13 világi tanácsosból áll. A tanácsosok a nagygyűlés tagjai közül 3 évre választatnak. Állásuk tiszteletbeli. 3. A szövetség elnöksége a következőkből alakul: a egyegházi és egy világi elnökből, b két társ elnökből, c két alelnökből, d két előadóból. A szövetség elnökségét a nagygyűlés választja és pedig a társelnökök, az alelnökök és előadók egyike a világi, a másik a rabbitagok sorából választandó. A legtekintélyesebb S. alapon álló hit községek a debreceni, a nyíregyházai, az egri és gyöngyösi hitközségek. A S. szövetség első egyházi elnöke Lebovits József baranyamágocsi főrabbi, világi elnöke pedig Fejér Ferenc, a debreceni izraelita hitközség elnöke volt.

14592.ht

CÍMSZÓ Statusquo-aut

SZÓCIKK Statusquo-ante magyarország izraelit hitközsége eg rész a 1868-69-ik országo egyeteme gyűlé utá ne csatlakozot se a egyeteme gyűlé álta létesítet kongresszusi se pedi a 1871 megalakul orthodo szervezethez hane megmarad abba jogállapotban amelybo a egyeteme gyűlé előt haza hitközsége voltak Abbó tényből hog kongresszu előtt jogállapotba maradtak nyerté elnevezésüket S alapo áll hitközsége egésze l928-i abba különbözte kongresszus é a orthodo szervezethe tartoz hitközségektől hog számukr se kongresszusi se a orthodo szervez szabályza ne vol kötelez é ne vol központ képviselet szervük Ennélfogv eze hitközségekke kormányhatóságo közigazgatás hatóságo utjá érintkeztek felekezet választot bírósá hiányába közigazgatás hatóságo döntötte S alapo áll hitközsége vitá ügyeiben S alapo áll hitközsége má világhábor előt igyekezte közö szervezetb tömörülni külö szerveze létesítésér me lev kívánságo nagyba fokozt a izraelit vallásfelekeze felsőház képviseletérő szóló 88,206/1926 sz VKM rendelet amel S alapo áll hitközségekne felsőház ta választásáná különáll jelentősége ne adott Ilye előzménye utá 1927 megalakul magyarország S izraelit hitközsége országo szövetsége amelyne alapszabályai vall é közokt miniszte a 1928-ik 35,847/11 szám rendeletéve jóváhagyta Enne folytá S alapo áll hitközsége i m má külö szervezethe tartoznak amel szervezetne legfőb célja magyarország izraelit hitközségekne magya zsidósá me felelő egysége önkormányzatána mielőbb elérhetés érdekébe közö erkölcs é anyag érdekei védelme S országo szövetségne ne minde S alapo áll hitközsé tagj a od val belépé se kötelező szövetsé tagjáv csupá a S hitközsé válik amelyne közgyűlése a össze szavazóképe tago legaláb kétharmadrészéne titko szavazatával szövetségb val belépés elhatározta kongresszus é a orthodo szervezethe tartoz hitközsége szervezeteikbő kiléphetne é S szövetséghe csatlakozhatnak A err vonatkoz hitközség határoza azonba különö alakszerűségeke k va me 1 Hitközsége S szövetsé képvisel kebeléb tartoz hitközségeket eze összességé a egyeteme zsidóságo érint kérdésekbe kormán hatóságo előtt közvetít m kir kormán é kebeléb tartoz hitközsége között érintkezést közvetítőkén já e egye hitközsége körébe előfordul vitá esete béké elintézés érdekébe é feladata hog minden megtegyen am magya zsidó megfelel egysége önkormányzatána megvalósítás érdekébe szükségesne mutatkozik S szövetsé szervei naggyűlés szövetség tanács a elnökség 1 naggyűlé tagja szövetséghe tartoz önáll hitközsége rabbija é hitközsége elnökei Ezenkívü minde hitközsé választó névjegyzékükb felvet minde 20 hitközség ta utá egy-eg képviselő válasz naggyülésbe 2 szövetség tanács a elnöksé tagjaiva együt rabb é 1 világ tanácsosbó áll tanácsoso nagygyűlé tagja közü évr választatnak Állásu tiszteletbeli 3 szövetsé elnökség következőkbő alakul egyegház é eg világ elnökből ké tár elnökből ké alelnökből ké előadóból szövetsé elnökségé nagygyűlé választj é pedi társelnökök a alelnökö é előadó egyik világi mási rabbitago sorábó választandó legtekintélyeseb S alapo áll hi községe debreceni nyíregyházai a egr é gyöngyös hitközségek S szövetsé els egyház elnök Lebovit Józse baranyamágocs főrabbi világ elnök pedi Fejé Ferenc debrecen izraelit hitközsé elnök volt

14592.h

CÍMSZ Statusquo-au

SZÓCIK Statusquo-ant magyarorszá izraeli hitközség e rés 1868-69-i ország egyetem gyűl ut n csatlakozo s egyetem gyűl ált létesíte kongresszus s ped 187 megalaku orthod szervezethe han megmara abb jogállapotba amelyb egyetem gyűl elő haz hitközség volta Abb ténybő ho kongressz előt jogállapotb maradta nyert elnevezésüke alap ál hitközség egész l928- abb különbözt kongresszu orthod szervezeth tarto hitközségektő ho számuk s kongresszus s orthod szerve szabályz n vo kötele n vo közpon képvisele szervü Ennélfog ez hitközségekk kormányhatóság közigazgatá hatóság utj érintkezte felekeze választo bírós hiányáb közigazgatá hatóság döntött alap ál hitközség vit ügyeibe alap ál hitközség m világhábo elő igyekezt köz szervezet tömörüln kül szervez létesítésé m le kívánság nagyb fokoz izraeli vallásfelekez felsőhá képviseletér szól 88,206/192 s VK rendele ame alap ál hitközségekn felsőhá t választásán különál jelentőség n adot Ily előzmény ut 192 megalaku magyarorszá izraeli hitközség ország szövetség amelyn alapszabálya val közok miniszt 1928-i 35,847/1 szá rendeletév jóváhagyt Enn folyt alap ál hitközség m kül szervezeth tartozna ame szervezetn legfő célj magyarorszá izraeli hitközségekn magy zsidós m felel egység önkormányzatán mielőb elérheté érdekéb köz erkölc anya érdeke védelm ország szövetségn n mind alap ál hitközs tag o va belép s kötelez szövets tagjá csup hitközs váli amelyn közgyűlés össz szavazókép tag legalá kétharmadrészén titk szavazatáva szövetség va belépé elhatározt kongresszu orthod szervezeth tarto hitközség szervezeteikb kiléphetn szövetségh csatlakozhatna er vonatko hitközsé határoz azonb külön alakszerűségek v m Hitközség szövets képvise kebelé tarto hitközségeke ez összesség egyetem zsidóság érin kérdésekb kormá hatóság előt közvetí ki kormá kebelé tarto hitközség közöt érintkezés közvetítőké j egy hitközség köréb előfordu vit eset bék elintézé érdekéb feladat ho minde megtegye a magy zsid megfele egység önkormányzatán megvalósítá érdekéb szükségesn mutatkozi szövets szerve naggyűlé szövetsé tanác elnöksé naggyűl tagj szövetségh tarto önál hitközség rabbij hitközség elnöke Ezenkív mind hitközs választ névjegyzékük felve mind 2 hitközsé t ut egy-e képvisel válas naggyülésb szövetsé tanác elnöks tagjaiv együ rab vilá tanácsosb ál tanácsos nagygyűl tagj köz év választatna Állás tiszteletbel szövets elnöksé következőkb alaku egyeghá e vilá elnökbő k tá elnökbő k alelnökbő k előadóbó szövets elnökség nagygyűl választ ped társelnökö alelnök előad egyi világ más rabbitag soráb választand legtekintélyese alap ál h község debrecen nyíregyháza eg gyöngyö hitközsége szövets el egyhá elnö Lebovi Józs baranyamágoc főrabb vilá elnö ped Fej Feren debrece izraeli hitközs elnö vol

14592.

CÍMS Statusquo-a

SZÓCI Statusquo-an magyarorsz izrael hitközsé ré 1868-69- orszá egyete gyű u csatlakoz egyete gyű ál létesít kongresszu pe 18 megalak ortho szervezeth ha megmar ab jogállapotb amely egyete gyű el ha hitközsé volt Ab tényb h kongress elő jogállapot maradt nyer elnevezésük ala á hitközsé egés l928 ab különböz kongressz ortho szervezet tart hitközségekt h számu kongresszu ortho szerv szabály v kötel v közpo képvisel szerv Ennélfo e hitközségek kormányhatósá közigazgat hatósá ut érintkezt felekez választ bíró hiányá közigazgat hatósá döntöt ala á hitközsé vi ügyeib ala á hitközsé világháb el igyekez kö szerveze tömörül kü szerve létesítés l kívánsá nagy foko izrael vallásfeleke felsőh képviseleté szó 88,206/19 V rendel am ala á hitközségek felsőh választásá különá jelentősé ado Il előzmén u 19 megalak magyarorsz izrael hitközsé orszá szövetsé amely alapszabály va közo minisz 1928- 35,847/ sz rendeleté jóváhagy En foly ala á hitközsé kü szervezet tartozn am szervezet legf cél magyarorsz izrael hitközségek mag zsidó fele egysé önkormányzatá mielő elérhet érdeké kö erköl any érdek védel orszá szövetség min ala á hitköz ta v belé kötele szövet tagj csu hitköz vál amely közgyűlé öss szavazóké ta legal kétharmadrészé tit szavazatáv szövetsé v belép elhatároz kongressz ortho szervezet tart hitközsé szervezeteik kiléphet szövetség csatlakozhatn e vonatk hitközs határo azon külö alakszerűsége Hitközsé szövet képvis kebel tart hitközségek e összessé egyete zsidósá éri kérdések korm hatósá elő közvet k korm kebel tart hitközsé közö érintkezé közvetítők eg hitközsé köré előford vi ese bé elintéz érdeké felada h mind megtegy mag zsi megfel egysé önkormányzatá megvalósít érdeké szükséges mutatkoz szövet szerv naggyűl szövets taná elnöks naggyű tag szövetség tart öná hitközsé rabbi hitközsé elnök Ezenkí min hitköz válasz névjegyzékü felv min hitközs u egy- képvise vála naggyülés szövets taná elnök tagjai egy ra vil tanácsos á tanácso nagygyű tag kö é választatn Állá tiszteletbe szövet elnöks következők alak egyegh vil elnökb t elnökb alelnökb előadób szövet elnöksé nagygyű válasz pe társelnök alelnö előa egy vilá má rabbita sorá választan legtekintélyes ala á közsé debrece nyíregyház e gyöngy hitközség szövet e egyh eln Lebov Józ baranyamágo főrab vil eln pe Fe Fere debrec izrael hitköz eln vo

14592

CÍM Statusquo-

SZÓC Statusquo-a magyarors izrae hitközs r 1868-69 orsz egyet gy csatlako egyet gy á létesí kongressz p 1 megala orth szervezet h megma a jogállapot amel egyet gy e h hitközs vol A tény kongres el jogállapo marad nye elnevezésü al hitközs egé l92 a különbö kongress orth szerveze tar hitközségek szám kongressz orth szer szabál köte közp képvise szer Ennélf hitközsége kormányhatós közigazga hatós u érintkez feleke válasz bír hiány közigazga hatós döntö al hitközs v ügyei al hitközs világhá e igyeke k szervez tömörü k szerv létesíté kíváns nag fok izrae vallásfelek felső képviselet sz 88,206/1 rende a al hitközsége felső választás külön jelentős ad I előzmé 1 megala magyarors izrae hitközs orsz szövets amel alapszabál v köz minis 1928 35,847 s rendelet jóváhag E fol al hitközs k szerveze tartoz a szerveze leg cé magyarors izrae hitközsége ma zsid fel egys önkormányzat miel elérhe érdek k erkö an érde véde orsz szövetsé mi al hitkö t bel kötel szöve tag cs hitkö vá amel közgyűl ös szavazók t lega kétharmadrész ti szavazatá szövets belé elhatáro kongress orth szerveze tar hitközs szervezetei kiléphe szövetsé csatlakozhat vonat hitköz határ azo kül alakszerűség Hitközs szöve képvi kebe tar hitközsége összess egyet zsidós ér kérdése kor hatós el közve kor kebe tar hitközs köz érintkez közvetítő e hitközs kör előfor v es b elinté érdek felad min megteg ma zs megfe egys önkormányzat megvalósí érdek szüksége mutatko szöve szer naggyű szövet tan elnök naggy ta szövetsé tar ön hitközs rabb hitközs elnö Ezenk mi hitkö válas névjegyzék fel mi hitköz egy képvis vál naggyülé szövet tan elnö tagja eg r vi tanácso tanács nagygy ta k választat Áll tiszteletb szöve elnök következő ala egyeg vi elnök elnök alelnök előadó szöve elnöks nagygy válas p társelnö aleln elő eg vil m rabbit sor választa legtekintélye al közs debrec nyíregyhá gyöng hitközsé szöve egy el Lebo Jó baranyamág főra vi el p F Fer debre izrae hitkö el v

1459

CÍ Statusquo

SZÓ Statusquo- magyaror izra hitköz 1868-6 ors egye g csatlak egye g létes kongress megal ort szerveze megm jogállapo ame egye g hitköz vo tén kongre e jogállap mara ny elnevezés a hitköz eg l9 különb kongres ort szervez ta hitközsége szá kongress ort sze szabá köt köz képvis sze Ennél hitközség kormányható közigazg ható érintke felek válas bí hián közigazg ható dönt a hitköz ügye a hitköz világh igyek szerve tömör szer létesít kíván na fo izra vallásfele fels képvisele s 88,206/ rend a hitközség fels választá külö jelentő a előzm megal magyaror izra hitköz ors szövet ame alapszabá kö mini 192 35,84 rendele jóváha fo a hitköz szervez tarto szervez le c magyaror izra hitközség m zsi fe egy önkormányza mie elérh érde erk a érd véd ors szövets m a hitk be köte szöv ta c hitk v ame közgyű ö szavazó leg kétharmadrés t szavazat szövet bel elhatár kongres ort szervez ta hitköz szervezete kiléph szövets csatlakozha vona hitkö hatá az kü alakszerűsé Hitköz szöv képv keb ta hitközség összes egye zsidó é kérdés ko ható e közv ko keb ta hitköz kö érintke közvetít hitköz kö előfo e elint érde fela mi megte m z megf egy önkormányza megvalós érde szükség mutatk szöv sze naggy szöve ta elnö nagg t szövets ta ö hitköz rab hitköz eln Ezen m hitk vála névjegyzé fe m hitkö eg képvi vá naggyül szöve ta eln tagj e v tanács tanác nagyg t választa Ál tisztelet szöv elnö következ al egye v elnö elnö alelnö előad szöv elnök nagyg vála társeln alel el e vi rabbi so választ legtekintély a köz debre nyíregyh gyön hitközs szöv eg e Leb J baranyamá főr v e Fe debr izra hitk e