14623.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Lázár

SZÓCIKK: Stern Lázár, ügyvéd, szül. Bácstopolyán 1860. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ugyanitt szerezte jogi doktorátusát is. A magyar országos ügyvédszövetség megalakításában tevékeny része volt és 1918. elnöke volta szövetség nagyberecskereki osztályának. Részt vett Torontál vm. kulturális életében és a Szabad Líceum megteremtésében. Munkatársa volt a Huszadik Század c. folyóiratnak, majd 1918 után a Szabadkai Hírlapnak és a Bácsmegyei Naplónak. A nagybecskereki zsidó hitközségnek előbb alelnöke, aztán elnöke volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4623. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14623.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Lázár

SZÓCIKK: Stern Lázár, ügyvéd, szül. Bácstopolyán 1860. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ugyanitt szerezte jogi doktorátusát is. A magyar országos ügyvédszövetség megalakításában tevékeny része volt és 1918. elnöke volta szövetség nagyberecskereki osztályának. Részt vett Torontál vm. kulturális életében és a Szabad Líceum megteremtésében. Munkatársa volt a Huszadik Század c. folyóiratnak, majd 1918 után a Szabadkai Hírlapnak és a Bácsmegyei Naplónak. A nagybecskereki zsidó hitközségnek előbb alelnöke, aztán elnöke volt.

14623.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Lázá

SZÓCIKK Ster Lázár ügyvéd szül Bácstopolyá 1860 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte ugyanit szerezt jog doktorátusá is magya országo ügyvédszövetsé megalakításába tevéken rész vol é 1918 elnök volt szövetsé nagyberecskerek osztályának Rész vet Torontá vm kulturáli életébe é Szaba Líceu megteremtésében Munkatárs vol Huszadi Száza c folyóiratnak maj 191 utá Szabadka Hírlapna é Bácsmegye Naplónak nagybecskerek zsid hitközségne előb alelnöke aztá elnök volt

14623.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Láz

SZÓCIK Ste Lázá ügyvé szü Bácstopoly 186 Egyete tanulmánya Budapest végezt ugyani szerez jo doktorátus i magy ország ügyvédszövets megalakításáb tevéke rés vo 191 elnö vol szövets nagyberecskere osztályána Rés ve Toront v kulturál életéb Szab Líce megteremtésébe Munkatár vo Huszad Száz folyóiratna ma 19 ut Szabadk Hírlapn Bácsmegy Naplóna nagybecskere zsi hitközségn elő alelnök azt elnö vol

14623.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Lá

SZÓCI St Láz ügyv sz Bácstopol 18 Egyet tanulmány Budapes végez ugyan szere j doktorátu mag orszá ügyvédszövet megalakításá tevék ré v 19 eln vo szövet nagyberecsker osztályán Ré v Toron kulturá életé Sza Líc megteremtéséb Munkatá v Husza Szá folyóiratn m 1 u Szabad Hírlap Bácsmeg Naplón nagybecsker zs hitközség el alelnö az eln vo

14623

CÍM S

SZEMÉLY S L

SZÓC S Lá ügy s Bácstopo 1 Egye tanulmán Budape vége ugya szer doktorát ma orsz ügyvédszöve megalakítás tevé r 1 el v szöve nagyberecske osztályá R Toro kultur élet Sz Lí megteremtésé Munkat Husz Sz folyóirat Szaba Hírla Bácsme Napló nagybecske z hitközsé e aleln a el v

1462SZEMÉL

SZÓ L üg Bácstop Egy tanulmá Budap vég ugy sze doktorá m ors ügyvédszöv megalakítá tev e szöv nagyberecsk osztály Tor kultu éle S L megteremtés Munka Hus S folyóira Szab Hírl Bácsm Napl nagybecsk hitközs alel e