14686.htm

CÍMSZÓ: Szadduceusok

SZÓCIKK: Szadduceusok (héb. Cadukim, gör. szadukaioi), a farizeusokéval ellentétes párt a zsidó állam utolsó századaiban. Minthogy a kohaniták, a törzspapság és a főpapok Sz. voltok, ők uralták ezt a pártot, amely Biblia betüszerinti szövegéhez ragaszkodott s a szóbeli hagyományt és magyarázatot nem fogadta el. Eredetüket maguk a Sz.-ok Cadok főpapra vezették vissza, akinek családja Salamon király kora óta egészen a Makkabeusokig betöltötte a főpapi széket. Tulajdonképen az egész arisztokrata és hellénizáló pártot nevezték így s a gazdagok nagyobbrésze odatartozott. Josephus szerint egyebük sincs, csupán gazdagságuk (Antiquitates XIII. 10. §. 6.). Az Új-Testamentum a főpapokat és pártjukat Sz.-nak minősíti. (Apóst. Cselek. 5. 17., 23. 6., 22. 30.; János evang. 7. 30.. 11. 47., 18. 3. és Josephus Antiquitates XX. 9. §. 1.) A Sz.-ok a nemességet és gazdagságot reprezentálták s céljuk politikai, ill. hatalmi volt. A nép sorsát maguk akarták kezeikben tartani és intézni s ilyen célzattal tárgyaltak Rómával és más nemzetekkel. Vallásosságuk inkább külsőségekben állott. A Sz. görög befolyás alatt álltak és ellentétben a farizeus felfogással, elvetették a nemzeti feltámadás hitét s a lélek halhatatlanságát is tagadták. A vallás szokásai és szertartásai közül a bibliaiakét tartották meg, de a szóbeli hagyományt elvetették s a farizeusok döntéseit és megállapításait filozófiai érvekkel cáfolták meg. A népi hagyományok mellőzésével arra törekedtek, hogy csak a Tóra törvényei érvényesülhessenek a zsidó életben. Kétsegbevonták a holtak feltámadását is, minthogy a Tóra nem ígéri a feltámadást, de még csak meg sem említi. A Tóra minden szavát szószerint való értelmében magyarázták és még akkor is ragaszkodtak ehhez a betűkultuszhoz, ha ezzel magával a tórai szellemmel jutottak is ellentétben, így szó szerint vették a . Szemet szemért szóképet is, holott ez csak a részrehajlatlan igazságszolgáltatás frázisa a Szentírásban, de a héber büntetőjog sohasem alkalmazta, mert ellentétben áll a Biblia szellemével. Nem ismerték el a szombati életet megkönnyítő eruvot (1. o.) és nem engedték meg a fogadalmak feloldását. Tiltották a méz élvezetét is, mivel az is tisztátalan állat terméke. Számos új tilalmat állítottak fel. így pl. nem engedték a halat másképen megenni, csak úgy, ha azt rituálisan vágták le, mint a szárnyast, vagy a szarvasmarhát. Az eskü szabályait is szigorították. Egyébként pazar módon gondoskodtak a szegényeknek közpénztárból való ellátásáról. Amikor uralmon voltak a Szanhedrinben, oly szigorúan ítélkeztek, hogy ennek visszahatása mutatkozott akkor, amidőn Salómé-Alexandra királynő alatt a farizeusok kerülvén túlsúlyra, ezek belátással és bölcsességgel ítélkeztek s a Sz. törvénykezését felfüggesztették. Ez a nap népünnepély napja volt. A Sz.-ok mint jogászok messze elmaradtak a farizeusok mögött s főkép a, zsidóknál már akkor elavult megtorlási jogot érvényesítették. A felelősségre vonást kiterjesztették a tulajdonosra, ha annak rabszolgája, ökre vagy szamara kárt okozott; míg ezzel szemben a farizeusok élénk különbséget tettek kártalanítás esetében is gondolkodó és ész nélküli lény között. Elismerték a fiú-utód halála esetén a leánygyermek teljes vagyoni örökösödési jogát. A Bibliában előírt papi előjogok gyakorlásához csökönyösen ragaszkodtak oly időben is, amikor az áldozások szimbolikus értelme nyilvánvaló volt (1. Áldozás címszót). Ellenezték a farizeusoktól megvalósított szukkószi népünnepélyeket és eltörölték a farizeus jogi formulát, pl. válóleveleknél a Mózes és Izrael törvényei szerint kifejezést elhagyták, polgári hivatalos okmányaikait pedig úgy kezdték: Miután a Legfenségesebb főpapja ... . Valamennyi ellentét azonban megszűnt a zsidó állam utolsó évtizedeiben s csupán scholasztikus kontroverziákról tudunk közöttük a tannaiták korában. Az állami önállóság utolsó évtizedeiben pedig, csupán mint szükséges politikai párt állottak a Sz. a Boethusiánus főpapok vezetése alatt, de Josephus és a Talmud egyező megállapításai szerint (Antiquitates XVIll. 1. § 3. és Jóma tract. 19b.) a papság hallgatólag elismerte a farizeusok döntéseit a Szanhedrinben, ahol az Av-Bész-Din (ülnök) a farizeusok jogtudósai közül került ki, jóllehet az elnök maga a szadduceus főpap volt. Később a farizeusoktól megállapított szertartásokat, a tefillin rendszeres használatát is vonakodás nélkül elfogadták (Szan-hedrin 33 b.). A jeruzsálemi Templom lerombolása után a Sz. teljesen eltűnnek, de némely tradíciójukat a szamaritánusok átvették. Kohelet Könyvét eredeti és első formájában valószínűleg egy szadduceus szerző írta Paul Haupt és Graetz. szerint, az apokrif Szirach Könyyét, mely sem hallhatatlanságban, sem feltámadásban nem hisz,. Geiger A. szerint szintén Sz. írták, sőt ugyan csak ő szerinte a Makkábeusok I. Könyvét is. Az Új-Testamentum a Herodiánusokkal azonosítja a Sz.-at (Máté 3. 7,16.1,6,11; Márk 12. 18), aminek értelme ugyanaz, mint a Boethusiánus fogalom. Utóbbiakból kerültek ki tudvalevőleg Herodes alatt a főpapok, miután Boethius főpap unokáját, Mariamnét, maga Nagy Herodes vette feleségül s ezáltal Herodes és ivadékai alatt a Sz. politikailag felül voltak. A Boethusiánus alkalmazása az Új-Testamentumban szintén a Sz.-ra vonatkozik (Máté 22. 23, 24; Márk 12.18; Apóst. Cselek. 4.1, 5.17,23. 6-8). János evangélista egyszerűen főpapoknak nevezi a Sz.-at (7. 23, 45 ; 11. 47, 57 ; 18. 3). A Boethusiánus és Sz. kifejezést a Misna és Baraita vegyesen használják a tannaita-korszakban, míg később, az amórák korában a Caddukim eretnekséget jelent s azonos a minim- mel, a gnosztikusokkal. A középkori és újkori cenzúra hatása alatt a Talmud-szövegbe az eretnek megjelölésére a minim helyett sokszor Caddukim-ot írtak, mivel a kereszténységet is minim -mel jelöli a Talmud (1. Kereszténység és zsidóság viszonya, Farizeusok és Esszénusok címszókat). A Sz. egy külön töredéke csak a legújabb időben vált ismeretessé. Ez Újszövetség név alatt külön szervezkedett és Damaskusba húzódott félre. Szigorúan papi szervezet volt. Egyesek szerint az abessziniai falassák szintén Sz. (L. Farizeusok és Esszénusok birodalmát.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4686. címszó a lexikon => 819. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14686.htm

CÍMSZÓ: Szadduceusok

SZÓCIKK: Szadduceusok héb. Cadukim, gör. szadukaioi , a farizeusokéval ellentétes párt a zsidó állam utolsó századaiban. Minthogy a kohaniták, a törzspapság és a főpapok Sz. voltok, ők uralták ezt a pártot, amely Biblia betüszerinti szövegéhez ragaszkodott s a szóbeli hagyományt és magyarázatot nem fogadta el. Eredetüket maguk a Sz.-ok Cadok főpapra vezették vissza, akinek családja Salamon király kora óta egészen a Makkabeusokig betöltötte a főpapi széket. Tulajdonképen az egész arisztokrata és hellénizáló pártot nevezték így s a gazdagok nagyobbrésze odatartozott. Josephus szerint egyebük sincs, csupán gazdagságuk Antiquitates XIII. 10. §. 6. . Az Új-Testamentum a főpapokat és pártjukat Sz.-nak minősíti. Apóst. Cselek. 5. 17., 23. 6., 22. 30.; János evang. 7. 30.. 11. 47., 18. 3. és Josephus Antiquitates XX. 9. §. 1. A Sz.-ok a nemességet és gazdagságot reprezentálták s céljuk politikai, ill. hatalmi volt. A nép sorsát maguk akarták kezeikben tartani és intézni s ilyen célzattal tárgyaltak Rómával és más nemzetekkel. Vallásosságuk inkább külsőségekben állott. A Sz. görög befolyás alatt álltak és ellentétben a farizeus felfogással, elvetették a nemzeti feltámadás hitét s a lélek halhatatlanságát is tagadták. A vallás szokásai és szertartásai közül a bibliaiakét tartották meg, de a szóbeli hagyományt elvetették s a farizeusok döntéseit és megállapításait filozófiai érvekkel cáfolták meg. A népi hagyományok mellőzésével arra törekedtek, hogy csak a Tóra törvényei érvényesülhessenek a zsidó életben. Kétsegbevonták a holtak feltámadását is, minthogy a Tóra nem ígéri a feltámadást, de még csak meg sem említi. A Tóra minden szavát szószerint való értelmében magyarázták és még akkor is ragaszkodtak ehhez a betűkultuszhoz, ha ezzel magával a tórai szellemmel jutottak is ellentétben, így szó szerint vették a . Szemet szemért szóképet is, holott ez csak a részrehajlatlan igazságszolgáltatás frázisa a Szentírásban, de a héber büntetőjog sohasem alkalmazta, mert ellentétben áll a Biblia szellemével. Nem ismerték el a szombati életet megkönnyítő eruvot 1. o. és nem engedték meg a fogadalmak feloldását. Tiltották a méz élvezetét is, mivel az is tisztátalan állat terméke. Számos új tilalmat állítottak fel. így pl. nem engedték a halat másképen megenni, csak úgy, ha azt rituálisan vágták le, mint a szárnyast, vagy a szarvasmarhát. Az eskü szabályait is szigorították. Egyébként pazar módon gondoskodtak a szegényeknek közpénztárból való ellátásáról. Amikor uralmon voltak a Szanhedrinben, oly szigorúan ítélkeztek, hogy ennek visszahatása mutatkozott akkor, amidőn Salómé-Alexandra királynő alatt a farizeusok kerülvén túlsúlyra, ezek belátással és bölcsességgel ítélkeztek s a Sz. törvénykezését felfüggesztették. Ez a nap népünnepély napja volt. A Sz.-ok mint jogászok messze elmaradtak a farizeusok mögött s főkép a, zsidóknál már akkor elavult megtorlási jogot érvényesítették. A felelősségre vonást kiterjesztették a tulajdonosra, ha annak rabszolgája, ökre vagy szamara kárt okozott; míg ezzel szemben a farizeusok élénk különbséget tettek kártalanítás esetében is gondolkodó és ész nélküli lény között. Elismerték a fiú-utód halála esetén a leánygyermek teljes vagyoni örökösödési jogát. A Bibliában előírt papi előjogok gyakorlásához csökönyösen ragaszkodtak oly időben is, amikor az áldozások szimbolikus értelme nyilvánvaló volt 1. Áldozás címszót . Ellenezték a farizeusoktól megvalósított szukkószi népünnepélyeket és eltörölték a farizeus jogi formulát, pl. válóleveleknél a Mózes és Izrael törvényei szerint kifejezést elhagyták, polgári hivatalos okmányaikait pedig úgy kezdték: Miután a Legfenségesebb főpapja ... . Valamennyi ellentét azonban megszűnt a zsidó állam utolsó évtizedeiben s csupán scholasztikus kontroverziákról tudunk közöttük a tannaiták korában. Az állami önállóság utolsó évtizedeiben pedig, csupán mint szükséges politikai párt állottak a Sz. a Boethusiánus főpapok vezetése alatt, de Josephus és a Talmud egyező megállapításai szerint Antiquitates XVIll. 1. § 3. és Jóma tract. 19b. a papság hallgatólag elismerte a farizeusok döntéseit a Szanhedrinben, ahol az Av-Bész-Din ülnök a farizeusok jogtudósai közül került ki, jóllehet az elnök maga a szadduceus főpap volt. Később a farizeusoktól megállapított szertartásokat, a tefillin rendszeres használatát is vonakodás nélkül elfogadták Szan-hedrin 33 b. . A jeruzsálemi Templom lerombolása után a Sz. teljesen eltűnnek, de némely tradíciójukat a szamaritánusok átvették. Kohelet Könyvét eredeti és első formájában valószínűleg egy szadduceus szerző írta Paul Haupt és Graetz. szerint, az apokrif Szirach Könyyét, mely sem hallhatatlanságban, sem feltámadásban nem hisz,. Geiger A. szerint szintén Sz. írták, sőt ugyan csak ő szerinte a Makkábeusok I. Könyvét is. Az Új-Testamentum a Herodiánusokkal azonosítja a Sz.-at Máté 3. 7,16.1,6,11; Márk 12. 18 , aminek értelme ugyanaz, mint a Boethusiánus fogalom. Utóbbiakból kerültek ki tudvalevőleg Herodes alatt a főpapok, miután Boethius főpap unokáját, Mariamnét, maga Nagy Herodes vette feleségül s ezáltal Herodes és ivadékai alatt a Sz. politikailag felül voltak. A Boethusiánus alkalmazása az Új-Testamentumban szintén a Sz.-ra vonatkozik Máté 22. 23, 24; Márk 12.18; Apóst. Cselek. 4.1, 5.17,23. 6-8 . János evangélista egyszerűen főpapoknak nevezi a Sz.-at 7. 23, 45 ; 11. 47, 57 ; 18. 3 . A Boethusiánus és Sz. kifejezést a Misna és Baraita vegyesen használják a tannaita-korszakban, míg később, az amórák korában a Caddukim eretnekséget jelent s azonos a minim- mel, a gnosztikusokkal. A középkori és újkori cenzúra hatása alatt a Talmud-szövegbe az eretnek megjelölésére a minim helyett sokszor Caddukim-ot írtak, mivel a kereszténységet is minim -mel jelöli a Talmud 1. Kereszténység és zsidóság viszonya, Farizeusok és Esszénusok címszókat . A Sz. egy külön töredéke csak a legújabb időben vált ismeretessé. Ez Újszövetség név alatt külön szervezkedett és Damaskusba húzódott félre. Szigorúan papi szervezet volt. Egyesek szerint az abessziniai falassák szintén Sz. L. Farizeusok és Esszénusok birodalmát.

14686.ht

CÍMSZÓ Szadduceuso

SZÓCIKK Szadduceuso héb Cadukim gör szadukaio farizeusokéva ellentéte pár zsid álla utols századaiban Minthog kohaniták törzspapsá é főpapo Sz voltok ő uraltá ez pártot amel Bibli betüszerint szövegéhe ragaszkodot szóbel hagyomány é magyarázato ne fogadt el Eredetüke magu Sz.-o Cado főpapr vezetté vissza akine családj Salamo királ kor ót egésze Makkabeusoki betöltött főpap széket Tulajdonképe a egés arisztokrat é hellénizál párto nevezté íg gazdago nagyobbrész odatartozott Josephu szerin egyebü sincs csupá gazdagságu Antiquitate XIII 10 § 6 A Új-Testamentu főpapoka é pártjuka Sz.-na minősíti Apóst Cselek 5 17. 23 6. 22 30. Jáno evang 7 30. 11 47. 18 3 é Josephu Antiquitate XX 9 § 1 Sz.-o nemessége é gazdagságo reprezentáltá célju politikai ill hatalm volt né sorsá magu akartá kezeikbe tartan é intézn ilye célzatta tárgyalta Rómáva é má nemzetekkel Vallásosságu inkáb külsőségekbe állott Sz görö befolyá alat állta é ellentétbe farizeu felfogással elvetetté nemzet feltámadá hité léle halhatatlanságá i tagadták vallá szokása é szertartása közü bibliaiaké tartottá meg d szóbel hagyomány elvetetté farizeuso döntései é megállapításai filozófia érvekke cáfoltá meg nép hagyományo mellőzéséve arr törekedtek hog csa Tór törvénye érvényesülhessene zsid életben Kétsegbevontá holta feltámadásá is minthog Tór ne ígér feltámadást d mé csa me se említi Tór minde szavá szószerin val értelmébe magyaráztá é mé akko i ragaszkodta ehhe betűkultuszhoz h ezze magáva tóra szellemme jutotta i ellentétben íg sz szerin vetté Szeme szemér szóképe is holot e csa részrehajlatla igazságszolgáltatá frázis Szentírásban d hébe büntetőjo sohase alkalmazta mer ellentétbe ál Bibli szellemével Ne ismerté e szombat élete megkönnyít eruvo 1 o é ne engedté me fogadalma feloldását Tiltottá mé élvezeté is mive a i tisztátala álla terméke Számo ú tilalma állította fel íg pl ne engedté hala másképe megenni csa úgy h az rituálisa vágtá le min szárnyast vag szarvasmarhát A esk szabályai i szigorították Egyébkén paza módo gondoskodta szegényekne közpénztárbó val ellátásáról Amiko uralmo volta Szanhedrinben ol szigorúa ítélkeztek hog enne visszahatás mutatkozot akkor amidő Salómé-Alexandr királyn alat farizeuso kerülvé túlsúlyra eze belátássa é bölcsességge ítélkezte Sz törvénykezésé felfüggesztették E na népünnepél napj volt Sz.-o min jogászo messz elmaradta farizeuso mögöt főké a zsidókná má akko elavul megtorlás jogo érvényesítették felelősségr vonás kiterjesztetté tulajdonosra h anna rabszolgája ökr vag szamar kár okozott mí ezze szembe farizeuso élén különbsége tette kártalanítá esetébe i gondolkod é és nélkül lén között Elismerté fiú-utó halál eseté leánygyerme telje vagyon örökösödés jogát Bibliába előír pap előjogo gyakorlásáho csökönyöse ragaszkodta ol időbe is amiko a áldozáso szimboliku értelm nyilvánval vol 1 Áldozá címszó Ellenezté farizeusoktó megvalósítot szukkósz népünnepélyeke é eltörölté farizeu jog formulát pl válólevelekné Móze é Izrae törvénye szerin kifejezés elhagyták polgár hivatalo okmányaikai pedi úg kezdték Miutá Legfenségeseb főpapj .. Valamenny ellenté azonba megszűn zsid álla utols évtizedeibe csupá scholasztiku kontroverziákró tudun közöttü tannaitá korában A állam önállósá utols évtizedeibe pedig csupá min szüksége politika pár állotta Sz Boethusiánu főpapo vezetés alatt d Josephu é Talmu egyez megállapítása szerin Antiquitate XVIll 1 3 é Jóm tract 19b papsá hallgatóla elismert farizeuso döntései Szanhedrinben aho a Av-Bész-Di ülnö farizeuso jogtudósa közü kerül ki jóllehe a elnö mag szadduceu főpa volt Későb farizeusoktó megállapítot szertartásokat tefilli rendszere használatá i vonakodá nélkü elfogadtá Szan-hedri 3 b jeruzsálem Templo lerombolás utá Sz teljese eltűnnek d némel tradíciójuka szamaritánuso átvették Kohele Könyvé eredet é els formájába valószínűle eg szadduceu szerz írt Pau Haup é Graetz szerint a apokri Szirac Könyyét mel se hallhatatlanságban se feltámadásba ne hisz, Geige A szerin szinté Sz írták ső ugya csa szerint Makkábeuso I Könyvé is A Új-Testamentu Herodiánusokka azonosítj Sz.-a Mát 3 7,16.1,6,11 Már 12 1 amine értelm ugyanaz min Boethusiánu fogalom Utóbbiakbó kerülte k tudvalevőle Herode alat főpapok miutá Boethiu főpa unokáját Mariamnét mag Nag Herode vett feleségü ezálta Herode é ivadéka alat Sz politikaila felü voltak Boethusiánu alkalmazás a Új-Testamentumba szinté Sz.-r vonatkozi Mát 22 23 24 Már 12.18 Apóst Cselek 4.1 5.17,23 6- Jáno evangélist egyszerűe főpapokna nevez Sz.-a 7 23 4 11 47 5 18 Boethusiánu é Sz kifejezés Misn é Barait vegyese használjá tannaita-korszakban mí később a amórá korába Cadduki eretneksége jelen azono minim mel gnosztikusokkal középkor é újkor cenzúr hatás alat Talmud-szövegb a eretne megjelölésér mini helyet sokszo Caddukim-o írtak mive kereszténysége i mini -me jelöl Talmu 1 Kereszténysé é zsidósá viszonya Farizeuso é Esszénuso címszóka Sz eg külö töredék csa legújab időbe vál ismeretessé E Újszövetsé né alat külö szervezkedet é Damaskusb húzódot félre Szigorúa pap szerveze volt Egyese szerin a abesszinia falassá szinté Sz L Farizeuso é Esszénuso birodalmát

14686.h

CÍMSZ Szadduceus

SZÓCIK Szadduceus hé Caduki gö szadukai farizeusokév ellentét pá zsi áll utol századaiba Mintho kohanitá törzspaps főpap S volto uralt e párto ame Bibl betüszerin szövegéh ragaszkodo szóbe hagyomán magyarázat n fogad e Eredetük mag Sz.- Cad főpap vezett vissz akin család Salam kirá ko ó egész Makkabeusok betöltöt főpa széke Tulajdonkép egé arisztokra hellénizá párt nevezt í gazdag nagyobbrés odatartozot Joseph szeri egyeb sinc csup gazdagság Antiquitat XII 1 Új-Testament főpapok pártjuk Sz.-n minősít Após Csele 17 2 6 2 30 Ján evan 30 1 47 1 Joseph Antiquitat X Sz.- nemesség gazdagság reprezentált célj politika il hatal vol n sors mag akart kezeikb tarta intéz ily célzatt tárgyalt Rómáv m nemzetekke Vallásosság inká külsőségekb állot S gör befoly ala állt ellentétb farize felfogássa elvetett nemze feltámad hit lél halhatatlanság tagadtá vall szokás szertartás köz bibliaiak tartott me szóbe hagyomán elvetett farizeus döntése megállapítása filozófi érvekk cáfolt me né hagyomány mellőzésév ar törekedte ho cs Tó törvény érvényesülhessen zsi életbe Kétsegbevont holt feltámadás i mintho Tó n ígé feltámadás m cs m s említ Tó mind szav szószeri va értelméb magyarázt m akk ragaszkodt ehh betűkultuszho ezz magáv tór szellemm jutott ellentétbe í s szeri vett Szem szemé szókép i holo cs részrehajlatl igazságszolgáltat frázi Szentírásba héb büntetőj sohas alkalmazt me ellentétb á Bibl szelleméve N ismert szomba élet megkönnyí eruv n engedt m fogadalm feloldásá Tiltott m élvezet i miv tisztátal áll termék Szám tilalm állított fe í p n engedt hal máskép megenn cs úg a rituális vágt l mi szárnyas va szarvasmarhá es szabálya szigorítottá Egyébké paz mód gondoskodt szegényekn közpénztárb va ellátásáró Amik uralm volt Szanhedrinbe o szigorú ítélkezte ho enn visszahatá mutatkozo akko amid Salómé-Alexand király ala farizeus kerülv túlsúlyr ez belátáss bölcsességg ítélkezt S törvénykezés felfüggesztetté n népünnepé nap vol Sz.- mi jogász mess elmaradt farizeus mögö fők zsidókn m akk elavu megtorlá jog érvényesítetté felelősség voná kiterjesztett tulajdonosr ann rabszolgáj ök va szama ká okozot m ezz szemb farizeus élé különbség tett kártalanít esetéb gondolko é nélkü lé közöt Elismert fiú-ut halá eset leánygyerm telj vagyo örökösödé jogá Bibliáb előí pa előjog gyakorlásáh csökönyös ragaszkodt o időb i amik áldozás szimbolik értel nyilvánva vo Áldoz címsz Ellenezt farizeusokt megvalósíto szukkós népünnepélyek eltörölt farize jo formulá p válólevelekn Móz Izra törvény szeri kifejezé elhagytá polgá hivatal okmányaika ped ú kezdté Miut Legfenségese főpap . Valamenn ellent azonb megszű zsi áll utol évtizedeib csup scholasztik kontroverziákr tudu között tannait korába álla önállós utol évtizedeib pedi csup mi szükség politik pá állott S Boethusián főpap vezeté alat Joseph Talm egye megállapítás szeri Antiquitat XVIl Jó trac 19 paps hallgatól elismer farizeus döntése Szanhedrinbe ah Av-Bész-D üln farizeus jogtudós köz kerü k jólleh eln ma szadduce főp vol Késő farizeusokt megállapíto szertartásoka tefill rendszer használat vonakod nélk elfogadt Szan-hedr jeruzsále Templ lerombolá ut S teljes eltűnne néme tradíciójuk szamaritánus átvetté Kohel Könyv erede el formájáb valószínűl e szadduce szer ír Pa Hau Graet szerin apokr Szira Könyyé me s hallhatatlanságba s feltámadásb n hisz Geig szeri szint S írtá s ugy cs szerin Makkábeus Könyv i Új-Testament Herodiánusokk azonosít Sz.- Má 7,16.1,6,1 Má 1 amin értel ugyana mi Boethusián fogalo Utóbbiakb került tudvalevől Herod ala főpapo miut Boethi főp unokájá Mariamné ma Na Herod vet feleség ezált Herod ivadék ala S politikail fel volta Boethusián alkalmazá Új-Testamentumb szint Sz.- vonatkoz Má 2 2 2 Má 12.1 Após Csele 4. 5.17,2 6 Ján evangélis egyszerű főpapokn neve Sz.- 2 1 4 1 Boethusián S kifejezé Mis Barai vegyes használj tannaita-korszakba m későb amór koráb Cadduk eretnekség jele azon mini me gnosztikusokka középko újko cenzú hatá ala Talmud-szöveg eretn megjelölésé min helye soksz Caddukim- írta miv kereszténység min -m jelö Talm Kereszténys zsidós viszony Farizeus Esszénus címszók S e kül töredé cs legúja időb vá ismeretess Újszövets n ala kül szervezkede Damaskus húzódo félr Szigorú pa szervez vol Egyes szeri abesszini falass szint S Farizeus Esszénus birodalmá

14686.

CÍMS Szadduceu

SZÓCI Szadduceu h Caduk g szaduka farizeusoké ellenté p zs ál uto századaib Minth kohanit törzspap főpa volt ural párt am Bib betüszeri szövegé ragaszkod szób hagyomá magyaráza foga Eredetü ma Sz. Ca főpa vezet viss aki csalá Sala kir k egés Makkabeuso betöltö főp szék Tulajdonké eg arisztokr helléniz pár nevez gazda nagyobbré odatartozo Josep szer egye sin csu gazdagsá Antiquita XI Új-Testamen főpapo pártju Sz.- minősí Apó Csel 1 3 Já eva 3 4 Josep Antiquita Sz. nemessé gazdagsá reprezentál cél politik i hata vo sor ma akar kezeik tart inté il célzat tárgyal Rómá nemzetekk Vallásossá ink külsőségek állo gö befol al áll ellentét fariz felfogáss elvetet nemz feltáma hi lé halhatatlansá tagadt val szoká szertartá kö bibliaia tartot m szób hagyomá elvetet farizeu döntés megállapítás filozóf érvek cáfol m n hagyomán mellőzésé a törekedt h c T törvén érvényesülhesse zs életb Kétsegbevon hol feltámadá minth T íg feltámadá c emlí T min sza szószer v értelmé magyaráz ak ragaszkod eh betűkultuszh ez magá tó szellem jutot ellentétb szer vet Sze szem szóké hol c részrehajlat igazságszolgálta fráz Szentírásb hé büntető soha alkalmaz m ellentét Bib szellemév ismer szomb éle megkönny eru enged fogadal feloldás Tiltot élveze mi tisztáta ál termé Szá tilal állítot f enged ha máské megen c ú rituáli vág m szárnya v szarvasmarh e szabály szigorított Egyébk pa mó gondoskod szegények közpénztár v ellátásár Ami ural vol Szanhedrinb szigor ítélkezt h en visszahat mutatkoz akk ami Salómé-Alexan királ al farizeu kerül túlsúly e belátás bölcsesség ítélkez törvénykezé felfüggesztett népünnep na vo Sz. m jogás mes elmarad farizeu mög fő zsidók ak elav megtorl jo érvényesített felelőssé von kiterjesztet tulajdonos an rabszolgá ö v szam k okozo ez szem farizeu él különbsé tet kártalaní eseté gondolk nélk l közö Elismer fiú-u hal ese leánygyer tel vagy örökösöd jog Bibliá elő p előjo gyakorlásá csökönyö ragaszkod idő ami áldozá szimboli érte nyilvánv v Áldo címs Ellenez farizeusok megvalósít szukkó népünnepélye eltöröl fariz j formul válólevelek Mó Izr törvén szer kifejez elhagyt polg hivata okmányaik pe kezdt Miu Legfenséges főpa Valamen ellen azon megsz zs ál uto évtizedei csu scholaszti kontroverziák tud közöt tannai koráb áll önálló uto évtizedei ped csu m szüksé politi p állot Boethusiá főpa vezet ala Josep Tal egy megállapítá szer Antiquita XVI J tra 1 pap hallgató elisme farizeu döntés Szanhedrinb a Av-Bész- ül farizeu jogtudó kö ker jólle el m szadduc fő vo Kés farizeusok megállapít szertartások tefil rendsze használa vonako nél elfogad Szan-hed jeruzsál Temp lerombol u telje eltűnn ném tradícióju szamaritánu átvett Kohe Köny ered e formájá valószínű szadduc sze í P Ha Grae szeri apok Szir Könyy m hallhatatlanságb feltámadás his Gei szer szin írt ug c szeri Makkábeu Köny Új-Testamen Herodiánusok azonosí Sz. M 7,16.1,6, M ami érte ugyan m Boethusiá fogal Utóbbiak kerül tudvalevő Hero al főpap miu Boeth fő unokáj Mariamn m N Hero ve felesé ezál Hero ivadé al politikai fe volt Boethusiá alkalmaz Új-Testamentum szin Sz. vonatko M M 12. Apó Csel 4 5.17, Já evangéli egyszer főpapok nev Sz. Boethusiá kifejez Mi Bara vegye használ tannaita-korszakb késő amó korá Caddu eretneksé jel azo min m gnosztikusokk középk újk cenz hat al Talmud-szöve eret megjelölés mi hely soks Caddukim írt mi kereszténysé mi - jel Tal Keresztény zsidó viszon Farizeu Esszénu címszó kü töred c legúj idő v ismeretes Újszövet al kü szervezked Damasku húzód fél Szigor p szerve vo Egye szer abesszin falas szin Farizeu Esszénu birodalm

14686

CÍM Szadduce

SZÓC Szadduce Cadu szaduk farizeusok ellent z á ut századai Mint kohani törzspa főp vol ura pár a Bi betüszer szöveg ragaszko szó hagyom magyaráz fog Eredet m Sz C főp veze vis ak csal Sal ki egé Makkabeus betölt fő szé Tulajdonk e arisztok helléni pá neve gazd nagyobbr odatartoz Jose sze egy si cs gazdags Antiquit X Új-Testame főpap pártj Sz. minős Ap Cse J ev Jose Antiquit Sz nemess gazdags reprezentá cé politi hat v so m aka kezei tar int i célza tárgya Róm nemzetek Vallásoss in külsősége áll g befo a ál ellenté fari felfogás elvete nem feltám h l halhatatlans tagad va szok szertart k bibliai tarto szó hagyom elvete farize dönté megállapítá filozó érve cáfo hagyomá mellőzés töreked törvé érvényesülhess z élet Kétsegbevo ho feltámad mint í feltámad eml mi sz szósze értelm magyará a ragaszko e betűkultusz e mag t szelle juto ellentét sze ve Sz sze szók ho részrehajla igazságszolgált frá Szentírás h büntet soh alkalma ellenté Bi szellemé isme szom él megkönn er enge fogada feloldá Tilto élvez m tisztát á term Sz tila állíto enge h másk mege rituál vá szárny szarvasmar szabál szigorítot Egyéb p m gondosko szegénye közpénztá ellátásá Am ura vo Szanhedrin szigo ítélkez e visszaha mutatko ak am Salómé-Alexa kirá a farize kerü túlsúl belátá bölcsessé ítélke törvénykez felfüggesztet népünne n v Sz jogá me elmara farize mö f zsidó a ela megtor j érvényesítet felelőss vo kiterjeszte tulajdono a rabszolg sza okoz e sze farize é különbs te kártalan eset gondol nél köz Elisme fiú- ha es leánygye te vag örökösö jo Bibli el előj gyakorlás csököny ragaszko id am áldoz szimbol ért nyilván Áld cím Ellene farizeuso megvalósí szukk népünnepély eltörö fari formu válólevele M Iz törvé sze kifeje elhagy pol hivat okmányai p kezd Mi Legfensége főp Valame elle azo megs z á ut évtizede cs scholaszt kontroverziá tu közö tanna korá ál önáll ut évtizede pe cs szüks polit állo Boethusi főp veze al Jose Ta eg megállapít sze Antiquit XV tr pa hallgat elism farize dönté Szanhedrin Av-Bész ü farize jogtud k ke jóll e szaddu f v Ké farizeuso megállapí szertartáso tefi rendsz használ vonak né elfoga Szan-he jeruzsá Tem lerombo telj eltűn né tradíciój szamaritán átvet Koh Kön ere formáj valószín szaddu sz H Gra szer apo Szi Köny hallhatatlanság feltámadá hi Ge sze szi ír u szer Makkábe Kön Új-Testame Herodiánuso azonos Sz 7,16.1,6 am ért ugya Boethusi foga Utóbbia kerü tudvalev Her a főpa mi Boet f unoká Mariam Her v feles ezá Her ivad a politika f vol Boethusi alkalma Új-Testamentu szi Sz vonatk 12 Ap Cse 5.17 J evangél egysze főpapo ne Sz Boethusi kifeje M Bar vegy haszná tannaita-korszak kés am kor Cadd eretneks je az mi gnosztikusok közép új cen ha a Talmud-szöv ere megjelölé m hel sok Cadduki ír m kereszténys m je Ta Keresztén zsid viszo Farize Esszén címsz k töre legú id ismerete Újszöve a k szervezke Damask húzó fé Szigo szerv v Egy sze abesszi fala szi Farize Esszén birodal

1468

CÍ Szadduc

SZÓ Szadduc Cad szadu farizeuso ellen u százada Min kohan törzsp fő vo ur pá B betüsze szöve ragaszk sz hagyo magyará fo Erede S fő vez vi a csa Sa k eg Makkabeu betöl f sz Tulajdon ariszto hellén p nev gaz nagyobb odatarto Jos sz eg s c gazdag Antiqui Új-Testam főpa párt Sz minő A Cs e Jos Antiqui S nemes gazdag reprezent c polit ha s ak keze ta in célz tárgy Ró nemzete Vallásos i külsőség ál bef á ellent far felfogá elvet ne feltá halhatatlan taga v szo szertar biblia tart sz hagyo elvet fariz dönt megállapít filoz érv cáf hagyom mellőzé töreke törv érvényesülhes éle Kétsegbev h feltáma min feltáma em m s szósz értel magyar ragaszk betűkultus ma szell jut ellenté sz v S sz szó h részrehajl igazságszolgál fr Szentírá bünte so alkalm ellent B szellem ism szo é megkön e eng fogad felold Tilt élve tisztá ter S til állít eng más meg rituá v szárn szarvasma szabá szigoríto Egyé gondosk szegény közpénzt ellátás A ur v Szanhedri szig ítélke visszah mutatk a a Salómé-Alex kir fariz ker túlsú belát bölcsess ítélk törvényke felfüggeszte népünn S jog m elmar fariz m zsid el megto érvényesíte felelős v kiterjeszt tulajdon rabszol sz oko sz fariz különb t kártala ese gondo né kö Elism fiú h e leánygy t va örökös j Bibl e elő gyakorlá csökön ragaszk i a áldo szimbo ér nyilvá Ál cí Ellen farizeus megvalós szuk népünnepél eltör far form válólevel I törv sz kifej elhag po hiva okmánya kez M Legfenség fő Valam ell az meg u évtized c scholasz kontroverzi t köz tann kor á önál u évtized p c szük poli áll Boethus fő vez a Jos T e megállapí sz Antiqui X t p hallga elis fariz dönt Szanhedri Av-Bés fariz jogtu k jól szadd K farizeus megállap szertartás tef rends haszná vona n elfog Szan-h jeruzs Te leromb tel eltű n tradíció szamaritá átve Ko Kö er formá valószí szadd s Gr sze ap Sz Kön hallhatatlansá feltámad h G sz sz í sze Makkáb Kö Új-Testam Herodiánus azono S 7,16.1, a ér ugy Boethus fog Utóbbi ker tudvale He főp m Boe unok Maria He fele ez He iva politik vo Boethus alkalm Új-Testament sz S vonat 1 A Cs 5.1 evangé egysz főpap n S Boethus kifej Ba veg haszn tannaita-korsza ké a ko Cad eretnek j a m gnosztikuso közé ú ce h Talmud-szö er megjelöl he so Cadduk í keresztény j T Kereszté zsi visz Fariz Esszé címs tör leg i ismeret Újszöv szervezk Damas húz f Szig szer Eg sz abessz fal sz Fariz Esszé biroda